AAA

Building and strengthening relationships in distance education by teachers of younger grades of primary schools

Justyna Wiśniewska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Abstract

The paper addresses the issues of relationships in distance education. These problems are important because good relationships are among the key determinants of both the quality of education and learning outcomes. The new educational conditions brought about by the COVID-19 pandemic have become a threat to building and strengthening the school community's relationships. The need to switch to distance education from one day to the next was a huge challenge for teachers, students, and parents. Initially, teachers focused mainly on technical issues and finding ways to implement core curricula. There was a risk that in distance education, where contact is mediated, it would be difficult for teachers to foster relationships. Furthermore, taking care of students' psychological needs, including the need for relationships, should be a priority in these conditions to provide an antidote to the psychological difficulties associated with isolation and online learning. The purpose of this study was to examine the importance attached by early school education teachers to relationships as well as how and to what extent they build and maintain relationships and create a community in distance education. The research was conducted using the interview method and included early school education teachers. The results obtained represent examples of good practice in fostering relationships while teaching online.

Keywords: fostering relationship, mediated contact, remote teaching, good practices, pandemic, COVID-19, building the community

References

 • Arasaratnam-Smith, L. A. i Northcote, M. (2017). Community in online higher education: Challenges and opportunities. The Electronic Journal of e-Learning, 15(2), 188-198. https://research.avondale.edu.au/edu_papers/101/
 • Bałachowicz, J. (2017). Szkoła jako przestrzeń budowania przyszłości. W J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska i A. Witkowska-Tomaszewska (red.), Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację (s. 11-95). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Bowers, J. i Kumar, P. (2017). Students' perceptions of teaching and social presence: A comparative analysis of face-to-face and online learning environments. W Blended learning: concepts, methodologies, tools, and applications (s. 1532-1550). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0783-3.ch073
 • Buchner, A., Majchrzak, M. i Wierzbicka, M. (2020, kwiecień). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. Centrum Cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
 • Czerski, P. (2012, 13 lutego). Pisarz Piotr Czerski: My, dzieci sieci. Dziennik Bałtycki. https://dziennikbaltycki.pl/pisarz-piotr-czerski-my-dzieci-sieci/ar/506821
 • Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hosler, K. A. i Arend, B. D. (2013). Strategies and principles to develop cognitive presence in online discussions. W Z. Akyol i D. R. Garrison (red.), Educational communities of inquiry: Theoretical framework, research and practice (s. 148-167). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-2110-7.ch009
 • Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, 57, 47-65. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.4
 • Jemielniak, D. (red.). (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koh, J. i Kim, Y.-G. (2003). Sense of virtual community: Conceptual framework and empirical validation. International Journal of Electronic Commerce, 8(2), 75-93. https://www.researchgate.net/publication/240924866
 • Kvale, S. (2004). Interviews: wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Trans Humana.
 • Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2014). Nauczyciel - inhibitor i inicjator. W J. Łukasiewicz-Wieleba (red.), Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca (s. 27-38). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2020, 24 listopada). WARS i SAWA na kwarantannie, czyli o wsparciu uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej. http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/publikacje/22584-wars-i-sawa-na-kwarantannie-czyli-o
 • Morbitzer, J. (2020). Edukacja w epoce współczesnych kryzysów. Studia Edukacyjne, 56, 7-26. http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/56.pdf
 • Plebańska, M., Szyller, A. i Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://files.librus.pl/articles/00pic/20/07/09/librus/a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf
 • Poleszak, W. i Pyżalski, J. (2020). Relacje przed wszystkim - nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone. W J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 28-36). EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl/wp-content/uploads/2020/04/Edukacja_w_czasach_pandemii.pdf
 • Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M. i Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. https://bit.ly/3tXnRUd
 • Pyżalski, J. (2020). Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? W J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 25-27). EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl/wp-content/uploads/2020/04/Edukacja_w_czasach_pandemii.pdf
 • Riley, P. (2011). Attachment theory and the teacher-student relationship. A practical guide for teachers, teacher educators and school leaders. Routledge.
 • Romaniuk, M. W. i Łukasiewicz-Wieleba, J. (2020). Crisis remote education at The Maria Grzegorzewska University during social isolation in the opinions of academic teachers. International Journal of Electronics and Telecommunications, 66(4), 801-806. https://doi.org/10.24425/ijet.2020.135673
 • Sendyk, M. (2014). Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań. W J. M. Łukasik, I. Nowosad i M. J. Szymański (red.). Codzienność szkoły. Nauczyciel (s. 199-209). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
AUTHORS

Justyna Wiśniewska

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em88.1501

The article is in the printed version on pages 37-46.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Wiśniewska, J. i Łukasiewicz-Wieleba, J. (2021). Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej. e-mentor, 1(88), 37-46. https://doi.org/10.15219/em88.1501