AAA

Designing effective knowledge transfer in an organisation - a case study based on migration projects implemented in two SSC organisations

Anna Tomala

Abstract

This article deals with the subject of knowledge transfer in an organisation, with particular emphasis on the description of tools used for knowledge transfer, as well as the possibility of using theoretical models to design effective knowledge transfer in organisations, such as shared services centres (SSCs). The main objectives of this research were to identify knowledge transfer tools used in SSC companies and check the possibility of using the Knowledge to Action (KTA) model to design effective knowledge transfer in an organisation. The analysis was based on qualitative research carried out in two SSC organisations, with the results showing that both organisations use a variety of knowledge transfer tools, such as in-house training or development programmes using new technologies, and confirmed that the KTA model can be used to design the knowledge transfer process. As the data analysis shows, the human factor plays a very important role in the transfer of knowledge - primarily the skills of people involved in the transfer of knowledge and their motivation to transfer it and share it with other employees. The obtained results can be treated as an indication for organisations in the area of knowledge management, and in particular in the field of designing effective knowledge transfer. Creating an effective knowledge management strategy allows a company to retain knowledge, and as a result contributes to strengthening its market position.

Keywords: knowledge management, knowledge transfer, knowledge transfer tools, knowledge transfer efficiency, knowledge management strategies

References

 • ABSL. (2020). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020. https://absl.pl/storage/app/uploads/public/5ee/887/8d5/5ee8878d59858995982318.pdf
 • Adamska, M. (2010). Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organi-zacji - Skandia Intellectual Capital Navigator. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/1_Adamska_M.pdf
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Mar-szałek.
 • Bitkowska, A. (2017). Knowledge management in Polish enterprises. The IUP Journal of Knowledge Management, 3(15), 7-22.
 • Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Wolters Kluwer Polska.
 • Davenport, T. H. i Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press.
 • Deloitte (2020). Firmy odpowiedzialne w praktyce. Ludzkie oblicze technologii. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/2020%20Global%20Human%20Capital%20Trends_DELOITTE_20200624.pdf
 • Drucker, P. F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Elezi, E. i Bamber, C. (2018). A guiding conceptual framework for individualized knowledge management model building. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 6(3), 343-369.
 • Fazlagić, J. (2014). Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Difin.
 • Field, B., Booth, A., Ilott, I. i Gerrish, K. (2014). Using the Knowledge to Action Frame-work in practice: a citation analysis and systematic review. Implementation Science, 9(172). https://doi.org/10.1186/s13012-014-0172-2
 • Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Grudzewski, W. i Morski, J. (red.) (2004). Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Inkinen, H. (2016). Review on empirical research on knowledge management practices and firm performance. Journal of Knowledge Management, 20, 230-257. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2015-0336
 • Jamka, B. (2019). HR na zakręcie. Zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatyw-ności? Wolters Kluwer Polska.
 • Jemielniak, D. i Koźmiński, A. K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Wydawnic-twa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wy-dawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. https://www.wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne_teksty_ksiazek/Marcin%20K%C5%82ak_M_Zarz_wiedza_w_przeds.pdf
 • Kowalczyk, A. i Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin.
 • Kwiecińska, K. (2018). Sposoby ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w prak-tyce spółek notowanych na GWP w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Nauko-wego we Wrocławiu, 503, 317-325. http://doi.org/10.15611/pn.2018.503.27
 • Kuchciak, I. i Wiktorowicz, J. (2020). Indywidualne uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze finansowym. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(133), 71-87. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0734
 • Mierzejewska, B. (2005). Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji. e-mentor, 3(10), 55-59. https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171
 • Nonaka, I. (2007). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 7-8. https://hbr.org/2007/07/the-knowledge-creating-company
 • Paliszkiewicz, J. (2019). Przywództwo, zaufanie i zarządzania wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach. CeDeWu.
 • Perechuda, K. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2020). Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych or-ganizacji. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Škudiene, V., Augutyte-Kvedaravičiene, I. i Gabrielaityte, U. (2021). Knowledge man-agement and perceived organizational innovativeness in global organizations. Central European Business Review, 10(3), 51-65. https://doi.org/10.18267/j.cebr.260
 • Tyslik, M. (2018). Narzędzia zarządzania wiedzą stosowane w firmach doradczych dzia-łających w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, 1(19), 145-156. https://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/01/10-Tyslik-KN29.pdf
AUTHOR

Anna Tomala

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em97.1587

The article is in the printed version on pages 26-35.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Tomala, A. (2022).Projektowanie efektywnego transferu wiedzy w organizacji - studium przypadku na podstawie projektów migracyjnych realizowanych w dwóch organizacjach typu SSC. e-mentor, 5(97), 26-35. https://doi.org/10.15219/em97.1587