AAA

Creative teaching and teaching to creativity in the experiences of lecturers-innovators

Zofia Okraj

Abstract

Teaching students creatively and teaching them to creativity in the realities of the university requires from the academic teachers: willingness, invention, knowledge, skills and their own creative competences. Their highest level - related to the teacher's professional creativity - is the innovative activity related to the implementation of new didactic solutions into academic didactics. These innovations are the result of many years of creative didactic work carried out by academic teachers. This text contains excerpts from the results of research on the experiences of Polish academic teachers-innovators who have implemented new and valuable paradigms, strategies, concepts, models, workshops, teaching techniques, as well as accompanying didactic means and methods of student assessment, which are useful in the context of the course and outcomes of education. The theoretical and methodological concept of ESA (The Evolving Systems Approach to Creative Work) by Howard E. Gruber was used in the qualitative research. The use of multiple case studies, semi-structured interviews and analysis of the content of publications by the surveyed teachers and photos from classes conducted with students allowed the researcher to learn about the determinants of the creative work of teachers-innovators. One of the distinguishing features of the didactic workshops created by the surveyed teachers is creative teaching and teaching to creativity. In this process, the surveyed innovators use many didactic solutions, including those developed by themselves. The aim of this study is to describe and characterize them, as well as to inspire other academic teachers to activate students' creative thinking, which - as the research shows - can be a creative, attractive and rewarding activity for both students and teachers.

Keywords: didactic innovation, creative thinking, creative teaching, teaching to creativity, ESA theory

References

 • Brower, R. (2003). Constructive repetition, time and the evolving system approach. Creativity Research Journal, 15(1), 61-72. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1501_7
 • Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Difin.
 • Ekiert-Grabowska, D. (1989). Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Guilford, J. P. (1978). Natura inteligencji człowieka. PWN.
 • Gruber, H. E. (1989). The evolving systems approach to creative work. W: H. E. Gruber i D. B. Wallace (red.), Creative people at work. Twelve cognitive case studies (s. 4-35). Oxford University Press.
 • Józefowski, E. (2015). Creative workshop as a form of contemporary art and a space for subjective development1. Practice and Theory in Systems of Education, 10(1), 57-67.
 • Klus-Stańska, D. (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki - poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną? W: L. Hurło, D. Klus-Stańska i M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 11-20). Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Kowalkowska, A. (2018). Tutoring zespołowy - know-how tutora i coacha. Tutoring Gedanensis, 3(2), 28-31.
 • Krzywoń, D. (2003). Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kuciapski, M. (2010). Model for project management for development and implementation of e-learning courses. International Conference on Business Informatics Research (s. 43-54). W: P. Forbrig i H. Günther (red.), Perspectives in Business Informatics Research. BIR 2010. Lecture Notes in Business Information Processing, 64 (s. 43-54). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16101-8_4
 • Lasocińska, K. (2014). Autobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych. W: E. Dubas i J. Stelmaszczyk J. (red.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty (tom 3, s. 33?-46). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Markiewicz, M. i Bednarz, J. (2013). Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych. W: W. Bizon i A. Poszewiecki (red.), Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych (s. 103-118). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mochocki, M. (2013). Edu-larp as revision of subject-matter knowledge. International Journal of Role-Playing, 4, 55-75. https://doi.org/10.33063/ijrp.vi4.229
 • Neil, T. (2009). Kreatywność i innowacje według Johna Adaira. Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2014). Narracja w pedagogice - znaczenie, badania, interpretacje. Kultura i Edukacja, 102, 8-44.https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.01
 • Okraj, Z. (2015). Twórcze rozwiązywanie problemów z zastosowaniem nowych technik dyskusji: teoria, badania, trening. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Okraj, Z. (2020). "Self-Perpetuating Mechanism" in experiences stimulating academic teachers to creative didactic work - research report. Creativity. Theories - Research - Applications, 7(1), 107-122. https://doi.org/10.2478/ctra-2020-0007
 • Pobojewska, A. (2019). Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rostan, S. M. (2003). In the spirit of Howard E. Gruber's gift: Case studies of two young artists' evolving systems. Creativity Research Journal, 15(1), 45-60. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1501_6
 • Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Wydawnictwo WAM.
 • Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich: teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Schulz, R. (1990). Twórczość: społeczne aspekty zjawiska. PWN.
 • Schulz, R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Smith, J. A. i Pietkiewicz I. (2012). Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 2(18), 361-369.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szmidt, K. J. (red.). (2003). Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Szmidt, K. J. (red.). (2005). Pedagogika twórczości. Idee - aplikacje - rady na twórczą drogę. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Vidal, F. (2003). Contextual biography and the evolving system approach to creativity. Creativity Research Journal, 15(1), 73-82. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1501_8
 • Wallace, D. B. (1989). Studying the Individual: The case study method and other genres. W: H. E. Gruber i D. B. Wallace (red.), Creative people at work. Twelve cognitive case studies (s. 36-55). Oxford University Press.
 • Witerska, K. (2011). Drama kreatywna - perspektywa rozwojowa. Chowanna, 1(36), 71-82.
 • Yin, R. K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zaorska, Z. (1999). Dodać życia do lat. Klanza.
AUTHOR

Zofia Okraj

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em102.1637

The article is in the printed version on pages 38-47.

pdf read the article (English)

How to cite

Okraj, Z. (2023). Twórcze nauczanie i nauczanie do twórczości w doświadczeniach wykładowców innowatorów. e-mentor, 5(102), 38-47. https://doi.org/10.15219/em102.1637