Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Wśród szans istotnych dla środowiska akademickiego w 2015 roku koniecznie należy odnotować zbliżające się konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jednym z celów programu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, ze szczególnym wskazaniem na innowacyjne umiejętności dydaktyczne i informatyczne oraz umiejętności posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich zastosowania w procesie kształcenia oraz zarządzania informacją. To bardzo dobra okazja do doskonalenia na uczelni warsztatu nowoczesnej dydaktyki i e-dydaktyki oraz sprawnego wykorzystywania big data do optymalizacji procesów kształcenia. W przygotowywaniu efektywnych planów rozwoju kompetencji kadr uczelni i związanych z tym wniosków konkursowych niezastąpieni będą specjaliści z jednej strony dysponujący szerokimi kompetencjami e-edukacyjnymi, a z drugiej strony dobrze znający wewnątrzuczelniane potrzeby oraz możliwości operacyjne. Przewagę będą miały zatem uczelnie, które od lat budują podstawy własnego know-how w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce.

W ramach tworzenia takiego know-how warto zwrócić uwagę na potrzebę specjalizacji metodyków zdalnego nauczania. Dla uczelni, które już zatrudniają osoby zajmujące się metodyką e-edukacji, interesująca będzie z pewnością możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych przez nie kompetencji - co może okazać się istotnym czynnikiem w ocenie przygotowania placówki do realizacji zadań zgłoszonych w ramach wspomnianych konkursów. Wychodząc naprzeciw m.in. tym potrzebom, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego uruchomiło trzecią edycję postępowania certyfikacyjnego dla metodyków zdalnego nauczania, tj. osób aktywnie zaangażowanych w tworzenie materiałów e-learningowych i wspierających realizację nowoczesnych procesów dydaktycznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji kandydata w zakresie metod i technik kształcenia na odległość. Udział w postępowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca br. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.sea.edu.pl/certyfikacja. Stowarzyszenie od 2006 r. aktywnie działa na rzecz promocji e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Jako organizacja pozarządowa zrzesza prawie 150 osób zajmujących się naukowo i w praktyce propagowaniem metod oraz form wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce uczelni wyższych. Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do przystąpienia do postępowania certyfikacyjnego.