Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Pragnę Państwa zaprosić do lektury kolejnego, już 91, wydania naszego czasopisma. Numer jest obszerny, ponieważ w okresie wakacyjnym pojawiło się bardzo dużo nowych zgłoszeń i choć nie było możliwe zakwalifikowanie wszystkich artykułów, to staraliśmy się dać szansę na publikację wielu tekstom, szczególnie tym nadesłanym przez doktorantów. Nasza akcja promocyjna skierowana do młodych naukowców cieszy się dużym zainteresowaniem, aczkolwiek nie wszystkie propozycje artykułów mieszczą się w obszarach tematycznych „e-mentora”.


czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Agnieszka Zwolińska, Stymulowanie aktywnych taktyk studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy a strategia uczelni

Rosnące znaczenie powiązań nauki z gospodarką i rynkiem pracy jest faktem. Władze państwowe, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpływają na uczelnie (Rozmus, 2019), starając się skłonić je do dopasowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy. Powstają rządowe systemy monitorujące ekonomiczne losy absolwentów i rankingi szkół wyższych, które wykorzystują do oceny wskaźniki ekonomiczne takie jak stopa bezrobocia czy wysokość zarobków. Ich celem jest dostarczenie wiarygodnych informacji kandydatom na studia i pomoc w wyborze studiów (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), b.d.; Ranking szkół wyższych. Perspektywy 2020, b.d.). Znane są też oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wchodzących na rynek pracy. Ich opinie zbierają zarówno uczelniane biura karier (np. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych, 2018), jak i niezależne instytucje (Baran, 2020). W powyższej narracji kierunki humanistyczne przedstawiane są jako te, po których trudniej jest dostać pracę w zawodzie. W wymienionych raportach i rankingach zajmują niższe pozycje. Utrwala to stereotyp postrzegania ich jako studiów nieprzydatnych na współczesnym rynku pracy
czytaj dalej »


Wojciech Bizon, Nudging w edukacji ekonomicznej

Ekonomia behawioralna, szczególnie po uhonorowaniu Daniela Kahnemana oraz Richarda Thalera Nagrodami Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, przestaje być tym działem współczesnej ekonomii, który - poprzez wyraźne odstępstwa od głównego nurtu - postrzegany był jako wiedza całkowicie odrębna, niemalże ezoteryczna. Współcześnie ekonomia behawioralna wyraźnie tę klasyczną ekonomię uzupełnia, nie stanowiąc dla tradycyjnego podejścia konkurencji. Metody i instrumentarium, często wywodzące się z psychologii i socjologii, znajdują zastosowanie w badaniach ekonomicznych, chociaż nie są jeszcze ani bardzo popularne, ani dobrze poznane.

W pierwszej części artykułu autor skupia się na przybliżeniu założeń ekonomii behawioralnej jako nowego nurtu, który wkracza w wiele sfer aktywności społeczno-gospodarczej oraz uzupełnia klasyczną teorię ekonomii opartą na paradygmacie homo oeconomicus. W kontekście rozważań nad edukacją, w tym ekonomiczną, autor ukazuje pokrótce pola wykorzystania zdobyczy ekonomii behawioralnej w tym obszarze. W dalszej części, pozostając w orbicie zainteresowania ekonomii behawioralnej, przybliża ideę impulsów behawioralnych (ang. nudges), czyli zasad, na których opierają się tanie i nieinwazyjne interwencje, skoncentrowane na wywołaniu pożądanych reakcji.
czytaj dalej »

Przemysław Jatkiewicz, Dostępność stron internetowych – wymóg czy powinność

O WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) stało się głośno na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie, 2012). Rozporządzenie to, które jest aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Ustawa, 2005), obowiązuje podmioty publiczne oraz podmioty, którym podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do podmiotów niebędących organami administracji rządowej.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Nowe na blogu

Nick Shackleton-Jones – edukacja to nie uczenie się

W numerze 4(91)/2021 „e-mentora” pisałam o wystąpieniu Nicka Shackletona-Jonesa podczas konferencji E-learning Fusion. Nick pełni rolę CLO (Chief Learning Officer) w brytyjskim oddziale firmy Deloitte. Swoje wystąpienia i publikacje adresuje zarówno do tych, którzy się uczą, jak i tych, którzy nauczają i szkolą innych. Formułowane przez siebie tezy opiera z jednej strony na wynikach badań z obszaru psychologii i neuronauk, zaś z drugiej na wieloletnim doświadczeniu jako trener, a także organizator szkoleń.
W swoich prelekcjach Nick zwykle stara się zwrócić uwagę słuchaczy na kilka aspektów, które jego zdaniem decydują o efektach uczenia się.
czytaj dalej »