AAA

Analysis of behavior of management in an international metallurgical company, using Cameron and Quinn typology

Radosław Wolniak, Agata Szeptuch, Grzegorz Zięcina

Abstract

This paper presents the results of research of the behavior of executive management in an international metallurgical organization. The purpose of the publication is to check whether the organization is desirable for both groups (employees and managers) from the organizational culture point of view. We used the typology of culture organizing Cameron and Quinn in the research. It is assumed in the paper that from the point of view of the efforts made in recent years to improve work safety in the organization, the most conducive type of organizational culture, best suited to achieving the goals will be the culture of the clan. Diagnosis of managerial competencies in the researched enterprise was conducted on the basis of counting individual ratings granted by the respondents. Two research questions were posed in the publication: How is the assessment of the organizational culture in the researched company, from managers and employees point of view? and Do managers and staff differ in assessing their behavior and managerial competencies? The hypothesis H1 was also put forward as follows: H1 - The behavior of the managers in the research organization is characteristic for the culture of the clan.

On the basis of the evaluations conducted among the group of managers, we can say that the culture dominant in the studied enterprise is the clan culture, which confirmed H1 hypothesis.

Bibliography

 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zamian zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Chmielewska-Muciek D., Kultura organizacyjna zorientowana na wiedzę, "Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy" 2008, nr 4, s. 115-125.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Hałas J., Przedstawienie i porównanie wybranych modeli rozwoju organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 444, s. 190-198.
 • Klimas P., Kultura organizacyjna w sieciach innowacji, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 202, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 100-112.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996, s. 60-61.
 • Kroeber A.L., Kluckholm C., Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Cambridge Press, Cambridge 1952.
 • Molenda M., Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2012, nr 63a, s. 209-219.
 • Sikorski C., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Stachowicz J., Machulik J., Dylematy procesu koniecznych zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Przypadek transformacji przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6, s. 59-70.
 • Stompór-Świderska J., Kultura organizacyjna instytutu naukowego w percepcji studentów. Diagnoza i nowe wyzwania, "Management" 2012, nr 1, s. 387-401.
 • Sułkowski Ł., Pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2011, nr 24, s. 205-217.
 • Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń-Łódź 2002.
 • Wolniak R., Czynniki kulturowe w polskich organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11, s. 18-21.
 • Wolniak R., Kulturowe aspekty zarządzania jakością, "Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne" 2016, nr 1, s. 109-122.
 • Wolniak R., Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
AUTHORS

Radosław Wolniak

Agata Szeptuch

Grzegorz Zięcina

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em69.1297

The article is in the printed version on pages 60-69.

pdf read the article (Polish)

How to cite