AAA

The organisation of the justice system as part of the public network: possible interactions

Przemysław Banasik

Abstract

The goal of this paper is to analyse the organizational structure of the justice system in order to provide the answer to the basic question about the possible network relations, as well as their force and their way of influence. As part of the paper, I have defined public inter-organisational court networks, dividing them into regulatory inter-organisational networks and facultative inter-organisational networks. Emphasis has also been placed on the benefits and threats of the functioning of court-based facultative inter-organisational networks. The phenomenon of forming networks within the justice system is new, and so far has not been subject of any academic enquiry. Given the benefits and background, as well as no real threats for the functioning of public court networks, it is a desired form of cooperation which enables to boost bottom-up initiative. Public court networks serve to build the organization of the justice system as a knowledge-based organisation. This paper addresses the important and topical issue of public networks - the example of inter-organizational area of justice. In the current literature, identifying the network of relations in the organization of justice has not been the subject of scientific inquiry.

Bibliography

 • Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno - sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin, Warszawa 2013.
 • Austen A., Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Banasik P., Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 4(33), s. 26-35.
 • Banasik P., Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, „e-mentor” 2014, nr 5(57), s. 56-61, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1143.
 • Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Burt R.S., Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992.
 • Chrisidu-Budnik A., Sieci publicznoprawne, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Holm D.B., et al., Business networks and cooperation in international business relationships, [w:] Beamish P.W., Killing J.P. (eds.), Cooperative Strategies. European Perspectives, The New Lexington Press, San Francisco 1997.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Klimas P., Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Kordel P., Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2010.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorców, [w:] tegoż (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • Lipowicz I., Europeizacja administracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, R. LXX, z.1, s. 5-17.
 • Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe, zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Małys Ł., Siła powiazań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.
 • Moreno J., Who shall Survive? Nervous and Mental Diseases Publishing, Washington 1934.
 • Palumbo G., et al., Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. A going for growth report, OECD, 2013, http://www.oecd.org/eco/growth/FINAL%20Civil%20Policy%20Paper.pdf.
 • Park S.H., Zhou D., Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation, „The Academy of Managment Review” 2005, Vol. 30, No. 3, s. 531-554, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2005.17293697.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978.
 • Sroka W., Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów - analiza porównawcza,
 • „Przegląd Organizacji” 2010, nr 1, s. 28-31.
 • Sydow J., Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, [w:] Lane Ch., Bachmann R. (eds.), Trust within and between Organizations. Conceptual Issues and Empirical Applications, Oxford Universtity Press, Oxford 1998.
 • Sześciło D. i in., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Wenger E.C., Communities of Practice and Social Learning Systems, „Organization” 2000, No. 2(7), s. 225-246, http://dx.doi.org/10.1177/135050840072002.
 • Woźniak-Sobczak B., Stymulatory i destruktory tworzenia wartości sieci przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 736, s. 291-309.
AUTHOR

Przemysław Banasik

Gdańsk Univeristy of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em59.1171

The article is in the printed version on pages 56-64.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

P. Banasik, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej – możliwe interakcje, "e-mentor" 2015, nr 2(59), s. 56-64, http://dx.doi.org/10.15219/em59.1171.