AAA

Employability of university graduates - overview of indicators used in the graduate surveys

Maria Pacuska

Abstract

Employability of university graduates has been the subject of study abroad for many years. In Poland, in contrast, most of the higher education institutions (HEIs) started monitoring graduates only as a result of the statutory requirement in 2011. So far, the number of cross-cutting research taking into account the total of results of graduates studies of various Polish universities is scarce. Since some generalizations in this area would be valuable for representatives of HEIs, higher education policy makers and also for prospective students, this article is an attempt to fill this gap.

The objective of this paper is to present various types of indicators measuring labour market success of graduates, with an analysis of their limitations and usability in terms of comparing universities, as well as entire higher education systems. The article presents the results of the analysis of the reports of graduate surveys at Polish universities. For the purpose of comparison, foreign research concerning graduate employability were also examined.

Study indicated that employment rate is a key indicator of graduate employability, it may be enriched with indicators of quality of the workplace (conditions of employment and remuneration). Other useful indicators of labour market success of graduates: the average lengths of job search and links between major and subsequent employment (qualification mismatches). Finally, it is important to study graduate long-term employability. Few years after graduation the measurement of the graduates career path will be more reliable and their self-evaluation - thanks to several years of professional experience - will be more valuable.

Bibliography

 • Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej, http://www.iesif.pk.edu.pl/attachments/018_Badania%20los%C3%B3w%20zawodowych%20absolwent%C3%B3w.pdf.
 • S. Białowąs, D. Buttler, T. Klimanek, K. Szwarc, Monitorowanie losów absolwentów. Zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2012, nr 3 (25), s. 115-130.
 • A. Budnikowski, D. Dabrowski, U. Gąsior, S. Macioł, Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, „e-mentor” 2012, nr 4 (46), s. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946.
 • J. Bruwer, First destination graduate employment as key performance indicator: outcomes assessment perspectives, Unit for institutional planning and research, Cape Technikon, 1998.
 • M. Clarke, The Impact of Higher Education Rankings on Student Access. Choice, and Opportunity, „Higher Education in Europe” 2007, Vol. 32, No 1, pp. 59-70.
 • S. Cranmer, Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes, „Studies in Higher Education” 2006, Vol. 31, No. 2, pp. 169-184.
 • M. Ćwiąkalska, P. Hojda, M. Ostrowska-Zakrzewska, Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznik 2008/2009. Raport z badań, Biuro karier UJ, Kraków 2010.
 • D.D. Dill, M. Soo, Academic quality, league tables, and public policy: A cross-national analysis of university ranking systems, „Higher Education” 2005, Vol. 49, No. 4, pp. 495-533.
 • P. Grudowski, K. Lewandowski, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3, t. I, s. 397-406, http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf.
 • J. Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku, PARP, UJ, 2012, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425220954/Raport2012_e.pdf.
 • A. Izdebski, M. Jasiński, T. Zając, J. Konieczna-Sałamatin, Raport z trzeciej edycji studenckiej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW, Warszawa 2010.
 • A. Izdebski, M. Jasiński, T. Zając, J. Konieczna-Sałamatin, Raport z drugiej edycji studenckiej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW, Warszawa 2009.
 • B. Jancewicz, Pilotażowe Badanie Absolwentów UW, Prezentacja, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.
 • Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zatrudnialności absolwentów szkół i uczelni, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0011:01:PL:HTML.
 • D. Lees, Graduate Employability - Literature Review, LTSN Generic Centre, 2002, http://qualityresearchinternational.com/esecttools/esectpubs/leeslitreview.pdf.
 • Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo- Hutniczej. Rocznik 2008, Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/GSliwinska_losy_absolwentow_110210.pdf.
 • M. Lindberg, „At the Frontier of Graduate Surveys” Assessing participation and employability of graduates with master's degree in nine European countries, „Higher Education” 2007, Vol. 53, No. 5, pp. 623-644.
 • Losy zawodowe absolwentów AGH 2008 po trzech latach od ukończenia studiów, Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Kraków 2012.
 • Losy zawodowe absolwentów WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • K. Lowden, S. Hall, D. Elliot, J. Lewin, Employers' perceptions of the employability skills of new graduates, SCRE Centre and Edge Foundation, University of Glasgow 2011.
 • S. Macioł, B. Minkiewicz, E. Moskalewicz-Ziółkowska, Monitorowanie losów absolwentów SGH, „e-mentor” 2013, nr 3 (50), s. 23-36, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1019.
 • S. Macioł, B. Minkiewicz, E. Moskalewicz-Ziółkowska, System monitorowania losów absolwentów SGH, III etap, nr 89/E/10/11, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów I stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej. Rocznik 2011, prezentacja, Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Kraków, http://www.ck.agh.edu.pl/omkz/1st2011.pdf.
 • Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 - podsumowanie badania pilotażowego, www.pw.edu.pl/content/download/135/523/file/Badanie.pdf.
 • A. Podgórski, Raport z badania „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych”. Informator 2010, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń 2010.
 • A. Podgórski, Raport z badania „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych - Edycja II”. Informator 2011, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń 2011.
 • Pogłębiona analiza problemu, projekt „System monitoringu losów absolwentów”. Raport z badań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2012.
 • Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem, w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020, Agrotec Polska, IBS, Warszawa 2013, http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2012/12/RP_20130902_AGROTEC_raport_koncowy1.pdf.
 • Raport z pierwszej edycji studenckiej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW, Warszawa 2008.
 • A. Szymańska, Sylwetki i ścieżki karier zawodowych absolwentów wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej UMK, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń 2011.
 • A. Szymańska, Sylwetki i ścieżki karier zawodowych absolwentów wydziału matematyki i informatyki UMK, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń 2011.
 • Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2011, Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Kraków 2012.
 • Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2012, Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Kraków 2013.
 • U. Teichler, Graduate employment and work in Europe: diverse situations and common perceptions, „Tertiary Education and Management” 2002, Vol. 8, No. 3, pp. 199-216.
 • V. Shevchuk, Badanie losów zawodowych absolwentów uczelni technicznych w świetle teorii ekonomii, [w:] J. Żyra (red.), Analiza losów zawodowych absolwentów. Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.
 • U. Sztandar-Sztanderska, B. Minkiewicz, M. Bąba, Absolwent na rynku pracy, „Forum Akademickie” 2005, http://forumakad.pl/archiwum/2005/06/14-za-absolwent_na_rynku_pracy.htm.
 • Wyniki Badania Losów Absolwentów UMK rocznika 2009, Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.biurokarier.umk.pl/wyniki-badania-losow-absolwentow-2009.
 • J. Żyra, Pierwsze kroki na rynku pracy. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej, narzędzia badawcze, metodologia i wyniki badania pilotażowego rocznika 2005/06, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.
 • J. Żyra (red.), Analiza losów zawodowych absolwentów. Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.

AUTHOR

MARIA PACUSKA

Polish Rectors Foundation