AAA

Transition from the first-cycle studies to the second-cycle studies. Educational choices of the graduates of first-cycle studies in economics

Tomasz Zając, Mikołaj Jasiński, Marek Bożykowski

Abstract

The year 2007 marked a significant change in the Polish higher education system. A three-stage organization of studies was introduced creating a new educational threshold, i.e., the transition from first-cycle to second-cycle studies, thereby forcing students to take yet another decision regarding their educational paths. The choices made at the new threshold have been largely under- researched so far. This paper aims to shed some light on the matter by analyzing administrative records of the Polish Graduate Tracking System on educational choices of the entire population of Polish graduates who finished their studies in 2014. The results show that more than two-thirds of graduates of first-cycle programs pursue further education and most of them continue studies in the same field and at the same institution. The study reveals significant differences between graduates of various academic disciplines. Graduates from economic programs proved to be most likely to remain in the same discipline when they choose their second-cycle programme.

Keywords: educational decisions, educational paths, graduates, administrative data, Polish Graduate Tracking System

References

 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Pobrane z: http://www.paleo.pan.pl/documents/Kodeks_Etyczny_PAN.pdf
 • Komunikat 2019: Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Pobrane z: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
 • Rozkosz, E. A. (2017). Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych. Toruń: UMK. Pobrane z: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4834?show=full
 • Rozporządzenie 2004: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2004 r. nr 15 poz. 128)
 • Rozporządzenie 2011: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1165)
 • Rozporządzenie 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261).
 • Rozporządzenie 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818).
 • Słownik synonimów (2019). Pobrane z: https://www.synonimy.pl
 • Ustawa 2003: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. nr 1789).
 • Ustawa wprowadzająca: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
 • Ustawa 2.0: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa 2005: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365).
 • Walczak, W. (2013). Postępowania habilitacyjne według znowelizowanych przepisów - analiza wielowymiarowa. E-mentor 4(51), 4-13. Pobrane z: http://www.e mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1037
 • Wiktor, J. W. (2017). Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej. Refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W: K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
AUTHORS

Tomasz Zając

Mikołaj Jasiński

Marek Bożykowski

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em78.1395

The article is in the printed version on pages 11-17.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Zając, T., Jasiński, M. i Bożykowski, M. (2019). Przejście między studiami I i II stopnia. Wybory edukacyjne absolwentów studiów I stopnia nauk ekonomicznych. e-mentor, 1(78), 11-17. DOI: 10.15219/em80.1395