AAA

Impact of market orientation on financial performance: empirical research among micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) operating in technology parks in Poland

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Joanna Rudawska

Abstract

The purpose of the research presented in the article was to identify the influence of the market orientation on the financial performance of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) operating in technology parks in Poland. The article corresponds with the needs of a systematic study of relationships between market orientation and financial performance at the organizational level. Using quantitative research methods, the authors analyzed the influence of market orientation on the theoretical construct named financial performance. CAWI and PAPI were two methods applied during the empirical research, while the methods of statistical description and inference were used for the analysis of collected data. The article provides some insights into direct relationships between market orientation and financial performance. The conducted research has proved that in the sample group of MSMEs operating in technology parks (TPs) in Poland, the market orientation is a factor stimulating their financial performance. In future research, it would be valuable to analyze the role of market orientation in combination with other strategic orientations in different contexts.

Keywords: market orientation, micro-enterprises, small enterprises, medium enterprises, financial performance

References

 • Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H. i Ekinci, Y. (2016). The interface between organizational learning capability, entrepreneurial orientation, and SME growth. Journal of Small Business Management, 54(3), 871-891. https://doi.org/10.1111/jsbm.12219
 • Baker, W. i Sinkula, J. (2005). Market orientation and the new product paradox. Journal of Product Innovation Management, 22(6), 483-502. https//doi.org/10.1111/j.1540-5885.2005.00145.x
 • Bąkowski, A., Mażewska, M., Rudawka J., Tórz, A. i Trzmielak, D. (2018). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2018. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. http://www.sooipp.org.pl
 • Bień, W. (2008). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin.
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. (2016). Wpływ technologii informacyjnej na dynamikę twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej. e-mentor, 5(67), 40-45. https//dx.doi.org/10.15219/em67.1269
 • Burnham, K. P. i Anderson, D. R. (2004). Multimodel inference: Understanding AIC and BIC in model selection. Sociological Methods & Research, 33(2), 261-304. https://doi.org/10.1177/0049124104268644
 • Cano, C. R., Carrillat, F. A. i Jaramillo, F. (2004). A meta-analysis of the relationship between market orientation and business performance: Evidence from five continents. International Journal of Research in Marketing, 21(2), 179-200. https//doi.org/10.1016/j.ijresmar.2003.07.001
 • Dyduch, W. (2015). Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej. Management Forum, 3(1), 22-30. https://doi.org/10.15611/mf.2015.1.04
 • Gnizy, I., Baker, W. E. i Grinstein, A. (2014). Proactive learning culture: A dynamic capability and key success factor for SMEs entering foreign markets. International Marketing Review, 31(5), 477-505. https//doi.org/10.1108/IMR-10-2013-0246
 • Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-134. https://doi.org/10.1108/03090560810840934
 • Gupta, V. K., Atav, G. i Dutta D. K. (2017). Market orientation research: a qualitative synthesis and future research agenda. Review of Managerial Science, 13(4), 649-670. https//doi.org/10.1007/s11846-017-0262-z
 • Jimenez-Jimenez, D. i Cegarra-Navarro, J. G. (2007). The performance effect of organizational learning and market orientation. Industrial Marketing Management, 36(6), 694-708. https//doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.02.008
 • Kara, A., Spillan, J. i DeShields, O. (2005). The effect of a market orientation on business performance: a study of small-sized service retailers using MARKOR scale. Journal of Small Business Management, 43(2), 105-118. https//doi.org/10.1111/j.1540-627x.2005.00128.x
 • Karpacz, J. (2019). Orientacja przedsiębiorcza pracowników. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Keh, H. T., Nguyen, T. T. M. i Ng, H. P. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. Journal of Business Venturing, 22(4), 592-611. https//doi.org/10.1016/j.jbusvent.2006.05.003
 • Kirca, A., Jayachandran, S. i Bearden, W. O. (2005). Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance. Journal of Marketing, 69(2), 24-41. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.24.60761
 • Kohli, A. i Jaworski, B. (1990). Market orientation: the construct, research propositions and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18. https//doi.org/10.1177/002224299005400201
 • Lasocki, B. i Skrzek-Lubasińska, M. (2016). Samozatrudnienie w Polsce - problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja. Wiadomości Statystyczne, 7, 1-15.
 • Liao, S.-H., Chang, W.-J., Wu, C.-C. i Katrichis, J. M. (2011). A survey of market orientation research (1995-2008). Industrial Marketing Management, 40(2), 301-310. https//doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.09.003
 • Michna, A. i Kmieciak, R. (2012). Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 60, 203-216.
 • Murphy, G. B., Trailer, J. W. i Hill, R. C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research. Journal of Business Research, 36(1), 15-23. https://doi.org/10.1016/0148-2963(95)00159-x
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. McGraw-Hill.
 • Romanowska, M. (2005). Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm (s. 95-104). Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Skoczylas, W. i Niemiec, A. (red.) (2016). Leksykon mierników dokonań (s. 235-237). CeDeWu.
 • Sopińska, A. i Dziurski, P. (2017). Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (red.) (2011). Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292, art. 7).
 • Wójcik-Karpacz, A. (2017). Orientacja przedsiębiorcza a wynik firmy. Problem pomiaru wyniku. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 153, 143-160.
 • Wójcik-Karpacz, A. (2019). Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zakrzewski, R. i Skowrońska, A. (red.) (2019). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf
AUTHORS

Anna Wójcik-Karpacz

Jarosław Karpacz

Joanna Rudawska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em83.1455

The article is in the printed version on pages 51-60.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Wójcik-Karpacz, A., Karpacz, J. i Rudawska, J. (2020). Wpływ orientacji rynkowej na wyniki finansowe: badania empiryczne w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) działających w parkach technologicznych w Polsce. e-mentor, 1(83), 51-60. https://doi.org/10.15219/em83.1455