Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

W tym roku „e-mentor” osiąga pełnoletność. Jego pierwszy numer ukazał się w październiku 2003 roku, zatem kolejny tegoroczny numer, czyli 3(90)/2021 domknie ten 18-letni okres. Za dwa lata, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ukaże się setny numer! Tymczasem jednak przekazuję w Państwa ręce 89 numer naszego czasopisma.
Dominują w nim opracowania związane z zarządzaniem, a spektrum tematów jest naprawdę szerokie. Wśród poruszanych zagadnień są: Odpowiedzialne Badania i Rozwój (OBiR), współpraca przedsiębiorstw turystycznych z uczelniami, rosnąca rola informacji patentowej a także krótka analiza jak dźwięki towarzyszące pracy w biurach na planie otwartym postrzegane są przez pracujące tam osoby.
czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Andrzej Blikle, Utopijny uniwersytet dla realistów (felieton)

Pierwsza wersja niniejszego felietonu pt. Turkusowy uniwersytet - szansa czy utopia? została przygotowana jako materiał uzupełniający moje wystąpienie z 22 kwietnia 2021 r. w ramach seminarium Co się dzieje z uniwersytetem? (https://oees.pl/edu-lab). Felieton w większości stanowi swobodną kompilację wypowiedzi różnych autorów, w tym i moich własnych (głównie z Blikle, 2017) już wcześniej opublikowanych. Inspiracją do tytułu była książka Rutgera Bregmana Utopia dla realistów.

Pragnę wyraźnie podkreślić, że choć w felietonie zajmuję się głównie tym, co złego dzieje się w świecie akademickim, to nie uważam tego obrazu za jedyny, ani też nie przesądzam o skali opisywanych zjawisk. Świat akademicki, mimo że opuściłem go na blisko trzydzieści lat, jest dla mnie nadal najważniejszym miejscem, gdzie nieustannie spotykam wspaniałych ludzi i prawdziwie twórczą atmosferę. Jeżeli zająłem się tym, co w nim złe, to jedynie dla sprowokowania oczyszczającej debaty.
czytaj dalej »


Krzysztof Leja, Aleksandra Pawlak, Uczelnia w odcieniu turkusu – szansa czy iluzja?

Poszukiwanie rozwiązań dotyczących organizacji i zarządzania współczesną uczelnią jest niekończącą się opowieścią. W dyskusjach nad przyszłością szkolnictwa wyższego ścierają się koncepcje liberalnego uniwersytetu Humboldta (por. np. Kern, 2010; Zakowicz, 2012) i uniwersytetu przedsiębiorczego (Clark, 1998). Idea wolności badań i nauczania w uniwersytecie Humboldta, jak pisze Jabłecka, ma instytucjonalne zabezpieczenie w postaci władzy kolegialnej, korporacyjnej władzy akademickiej w skali uniwersytetu i władzy profesora na katedrze (Jabłecka, 1993, s. 60), przyjmując przy tym słabą władzę rektora. Aktualne pozostaje pytanie, na ile nowe regulacje prawne wprowadzone w Polsce stanowią odejście od idei Humboldta (Sauerland, 2006). Fundamentami uniwersytetu przedsiębiorczego Clarka są: wzmocnienie centrum sterującego, stymulowanie przedsiębiorczości rdzenia akademickiego (najczęściej struktur wydziałowych oraz instytutowych), rozwijanie relacji uczelni z otoczeniem, dążenie do dywersyfikacji źródeł finansowania uczelni oraz budowanie kultury przedsiębiorczości (Kwiek, 2010).
czytaj dalej »

Marek Rocki, Próba rankingu uczelni kształcących na kierunku prawo na podstawie oceny sytuacji ich absolwentów na rynku pracy

Każdy ranking jest uporządkowaniem informacji o pewnych obiektach według jakiegoś kryterium lub zespołu kryteriów. Celem twórców rankingów instytucji edukacyjnych jest wskazanie instytucji najlepszej pod względem różnie rozumianej jakości. Najczęściej występującą, w sposób jawny formułowaną rolą rankingów, ale także ewaluacji i akredytacji instytucji edukacyjnych, jest stymulowanie procesów podnoszenia jakości procesów nauczania. W zasadniczym stopniu stanowi to rezultat powstania rynku edukacji wyższej (Sadlak i Liu, 2007). Coraz istotniejszą rolę odgrywa sposób postrzegania instytucji edukacji wyższej przez otoczenie. Zachodzące zmiany demograficzne oraz legislacyjne, zarówno te potencjalne, jak i wprowadzane w życie, powodują, że wizerunek instytucji, jej marka stają się kluczowe dla przetrwania i dalszego istnienia. Waga rankingów i ich popularność spowodowała nawet powstanie kodeksu dobrych praktyk w tym zakresie.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Nowe na blogu

Nauczanie zdalne vs nauczanie online czyli e-learning

Do napisania tego postu skłoniły mnie, podejmowane przez autorów artykułów zgłaszanych do e-mentora, próby wyjaśniania – często z zastosowaniem osobliwej ekwilibrystyki słownej – czym różnią się opisywane przez nich zajęcia online od e-learningu. […] Ostatnio słysząc od kolejnego autora, że przedstawia zajęcia online, a nie e-learning zapytałam, co dokładnie ma na myśli. W odpowiedzi usłyszałam, że w zajęciach online „jestem ze studentami, spotykamy się online” a w e-learningu wszystko jest nagrane wcześniej, „mnie tam nie ma”. Był to pewien skrót myślowy, [...] jednak wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku nastąpiło dość nieoczekiwane rozdzielenie pojęć, które wcześniej były synonimami.
czytaj dalej »