AAA

Public manager and his role in human resources management of selected local government units

Izabela Różańska-Bińczyk

Abstract

Professionalism of the management is one of the most important conditions for effective human resource management in organizations. This also applies to local government units, where the importance of improving key competences in managerial positions has been noticed later than in business organizations.

Effective human resources management requires managers to have the right knowledge, skills and commitment. This paper attempts to identify key competences of the public managers and their role in human resource management based on a review of selected literature and the results of author's own research. Proper understanding of multidimensionality of the office management's role is the indispensable condition of the success in HRM in local government units. A visible change was noticed among the managers, who saw the imperfections in HRM in their offices and introduced necessary changes in order to eliminate them.

References

 • Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Chmielewiec, B. (2016). Menedżer publiczny jako lider innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit (211-223). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo edu-Libri.
 • Czakon, W. (red.). (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Drucker, P.F. (2009). Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes.
 • Igielski, M. (2016). Wpływ umiejętności kadry kierowniczej na kreowanie polityki personalnej w polskich organizacjach non profit. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Zmiany ról uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit (224-238). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo edu-Libri.
 • Karna, W. (2013) , Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0efb3b1e-9139-459f-8563-8642cf633fa2/c/5_W.J.Karna__Kompetencje_menedzera_publicznego....pdf.
 • Kets de Vries, M. (2008). Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości. Warszawa: Studio Emka.
 • Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 • Kożuch, B. (2010). Kompetencje menedżerów w organizacjach publicznych: teoria a praktyka zarządzania. W: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (337-345). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane z http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-9.pdf.
 • Lane, L.M. i Wolf, J.F. (1990). The Human Resource Crisis in the Public Sector. Westport: Quorum Books.
 • Moss, R. i Kanter, R. (2005). Innowacje są specjalnością menedżerów średniego szczebla. Harvard Business Review, nr 25, 120-139.
 • Różańska-Bińczyk, I. Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego. Rozprawa doktorska.
AUTHOR

Izabela Różańska-Bińczyk

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em71.1314

The article is in the printed version on pages 45-49.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite