IV Polski MoodleMoot - relacja z konferencji

Tomasz Walasek

W dniach 5-6 listopada 2012 roku odbyła się w Częstochowie organizowana corocznie konferencja „Polski MoodleMoot”. To już czwarte spotkanie użytkowników, miłośników i deweloperów platformy Moodle, a także pasjonatów i amatorów nauczania przez internet.

Po raz czwarty uczestników konferencji gościła Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Spojrzenie poza Moodle...”. Poszerzenie zakresu tematycznego konferencji o zagadnienia wykraczające poza platformę Moodle otworzyło ją na prezentacje dotyczące wielu obszarów e-learningu, zastosowania narzędzi Web 2.0, zewnętrznych serwisów internetowych oraz metodyki zdalnego nauczania. Jak co roku, konferencja była transmitowana w internecie, a wirtualni uczestnicy brali aktywny udział w obradach, prowadząc dyskusje na czacie, komentując prezentacje i zadając pytania prelegentom. W tym roku transmisja była prowadzona za pomocą aplikacji WizIQ. Konferencję otworzył Rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Cezary Wosiński, witając uczestników i prezentując dokonania uczelni w dziedzinie nauczania zdalnego i wykorzystania platformy Moodle w procesie dydaktycznym. Część merytoryczną rozpoczęła prezentacja Anny Turuli i Tomasza Walaska pt. Dynamiki stosunków społecznych w e-grupie (Poza Moodlem... świata nie widzę). W referacie zaprezentowano różne definicje procesów, którym podlega grupa uczących się osób, oraz zaproponowano alternatywny podział tych procesów. Podkreślono również znaczenie stosunków społecznych w grupie, które zmniejszają stres uczącego się, zachęcając go do podjęcia ryzyka, przyczyniają się do wzmocnienia poczucia afiliacji i do pokonania barier społecznych, a tym samym zwiększają szanse na współuczenie się i współpracę. Przede wszystkim jednak prezentacja ta dotyczyła pracy w grupie w środowisku online. Omówiono pokrótce metodę projektów oraz narzędzia informatyczne służące budowaniu poprawnych i pozytywnych stosunków społecznych poza platformą Moodle i na platformie.

Z kolei prezentacja Małgorzaty Kurek przedstawiała doświadczenia prelegentki uzyskane w czasie prowadzenia telekolaboracji międzynarodowej na studiach lingwistycznych. W referacie zatytułowanym Interkulturowe wymiany online na kursie języka obcego - spojrzenie dydaktyka autorka wyjaśniła, czym jest interkulturowa wymiana online. Zdefiniowała ją jako sytuację, w której studenci z różnych uczelni, krajów i kultur współpracują online, wykorzystując technologie komunikacyjne do wykonania pewnego zadania dydaktycznego. Wymiany takie już od pewnego czasu są stałym elementem kształcenia akademickiego w Europie, ale na polskich uczelniach ciągle jeszcze wykorzystuje się je w małym stopniu. Tymczasem oprócz korzyści językowych, wynikających z uczestniczenia w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, rozwijają one kompetencję międzykulturową, alfabetyzm medialny, kompetencje społeczne oraz przygotowują studentów do funkcjonowania w systemie pracy na odległość, coraz powszechniejszego w dobie postępującej globalizacji. W trakcie prezentacji prelegentka przedstawiła różne typy zadań telekolaboracyjnych oraz praktyczne aspekty ich wykorzystania na zajęciach językowych.

Zupełnie inny wymiar miał referat Anny Rolińskiej, która w prezentacji pod tytułem Projektowanie eseju - pisanie akademickie w czasach multimediów przedstawiła projekt multimodalnego eseju - nowatorskie i innowacyjne podejście do tworzenia tej formy wypowiedzi. Hipertekst, a więc tekst wykorzystujący linki, obraz, filmy wideo, o bardziej zliberalizowanej strukturze i organizacji - odbiegającej od tradycyjnego zapisu linearnego - nadaje pisaniu akademickiemu (a może już bardziej projektowaniu eseju) nowy wymiar. Prezentacja dotyczyła takich problemów, jak znaczenie multimediów dla procesu pisania, zwłaszcza w kontekście uniwersyteckim, oraz wpływu multimediów na rozumienie definicji eseju akademickiego, procesu pisania i czytania.

Jak wyprzedzić Norwegów, czyli Fronter nie tylko na Dolnym Śląsku brzmiał tytuł wystąpienia Jarosława Majskiego (przedstawiciela sponsora konferencji, firmy Pearson). Zgodnie z hasłem tegorocznego spotkania przedstawił on alternatywną do Moodle platformę zdalnego nauczania - norweski Fronter. Prezentacja zawierała informacje dotyczące zastosowania platformy Fronter zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Omówiono również działania Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska związane z projektem Dolnośląska e-szkoła. W ramach tego właśnie projektu zaproponowano wykorzystanie platformy Fronter w dolnośląskich szkołach - utworzono platformę edukacyjną dla niemal 100 tys. użytkowników, wdrożono w szkołach objętych projektem elektroniczny dziennik oraz wyposażono je w sprzęt komputerowy i sieciowy. W prezentacji omówiono wyniki tego wdrożenia.

Obrady pierwszego dnia konferencji zamknął Przemysław Stencel, który przedstawił nowości oraz mniej znane, lecz przydatne funkcje Moodle. W prezentacji zatytułowanej Did you know? znalazło się kilkanaście praktycznych porad, jak wzbogacić swój warsztat e-nauczyciela lub autora kursów. Prelegent omówił szczególne przypadki oceniania zadań, możliwość anonimowego oceniania zadań, ocenianie zadań grupowych, ocenianie na podstawie wcześniej przygotowanych kryteriów. Przedstawił również nowości, jakie oferuje „nowy” Moodle w ramach aktywności Quiz i Warsztat.

Drugi dzień Polskiego MoodleMoot poświęcony był prezentacjom dotyczącym zagadnień technicznych. Obrady rozpoczęli przedstawiciele sponsora konferencji, firmy Webanywhere - Iwona Lenik oraz Artur Migas. W prezentacji zatytułowanej Czy każdy Moodle musi wyglądać tak samo wskazano, jak sprawić, aby Moodle wyglądał niestandardowo, nietuzinkowo i ciekawie. Zaprezentowane rozwiązania wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji.

W kolejnym referacie, pt. Zasady wdrażania zmian programistycznych w Moodle, Andrzej Szandała przedstawił najważniejsze zasady, którymi należy się kierować przy wdrażaniu zmian programistycznych w systemie Moodle. Po zapoznaniu słuchaczy z kluczowymi zasadami wdrażania zmian programistycznych, autor przedstawił przykład wtyczki (plug-in) wdrożonej do systemu wideokonferencyjnego oraz zaprezentował jej techniczną strukturę.

Następnie można było wziąć udział w prezentacji przygotowanej przez sponsora konferencji, firmę Pearson, dotyczącej repozytorium danych EQUELLA i możliwości wykorzystania tego narzędzia jako zewnętrznego repozytorium danych dla instalacji Moodle.

Konferencję zamknął referat Tomasza Walaska i Zygmunta Kucharczyka poświęcony narzędziom doskonalenia jakości w kursie e-learningowym. Referat był kolejnym wystąpieniem z cyklu dotyczącego zarządzania jakością w edukacji i e-edukacji. Aby wprowadzanie e-learningu zakończyło się powodzeniem, wymagane jest m.in. skuteczne zarządzanie jego jakością. Stąd wyzwaniem, przed jakim stają obecnie ośrodki akademickie, jest doskonalenie szeroko rozumianej jakości e-nauczania. Metody zarządzania jakością tradycyjnego kształcenia na uczelni wyższej są dosyć dobrze opisane i powszechnie stosowane, jednak kształcenie na odległość wymaga stosowania innych kryteriów, narzędzi i miar. W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych narzędzi doskonalenia jakości na różnych poziomach realizacji nauczania na odległość: od przygotowania e-kursu poprzez jego implementację, realizację i ocenę efektów, po ewaluację. Zaprezentowano również możliwości zastosowania wybranych narzędzi z tzw. klasycznej siódemki do zarządzania jakością w organizacji edukacji na odległość na poziomie szkoły wyższej. Opisano następujące narzędzia: schemat blokowy, arkusz kontrolny, diagram Ishikawy, wykres Pareto-Lorenza i histogram. Narzędzia „starej siódemki” (basic tools) są powszechnie stosowane w przemyśle do kontroli, wizualizacji, ewaluacji i doskonalenia procesów produkcyjnych i pomocniczych. Są łatwe w użyciu, szybkie w implementacji, pozwalają na skuteczne zbieranie i gromadzenie danych, prowadzenie analiz, a następnie podejmowanie odpowiednich decyzji na podstawie faktów.

Dyskusje w kuluarach trwały jeszcze kilka godzin po zakończeniu konferencji. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali wspaniałą atmosferę Polskiego MoodleMoot. Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję z tego cyklu, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2013 roku.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz