AAA

Applying the principles of Business Process Management to educating gifted high school students

Krzysztof Ponchała

Abstract

The aim of this article is to present the opportunities provided by business process approach if applied to educating gifted children. The author begins with the statement that this group of students is not well diagnosed in schools. Consequently, developmental potential of those children is insufficiently supported. The author describes activities undertaken in one of the Polish high schools with the aim to verify the possibility of applying processual orientation in enhancing quality of gifted education. The research carried out by the author aimed at gathering the information, what actions are taken by teachers working with those children. In the theoretical part, the relevant concepts are introduced i.e. a gifted student, his or her place at school and the typical means of supporting this group of students. The author provides also a brief characteristics of business processes and the conception of process management. In the empirical part of the article, as a case study, the outcomes of research on educating gifted children in one of the Polish high schools are presented. The paper highlights processual approach in supporting their education as a method of optimization of this process. In the next section, using Business Process Model and Notation (BPMN), the author presents a model of identification and diagnosis of those students as the first stage of introducing process orientation in educating gifted students. Modelling of the process allows us to learn how it occurs and in particular the role of teachers in this process. The author stresses also the significance of mutual cooperation among teachers and shows how the information generated in the process supports effective knowledge management in this area.

References

 • Chruszczewski, M.H. (2009). Profile uzdolnień: intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Davenport, T.H. (1993). Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology. Boston: Harvard Business Scholl Press.
 • Dąbrowska, T., Dyndor, L., Foryś, M., Gałązka, K., Kolczyńska, E., Madziara, A., Pęczek, K., Sprawka, E. i Wachowicz, E. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drejewicz, Sz. (2012). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
 • Dyrda, B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Fechner-Sędzicka, I. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Gałązka, K i Muzioł, E. (2014). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP.
 • Marland, S.P. Jr. (1971). Education of the Gifted and Talented-Volume 1:Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education. Pobrane z http://eric.ed.gov/?id=ED056243.
 • NIK. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. (2007). Informacja o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, Warszawa. Pobrane z https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,930.html.
 • Nowosielski, S. (red.). (2008). Procesy i projekty logistyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji. (b.d.). Pobrane z https://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny/4269-poradniki.
 • Plan rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie na lata 2009-2012, Pobrane z http://traugutt.net/lo/pliki/plan_rozwoju_szkoly.pdf.
 • PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością-Podstawy i terminologia (2001). Warszawa: PKN.
 • Renzulli, J.S. (2011). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition, Phi Delta Kappan, 92 8), 81-88. http://dx.doi.org/10.1177/003172171109200821.
 • Romanowska, M. i Trocki, M. (red.). (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.
 • Skrzypek, E. i Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Sveiby, K-E. (2005). Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, e-mentor, 2(9), 49-52.
 • Szymczak, M. (red.). (1995). Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 poz. 60).
 • Zespół GfK Polonia (2011). Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania IDI. Warszawa: Wyd. ORE.
AUTHOR

Krzysztof Ponchała

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em71.1312

The article is in the printed version on pages 11-18.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite