AAA

Employee engagement and their job satisfaction in remote working conditions

Magdalena Stefańska, Gabriel Grabowski

Abstract

The outbreak of the COVID-19 pandemic contributed to a very large increase in the proportion of time spent working remotely to total working time. To date, this form has been used primarily by enterprises with branches dispersed across one or multiple countries. This form of performing duties by employees brought a number of benefits in the form of acceleration of decision-making processes, and reduction of time and costs. In the past, teleworking time was regulated according to needs and supported by a significantly reduced number of face-to-face employee meetings. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, remote work has become the main or only form of contact with colleagues and superiors in many situations related to the ban on movement, regardless of the place of business. At that time, employers were concerned that it would not result in a decrease in employee engagement and job satisfaction.

The article was intended to identify and assess the relationship and cause-and-effect relationship between commitment and job satisfaction in the context of remote work. The results of the study helped to expand knowledge about relationships. It has been confirmed that there is a positive relationship between employee engagement and job satisfaction; In addition, employees distinguish between commitment to work and organization, and the impact of types of commitment on job satisfaction varies. It has also been shown that both remote work and employee involvement affect their job satisfaction.

Keywords: employee engagement (EE), organizational engagement, pandemic COVID-19, remote work, job satisfaction

References

 • Adekoya, O. D., Adisa, T. A. i Aiyenitaju, O. (2022). Going forward: remote working in the post-COVID-19 era. Employee Relations, 44(6), 1410-1427. https://doi.org/10.1108/ER-04-2021-0161
 • Adisa, T. A., Ogbonnaya, C. i Adekoya, O. D. (2021). Remote working and employee engagement: a qualitative study of British workers during the pandemic. Information Technology & People, przed drukiem. https://doi.org/10.1108/ITP-12-2020-0850
 • Biesok, G. i Wyród-Wróbel, J. (red.). (2018). Człowiek w organizacji. Zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja. CeDeWu.
 • Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(97), 9-26.
 • Buturla, K. i Niekrasiewicz, M. (2019). Kompetencje menedżera a zaangażowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa średniej wielkości. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 19, 65-80. https://doi.org/10.26349/dnswsb.0019.04
 • Danish, R. Q. i Usman, A. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation: An empirical study from Pakistan. International Journal of Biometrics, 5, 159. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n2p159
 • Dudek, B. (2008). Pracoholizm - szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę. Medycyna Pracy, 59(3), 247-254. http://oldwww.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/2008/3_Dudek.pdf
 • European Union. (2022). Eurostat regional yearbook, 2022 edition (s. 77). https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15234730/15242104/KS-HA-22%E2%80%91001-EN-N.pdf/ffb89e8c-a7c9-517e-101f-13462ba1cf65
 • Felstead, A. i Henseke, G. (2017). Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance. New Technology, Work and Employment, 32(3), 195-212. https://doi.org/10.1111/ntwe.12097
 • Galanti, T., Guidetti, G., Mazzei, E., Zappala, S. i Toscano, F. (2021). Work from home ruring the COVID-19 outbreak: The impact on employees' remote work productivity, engagement, and stress. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63(7), 426-432. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002236
 • Glińska-Neweś, A. (2017). Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Golińska, L. (2008). Pracoholizm. Uzależnienie czy pasj. Wydawnictwo Difin.
 • Gorgievski, M. J., Bakker, A. B. i Schaufeli, W. B. (2010). Work engagement and workaholism: comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 83-96. https://doi.org/10.1080/17439760903509606
 • Harzing A. W. (2005). Does the use of English-language questionnaires in cross-national research obscure national differences. International Journal of Cross Cultural Management, 5(2), 213-224. https://doi.org/10.1177/1470595805054494
 • Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Juza, M. i Walawender, P. (2021). Praca i życie zawodowe w Polsce podczas pandemii COVID-19. W A. Barwińska-Małajowicz i M. Grzebyk (red.), Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19. Lekcja na przyszłość (s. 49-58). Wydawnictwo SIZ.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
 • Kulikowski, K. (2015). Zaangażowanie przynoszące zyski. W K. Sedlak (red.), HR oparty na faktach. Badania HR - spójrz na firmę oczami pracowników! (s. 22-24). Sedlak & Sedlak.
 • Kulkarni, P., Appasaba, L. V. i Nishchitha, G. C. G. (2022). The influence of COVID-19 on employee ergonomics and employee engagement of banking employees. Management Matters, 19(1), 13-29. https://doi.org/10.1108/MANM-12-2021-0009
 • Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewicka, D. (2013). Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników. Folia Oeconomica, 282, 179-186. Uniwersytet Łódzki. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/10149/17-lewicka.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Lewicka, D. (2019). Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników. Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. W M. D. Dunnette (red.), Handbook of industrial and organizational psychology (s. 1297-1343). Rand McNally.
 • Łochnicka, D. (2015). Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, 15(94), 317-334.
 • Macey, W. H. i Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x
 • Marsh, K., i Musson, G. (2007). Men at work and at home: Managing emotion in telework. Gender, Work & Organization, 15(1), 31-48. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2007.00353.x
 • Marzec, I. (2015). Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu zaangażowania pracowników ośrodków pomocy społecznej na Śląsku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 232, 146-155.
 • May, D. R., Gilson, R. L. i Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37. https://doi.org/10.1348/096317904322915892
 • Men, L. R. (2015). Employee engagement in relation to employee-organization relationships and internal reputation: Effects of leadership communication. Public Relations Journal, 9(2). https://prjournal.instituteforpr.org/wp-content/uploads/2015v09n02Men.pdf
 • Mierzejewska, K. i Chomicki, M. (2020). Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), 31-44. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0302
 • Mirchandani, K. (2000). "The best of both worlds" and "Cutting my own throat": Contradictory images of home-based work. Qualitative Sociology, 23, 159-182. https://doi.org/10.1023/A:1005448415689
 • Mrówka, R. (2010). Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. W R. Bartkowiak i J. Ostaszewski (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych (s. 405-416). Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Othman, A. K., Hamzah, M. I., Abas, M. K. i Zakuan, N. M. (2017). The influence of leadership styles on employee engagement: The moderating effect of communication styles. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(3), 107-116. https://doi.org/10.21833/ijaas.2017.03.017
 • Palumbo, R. (2020). Let me go to the office! An investigation into the side effects of working from home on work-life balance. International Journal of Public Sector Management, 33(6/7), 771-790. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2020-0150
 • Pérez, M. P., Sánchez, A. M. i de Luis Carnicer, M. P. (2003). The organizational implications of human resources managers' perception of teleworking. Personnel Review, 32(6), 733-755. https://doi.org/10.1108/00483480310498693
 • Radziukiewicz, M. (2021). Remote work in Poland and perspectives thereof. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 14(4), 409-427. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0029
 • Randstad. (2021, 15 października). Jakie są pokolenia na rynku pracy i czym wyróżnia się każde z nich? https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/praca-na-co-dzien/jakie-sa-pokolenia-na-rynku-pracy-i-czym-wyroznia-sie-kazde-z/
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619. https://doi.org/10.1108/02683940610690169
 • Schaufeli, W. B. i Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315. https://doi.org/10.1002/job.248
 • Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 25-38. https://dbc.wroc.pl/Content/26372/PDF/Skowron_Mielnik_Budowanie_zaangazowania_pracownikow_w_procesie.pdf
 • Sokołowska-Durkalec, A. i Tabaszewska-Zajbert, E. (2017). Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaangażowaniem pracowników. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 4, 179-194.
 • Springer, A. (2016). Postawy wobec pracy - analiza porównawcza stosowanych pojęć. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(39), 11-28. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7501
 • Stachowska, S. (2018). Jakość relacji z przełożonymi jako czynnik determinujący zaangażowanie pracowników (na przykładzie uczelni wyższej). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2(48), 113-130. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2083
 • Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Sulea, C., Virga, D., Maricutoiu, L. P., Schaufeli, W., Zaborila Dumitru, C. i Sava, F. A. (2012). Work engagement as mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. Career Development International, 17(3), 188-207. https://doi.org/10.1108/13620431211241054
 • Tampubolon, H. (2016). The relationship between employee engagement, job motivation, and job satisfaction towards the employee performance. Corporate Ownership and Control, 13(2), 473-477. https://doi.org/10.22495/cocv13i2c2p9
 • Waszkiewicz, A. (2022). Praca zdalna po pandemii COVID-19 - preferencje pokoleń BB, X, Y, Z. e-mentor, 5(97), 36-52. https://doi.org/10.15219/em97.1586
 • Wudarzewski, G. (2016). Wymiary i składniki satysfakcji z pracy w świetle wybranych koncepcji oraz perspektyw badawczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(2), 123-151.
AUTHORS

Magdalena Stefańska

Gabriel Grabowski

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em98.1597

The article is in the printed version on pages 13-21.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Stefańska, M. i Grabowski, G. (2023). Zaangażowanie pracowników a satysfakcja z pracy w warunkach pracy zdalnej. e-mentor, 1(98), 13-21. https://doi.org/10.15219/em98.1597