Cel i zakres tematyczny

„E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. Z racji zmian zachodzących w systemach edukacji, w tym w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, w czasopiśmie publikowane są także artykuły poświęcone metodom, formom oraz programom kształcenia, jak również prezentacji nowych trendów w tym obszarze. 

Misją czasopisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W „e-mentorze" prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. „E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

„E-mentor" jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki (zaktualizowanego w lutym 2021 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 40 punktów. Czasopismo ukazuje się pięć razy w roku.

Indeks Hirscha czasopisma „e-mentor" według „Publish or Perish" wynosi 21. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie Crossref i każdy artykuł publikowany w „e-mentorze" otrzymuje indywidualny numer DOI.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach ESCI (Web of Science Emerging Sources Citation Index)CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)BazEkon oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Znajduje się również w wykazie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) i Index Copernicus Journals Master List oraz EuroPub.