Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

zobacz podgląd

Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

zobacz podgląd
Ukazał się pierwszy polski podręcznik do ekonomii kultury, dostępny nieodpłatnie w formie drukowanej i elektronicznej. Książka podzielona jest na pięć części. W pierwszej omówiono podstawowe pojęcia i kategorie: rozwój społeczno-gospodarczy, dziedzictwo kulturowe, kulturę. W drugiej przestawiono informacje na temat polskiego sektora kultury: dotyczące polityki kulturalnej, sytuacji artysty, organizacji. Trzecia część poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu, jego wpływowi na rozwój i sposobom wykorzystania jego potencjału. Część czwarta odnosi się do współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych, kreatywności i innowacyjności. Ostatnia, piąta część ukazuje powiązania pomiędzy kulturą a gospodarką.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej na stronie: http://www.nck.obser...

Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

zobacz podgląd
Prezentujemy zbiór tekstów poświęconych współczesnym wyzwaniom w obszarze przywództwa edukacyjnego. W części pierwszej, zatytułowanej Przywództwo edukacyjne i jego złożoność, autorzy odnoszą się do takich zagadnień, jak tworzenie zmiany, ludzki wymiar przywództwa, współczesne wyzwania, spojrzenie w przyszłość. W drugiej części, pt. Przywództwo edukacyjne w szkole: istotne problemy, poruszono m.in. kwestię sukcesu w przywództwie, zadań dyrektora, kształtowania postaw liderskich czy kreowania mikropolityki szkoły. Książka adresowana jest do władz szkół i nauczycieli, a także studentów oraz przedstawicieli władz oświatowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo....

Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltext, Warszawa 2013

zobacz podgląd
Książka stanowi studium na temat przywództwa. Jest wynikiem badań autora i jego rozmów z 29 polskimi liderami, dzielącymi się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami zdobytymi na drodze zawodowej, w tym m.in. z Leszkiem Balcerowiczem, Henryką Bochniarz, Aleksandrem Kwaśniewskim, Czesławem Langiem, Jerzym Owsiakiem czy Lechem Wałęsą. Poruszane w książce zagadnienia to m.in. definicje przywództwa, etyczny wymiar przywództwa czy teatr przywództwa. Na podstawie badań autor sformułował i zaprezentował „teorię ograniczonego przywództwa”.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.p...

Piotr Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2013

zobacz podgląd
W warunkach nowej gospodarki niezbędna jest kolejna redefinicja teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem publikacji jest prześledzenie kanałów i form wpływu nowej architektury opartej na logice sieci na proces budowania strategii przedsiębiorstw. W książce omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak CSR 2.0, hiperarchia i globalna współpraca, komunikacja z interesariuszami, mierzenie opłacalności działań, CSR a funkcja sprzedażowa przedsiębiorstwa, powiązania z kulturą organizacyjną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://nienieodpowie...


zobacz podgląd

Lech Banachowski (red.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2013

zobacz podgląd
Publikacja prezentuje aktualny stan i problemy zastosowań technik komputerowych w kształceniu uniwersyteckim w Polsce i na świecie. Obszerna część jest poświęcona metodyce e-nauczania, modelom e-learningu i czynnikom wywierającym wpływ na jakość kształcenia. Zaprezentowano m.in. projekt automatycznej oceny postępów w nauce, przykłady wykorzystania bazy wiedzy, inteligentnych podręczników i telewizji edukacyjnej. Opisano także proces e-kształcenia z wykorzystaniem repozytoriów materiałów dydaktycznych dużych rozmiarów. Publikacja zwraca uwagę na psychologiczne aspekty e-learningu. Zaprezentowano techniki afektywne w e-nauczaniu i wskazano na konieczność ich dostosowania nie tylko do typu zadania, ale i indywidualnych predyspozycji ucznia. Poruszono problematykę cech, które mogą wpływać na uczenie się z wykorzystaniem e-narzędzi i na wybór zawodu programisty. Zwrócono uwagę na rolę e-learningu w zarządzaniu rozwojem kompetencji pracowników, podano również przykład wykorzystania metod analitycznych hurtowni danych w zarządzaniu uczelnią.

Z monografią można zapoznać się na stronie repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych: https://repin.pjwstk...


zobacz podgląd

Tomasz Stefaniuk, Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin, Warszawa 2014

zobacz podgląd
Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu komunikacji w zespołach wirtualnych oraz pokazanie, w jaki sposób zaprojektować skuteczny system komunikacji zespołu wirtualnego. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę zespołów wirtualnych, w tym ich specyficzne cechy, zalety i wady oraz determinanty skuteczności ich pracy. W rozdziale drugim omówiono proces komunikacji oraz strukturalne uwarunkowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym. Rozdział trzeci prezentuje zasady projektowania systemu komunikacji i proces jego analizy. W rozdziale czwartym autor przedstawił praktyczne zastosowanie opisanej metody.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarni...


zobacz podgląd

Magazyn cyfrowy Spot On

zobacz podgląd
Redakcja Obserwatora Finansowego przygotowała aplikację na tablety, która pozwala na pobranie magazynu „Spot On” z AppStore oraz GooglePlay. Wydawany raz w miesiącu „Spot On” zawiera zbiór artykułów na temat gospodarki krajowej i światowej, finansów publicznych oraz biznesu, wybranych na podstawie ich popularności w serwisie (najczęściej czytane i najczęściej komentowane teksty). Magazyn jest bezpłatny i może być przeglądany także bez połączenia z internetem.

Publikację można pobrać na stronie: http://www.obserwato...

Kamila Mikołajczyk, Dariusz Nawojczyk, Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes, Helion, Gliwice 2013

zobacz podgląd
Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć działalność biznesową w internecie i potrzebują podręcznika „od podstaw”. W poszczególnych rozdziałach omówiono istotne zagadnienia związane z zakładaniem własnego przedsiębiorstwa. Autorzy rozpoczęli od weryfikacji pomysłu na biznes. Następnie prezentują źródła finansowania, formy prawne, a także kwestie wizerunku, logotypu, nazwy. W kolejnych częściach przedstawiono kwestie związane z zasobami ludzkimi, marketingiem, PR oraz reklamą. Książka napisana jest przystępnym językiem, zawiera przykłady, podsumowania i rady praktyków.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl


zobacz podgląd

Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński (red.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2013, nr 1-2, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe

zobacz podgląd
„Biblioteka Gerontologii Społecznej” to przedsięwzięcie naukowe poświęcone psychospołecznemu funkcjonowaniu osób starszych. W polecanej publikacji poruszono istotny temat funkcjonowania seniorów w świecie nowych technologii. W części pierwszej, pt. Seniorzy w płynnej ponowoczesności, zarysowano problematykę wpływu zmian technologicznych na życie osób starszych. Część druga, zatytułowana Edukacja osób starszych w zakresie nowych mediów, prezentuje aspekty dydaktyczne i możliwości włączania seniorów w świat cyfrowy. W części trzeciej, pt. E-usługi oraz e-rozwiązania dla osób w „złotym wieku”, przedstawiono m.in. portale społecznościowe, e-learning, sklepy internetowe czy rozwój telefonii komórkowej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.slaskwn.c...

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz