AAA

Professional self-presentation of LinkedIn portal users

Aneta Parzoń

Abstract

The dynamic development of new technologies has influenced the popularization of social media, which is a space intended for interpersonal communication. It allows people to establish and maintain contacts, but it also offers a wide range of possibilities in the context of image building. Professional social media, mainly for professional self-presentation, is also gaining popularity. It is therefore important to stimulate reflection on this issue, so that users construct their online images not only more consciously, but also more skillfully - to effectively support career design.

In this study, the author presents the results of her own research, the aim of which was to discover the methods of self-presentation used by active users of LinkedIn.com. The research identifies, first of all, self-presentation behaviors based on the taxonomy of E.E. Jones and T.S. Pittman and, secondly, dominant competences (affective, cognitive, affective and cognitive). The theoretical basis of the tool for recognizing the dominant competences in the users' self-presentations is provided by the concept of transactional analysis (TA) by E. Berne. The research results allow one to conclude that internet users presenting themselves on LinkedIn.com use positive self-presentation and, above all, the strategy of self-promotion. The author identifies such self-presentation behaviors as declarations of competence, ingratiation (including the creation of similarities between the user and the recipient and expressing sympathy), exemplification and props of competence. Cognitive competences prevail both in self-description and in other parts of the analyzed profiles.

Keywords: online self-presentation, professional self-promotion, professional social media, social communication, self-presentation behaviors, LinkedIn.com, transactional analysis by E. Berne, taxonomy of self-presentation behaviours by E.E. Jones and T.S. Pittman

References

 • Badzińska, E. (2013). Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 35, 24-40. Pobrane z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171259733
 • Bechar-Israeli, H. (1995). From ? Bonehead ? to ? cLoNehEad ? : Nicknames, Play, and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(2). https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x
 • Benedikt, A. (2004). Reklama jako proces komunikacji. Wrocław: ASTRUM.
 • Borkowska, M. (2017). Autoprezentacja i budowanie tożsamości w wirtualnych sieciach społecznościowych w poszukiwaniu pracy. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 1(22), 138-141. Pobrane z http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2017-borkowska.pdf
 • Digital. (2019). Global Internet Use Accelerates 2019. Pobrane z https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
 • Goban-Klas, T. (2001). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Herring, S.C., Kapidzic, S. (2015). Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 146-152. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64108-9
 • Jarska, L.M. (2016). Pracownik naukowy w mediach społecznościowych - od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9, 2(17), 201-238. http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.027
 • Jones, E.E. i Pittman, J.S. (1982). Toward a general theory of strategic self-presentation. W: J. Suls (red.), Psychological Perspectives on the Self (s. 231-262). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.L. i Cialdini, R. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Koch, T., Gerber, C., de Klerk, J.J. (2018). The impact of social media on recruitment: are you LinkedIn? SA Journal of Human Resource Management, 16(1), 1-14. https://doi.org/10.4102/sajhrm.v16i0.861
 • Korzyński, P. (2018). Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Kozak, S. (2011). Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.
 • Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Królik, G. (2004). Autoprezentacja. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kułagowski, P. (2019). 12 faktów o LinkedIn w 2019 roku, które musisz znać. Pobrane z https://marketingdlaludzi.pl/12-faktow-o-linkedin-w-2019-roku-ktore-musisz-znac/
 • Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ong, E.Y.L., Ang, R.P., Ho, J.C. M., Lim, J.C.Y., Goh, D.H., Lee, C.S., Chua, A.Y.K. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents' self-presentation on Facebook, Personality and Individual Differences, 50(2), 180-185. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.022
 • Pawlak, H. i Nierebiński, R. (2011). Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości Internetu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 656(28), 321-332. Pobrane z https://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-321.pdf
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Rogoll, R. (2010). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Safko, L., Brake, D.K. (2009). The social media bible. Tactics, tools, and strategies for business success. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivations. Personality and Individual Differences, 54(3), 402-407. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.10.009
 • Stefaniak, I.M. (2016). Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy.
 • Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 258, 187-198. Pobrane z https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_258/16.pdf
 • Szmajke, A. (1999). Autoprezentacja: maski, pozy, miny. Olsztyn: URSA Consulting.
 • Wojciszke, B. (2002). Autopromocja i autodeprecjacja: kwestionariusz Stylów Autoprezentacji. Psychologia Jakości Życia, 1, 145-171. Pobrane z https://www.researchgate.net/publication/292235479_Autopromocja_i_autodeprecjacja_Kwestionariusz_Stylow_Autoprezentacji
AUTHOR

Aneta Parzoń

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em81.1436

The article is in the printed version on pages 71-78.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Parzoń, A. (2019). Autoprezentacja zawodowa internautów w portalu społecznościowym LinkedIn.com. e-mentor, 4(81), 71-78. DOI: 10.15219/em81.1436