AAA

From research on the study process - portfolio analysis

Walentyna Wróblewska

Abstract

The author's research to date on the process of studying has shown the need to look for didactic solutions leading to the improvement of youth studies. The study presents one of the solutions that can lead to optimization of the process of studying, which is the realization of the subject "Effective Studying", and above all the creation of a portfolio by students based on their own observations. The article analyzes the main element created by students on the basis of the portfolio, which is the project of improving the process of studying. The main research problem was the following question: does the subject underway inspire students to reflect on the process of studying and to make decisions to improve the process. Participation in the realization of the optional subject and creating a portfolio was an opportunity for students to reflect, observe and analyze their own study process. The individual case study method and the document (portfolio) analysis technique used allowed to notice the students' progress in the learning process. The research shows that the respondents intend to undertake activities resulting from the constructivist, humanistic and critical-emancipatory paradigm, and to use a variety of methods and means that will allow them to improve the study process. Students realized that studying depends primarily on themselves; they noticed the need to shape learning skills and develop personality traits to optimize the process.

Keywords: study process, document research, portfolio, adult learning, academic education, didactic paradigms

References

 • Ciechanowska, D. (2011). Zmieniający się uniwersytet i autonomia studentów. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 37-46.
 • Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Zysk i S-ka.
 • Filipiak, E. (2007). Od Rozumu do Mądrości, od Rozumienia do Pojmowania - idea "studiowania" w perspektywie socjokulturowej koncepcji Lwa S. Wygotskiego i J. S. Brunera. W A. J. Sowiński (red.), Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej (s. 153-161). Zapol.
 • Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Karpińska, A. i Wróblewska, W. (2018). Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2(24), 105-115. https:/doi.org/10.18276/psw.2018.2-10
 • Kidd, J. R. (1966). The implications of continuous learning. Gage.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.
 • Matlakiewicz, A. i Solarczyk-Szwec, H. (2009). Dorośli uczą się inaczej. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 • Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka edukacyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Rawson, M. (2000). Learning to learn: more than a skill set. Studies in Higher Education, 25(2), 225-238. https://doi.org/10.1080/713696137
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich: teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Seldin, P. i Miller, J. E. (2009). The academic portfolio. A practical guide to documenting teaching, research, and service. Jossey-Bass.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2012). Uczyć się przez całe życie: stary paradygmat w nowej szacie? W M. M. Urlińska, A. Uniewska i J. Horowski (red.), Po życie sięgać nowe. Teoria i praktyka edukacyjna (s. 393-403). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Świrko, J. (2018). Samo-dzielność studiowania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1(23), 23-32. https:/doi.org/10.18276/psw.2018.1-02
 • Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka - implikacje pedagogiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wróblewska, W. (2017). Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków. W J. Grzesiak (red.), Innowacje i ewaluacja w edukacji. Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych (s. 87-101). Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Wygotski, L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
AUTHOR

Walentyna Wróblewska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em87.1490

The article is in the printed version on pages 27-33.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Wróblewska, W. (2020). Z badań nad procesem studiowania - analiza portfolio. e-mentor, 5(87), 27-33. https://doi.org/10.15219/em87.1490