AAA

Life satisfaction of the third age university students

Artur Fabiś, Aleksandra Błachnio

Abstract

The article characterizes the relationship of educational activity of the elderly with a more optimal way of experiencing their ageing, which could be indicated by a higher measure of their overall level of satisfaction with life. The purpose of this study was to provide an in-depth analysis of the components of life satisfaction among actively learning seniors. A questionnaire survey was conducted with the voluntary participation of 405 third age university students (U3A). Data were collected on the critical areas comprising individual well-being illustrating the variation in the experience of old age among active mature learners. Only 6.8% of the U3A learners are not satisfied with their life achievements. Seniors with four or more children were found to be most satisfied, suggesting that self-actualization in the family and educational domains need not be competitive. The analysis of the health component of life satisfaction showed a clear overrepresentation of seniors with good psychophysical condition. In general, successful ratings of the component measures of life satisfaction of the actively learning seniors predominate.

Keywords: life satisfaction, aging, university of the third age, educationally active seniors, old age, learning

References

 • Alheit, P. (2011). Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Teraźniejszość -Człowiek - Edukacja, 3(55), 7-21. https://bit.ly/3g9BnyP
 • Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52(4), 366-380. https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.4.366
 • Baltes, P. B., Glück, J. i Kunzmann, U. (2004). Mądrość. Jej struktura i funkcja w kreowaniu pomyślnym rozwojem w okresie całego życia. W J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 117-146). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baltes, P. B., Lang, F. R. i Wilms, H. U. (1998). Selektive Optimierung mit Kompensation: Erfolgreiches Altern in Altagsgestaltung [Selektywna optymalizacja z kompensacją: Po-myślne starzenie się w życiu codziennym]. W A. Kruse (red.), Psychosoziale Gerontologie. T. 1 Grundlagen [Gerontologia psychospołeczna. T. 1. Podstawy] (s. 188-202). Hogrefe.
 • Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Wydawnictwo UKW.
 • Błachnio, A. (2019). Potencjał osób w starości. Poczucie jakości życia w procesie starzenia się. Wydawnictwo UKW.
 • Błachnio, A. i Fabiś, A. (2018). Satisfaction paradox in old age. W Ł. Tomczyk, A. Ryk i J. Prokop (red.), Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 (s. 169-178). Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. https://doi.org/10.24917/9788394156893.14
 • Cierniak-Piotrowska, M., Dąbrowska, A. i Stelmach, K. (2021, 30 kwietnia). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 31 XII. GUS. https://bit.ly/2VK75eM
 • Cieśla, A. i Cieśla, J. P. (2018). Wzorcowe Mieszkanie Seniora, czyli jak Polacy mogą mieszkać na starość - analiza kosztów. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej, 15(1-2), 43-57. bit.ly/3CWKmwW
 • Diamond, R. i Becker, M. (1999). The Wisconsin Quality of Life Index: a multidimensional model for measuring quality of life. Journal of Clinical Psychiatry, 60 (suppl 3), 29-31.
 • Diener, E. (2006). Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being. Applied Research Quality Life, 1, 151-157. https://doi.org/10.1007/s11482-006-9007-x
 • Dubas, E. (2011). Uczenie się z (własnej) biografii - wprowadzenie. W E. Dubas i W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii (s. 5-11). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dubas, E. (2012). Sztuka starzenia się - uczenie się starości. Kontekst andragogiczny. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1, 11-29. https://bgs.up.krakow.pl/issue/view/572/ISBN%20978-83-7164-757-4
 • Fabiś, A. (2018). Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Fabiś, A., Muszyński, M., Tomczyk, Ł. i Zrałek, M. (2014). Old age in Poland. Educational and social aspects. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • Golonka-Legut, J. (2015). Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna. Rocznik Andragogiczny, 22, 101-118. https://doi.org/10.12775/RA.2015.005
 • Gołdys, A., Krzyżanowska, Ł., Stec, M. i Ostrowski, Ł. (2012). Zoom na UTW. Raport z badania. https://bit.ly/3g9Cz5h
 • Halicka, M. (2004). Satysfakcja życiowa ludzi starszych. Studium teoretyczno-empiryczne. Akademia Medyczna.
 • Halicki, J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze. Trans Humana. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Hill, R. D. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Laurum.
 • Jayawickreme, E., Forgeard, M. i Seligman, M. E. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327-342. https://doi.org/10.1037/a0027990
 • Konieczna-Woźniak, R. i Fabiś, A. (2019). Polish phenomenon of Universities of the Third Age. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1(16), 93-107. bit.ly/3su0Rvy
 • Lehr, U. (2006). Psychologie des Alterns [Psychologia starzenia]. Quelle & Meyer Verlag.
 • López-Ortega, M., Torres-Castro, S. i Rosas-Carrasco, O. (2016) Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS): secondary analysis of the Mexican Health and Aging Study. Health and Quality of Life Outcomes, 14, 170. https://doi.org/10.1186/s12955-016-0573-9
 • Nawrocka, J. (2013). Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Pilar Díaz-López, M., del, López-Liria, R., Aguilar-Parra, J. i Padilla-Góngora, D. (2016). Keys to active ageing: New communication technologies and lifelong learning. SprongerPlus, 5(1), 768. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2434-8
 • Pincas, A. (2007). How do mature learners learn? Quality in Ageing and Older Adults, 8(4), 28-32. https://doi.org/10.1108/14717794200700025
 • Portret społeczno-demograficzny seniorów. (2016). Komunikat z Badań, 160. CBOS. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_160_16.PDF
 • Rowe, J. W. i Kahn, R. L. (1987). Human aging: Usual and succesfull. Science, 237(4811), 143-149. https://doi.org/10.1126/science.3299702
 • Seń, M., Dębska, G. i Lizak, D. (2016). Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in primary health care. Prawo i Społeczeństwo, XVI(4), 9-20. https://bit.ly/3yEMt65
 • Sternberg, R. J. (1990). Wisdom and its relations to intelligence and creativity. W R. J. Sternberg (red.), Wisdom: Its nature, origin, and development (s. 142-159). Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805213/67189/frontmatter/9780521367189_frontmatter.pdf
 • Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, intelligence, and creativity synthesized. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511509612
 • Turner, J. S. i Helms, D. B. (1999). Rozwój człowieka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Zboina, B. (2008). Jakość życia osób starszych. Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój".
AUTHORS

Artur Fabiś

Aleksandra Błachnio

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em91.1533

The article is in the printed version on pages 43-49.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Fabiś, A i Błachnio, A. (2021). Zadowolenie z życia słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. e-mentor, 4(91), 43-49. https://doi.org/10.15219/em91.1533