Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

zobacz podgląd

Raport Learning problems - e-solutions 2012, XY Learning Team

zobacz podgląd
Ukazał się raport z badania Learning problems - e-solutions poświęconego zagadnieniom związanym z wprowadzaniem e-learningu korporacyjnego. W ramach badania przeprowadzono wywiady pogłębione z menedżerami HR reprezentującymi duże organizacje. Respondenci wypowiadali się na temat korzyści płynących z wykorzystania ICT w rozwoju pracowników, możliwości zastosowania różnych form rozwojowych w polskich organizacjach, barier i szans rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwach oraz przyszłości e-learningu w Polsce.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.xylearnin...


zobacz podgląd

Marek Wirkus, Anna Lis (red.), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Difin, Warszawa 2012

Ukazała się publikacja poświęcona wybranym aspektom zarządzania projektami w kontekście obszaru badań i rozwoju. Poruszono w niej m.in. zagadnienia metodyki zarządzania projektami, oceny dojrzałości technologii, zarządzania zespołem badawczym, zarządzania jakością, audytu (w tym kontroli przy projektach współfinansowanych przez Unię Europejską) oraz ochrony własności intelektualnej. Autorzy odwołują się do wiedzy teoretycznej, ale prezentują także doświadczenia praktyczne, dzięki czemu książka jest przydatna osobom realizującym w praktyce projekty badawcze. Polecamy ją również studentom, menedżerom i inwestorom pracującym przy projektach innowacyjnych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.di...

Marcin Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją poświęconą społecznej odpowiedzialności uczelni. Autor w kompleksowy sposób odnosi się do tego zagadnienia, określając zasady budowania i realizowania strategii rozwoju uczelni bazującej na koncepcji społecznej odpowiedzialności. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy społecznej odpowiedzialności. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia prospołeczne w zarządzaniu uczelnią. W kolejnym rozdziale autor odnosi się do oczekiwań interesariuszy i ich wpływu na kształtowanie strategii zarządzania uczelnią. Ostatni, czwarty rozdział zawiera opis wyników badań dotyczących wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności na polskich uczelniach wyższych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.s...


zobacz podgląd

Jacek Woźniak, Ocenianie efektów szkolenia, czyli metody i problemy ewaluacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012

W serii Szkolenia wydawanej przez GWP ukazała się kolejna publikacja. Dotychczas czytelnicy mogli zapoznać się m.in. z zasadami przygotowania szkoleń, użyciem studiów przypadków w praktyce szkoleniowej czy też kształtowaniem postaw uczestników szkoleń. Najnowsza pozycja poświęcona jest ewaluacji. Jej celem jest zaprezentowanie praktycznych rozwiązań, które trenerzy mogą wykorzystywać w codziennej pracy. Autor przedstawia zarówno tradycyjne sposoby oceniania szkolenia (teorię Kirkpatricka), jak i inne narzędzia - metodę Philipsa, wyliczanie ROI i ROE czy ocenę ukierunkowaną. Omawia także współczesne metody badania efektów szkoleń.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl

Jan Fazlagić, Jakość szkoleń w oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2012

Ukazała się publikacja poświęcona jakości szkoleń organizowanych dla pracowników oświaty. W dwóch pierwszych rozdziałach omówiono teoretyczne aspekty tego zagadnienia, m.in. definicje jakości szkoleń i metody badawcze. Kolejne trzy rozdziały to prezentacja wyników badań empirycznych realizowanych przez autora w latach 2009-2011 w grupie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, szkoleniowców i pracowników administracji samorządowej. Rozdział szósty zawiera wnioski wypływające z realizowanych badań oraz rekomendacje dla MEN i samorządów lokalnych. W ostatnim rozdziale autor zamieścił praktyczne wskazówki dla osób i instytucji prowadzących szkolenia dla pracowników oświaty.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://milenium.edu....


zobacz podgląd

Raport Rozwój sektora e-usług na świecie - II edycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polecamy niemal 200-stronnicowy raport poświęcony sektorowi e-usług. Autorzy prezentują w nim aktualny stan i perspektywy rozwoju e-usług w Polsce i na świecie. Najciekawszą (i najobszerniejszą) część raportu stanowi Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną. Można w nim znaleźć konkretne przykłady (wraz z odnośnikami internetowymi) usług z zakresu m.in. komunikacji, edukacji, pracy, zdrowia, handlu, rozrywki, finansów, zarządzania czy też turystyki.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.web.gov.p...

Raport Bezpieczny eSklep 2012, Instytut Logistyki i Magazynowania

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań prowadzonych w 2012 roku, dotyczących ponad 450 sklepów internetowych oraz niemal 4 tys. klientów takich sklepów. W ramach badań analizowano m.in. ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo e-commerce. Sprawdzano zapisy znajdujące się w regulaminach sklepów internetowych oraz certyfikaty SSL, którymi posługują się sklepy, sposoby obsługi koszyka zamówień, informacje dotyczące reklamacji.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: https://bezpiecznyes...

Urszula Świerczyńska-Kaczor, e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa 2012

Polecana publikacja z jednej strony ukazuje teoretyczną analizę przebiegu procesów marketingowych, które zachodzą w społecznościach wirtualnych, a z drugiej prezentuje przykłady zrealizowanych działań marketingowych. Autorka skupiła się na analizie serwisów społecznościowych i wirtualnych światów, uznając je za trend przyszłościowy internetu, także w rozumieniu kreowania metaverse, czyli odzwierciedlenia rzeczywistego świata w postaci wirtualnej wioski. W książce zaprezentowano m.in. wyniki trzyletnich badań w zakresie np. postaw wobec marek czy też interakcji marketingowej, prowadzonych wśród użytkowników serwisu społecznościowego Facebook oraz wirtualnego świata Second Life. Książka adresowana jest do środowiska naukowego oraz praktyków marketingu i studentów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.di...

Mikołaj Olszański, Krzysztof Piech (red.), E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012

Polecamy obszerną publikację poświęconą innowacjom w usługach e-biznesowych. Dwie pierwsze części prezentują teoretyczne aspekty innowacji w sektorze usług oraz e-biznesu. W trzech kolejnych przedstawiono studia przypadków 26 organizacji działających w obszarze e-biznesu w podziale na: portale i systemy sprzedaży online (m.in. eBay, Allegro.pl, Amazon), wyszukiwarki i systemy rozwijania kontaktów społecznych (np. Facebook, Wikipedia, Skype) oraz systemy na rzecz ułatwiania życia, komfortu i rozrywki (m.in. YouTube, FourSquare, Nike+). Ciekawostkę stanowi fakt, że autorami 3/4 opracowań są studenci SGH.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.pi.gov.pl


zobacz podgląd

Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Polecamy kompendium prezentujące w pogłębiony sposób wiele zagadnień z obszaru zarządzania wiedzą. Pierwsze dwa rozdziały stanowią wprowadzenie w zakres i istotę zagadnienia. Rozdział trzeci poświęcony jest projektowaniu systemów ekspertowych, z kolei rozdział czwarty dotyczy zastosowania logiki rozmytej w budowie systemów zarządzania wiedzą. Następnie przedstawiono metodykę tworzenia złożonych systemów informatycznych drążenia danych (rozdział piąty) oraz systemów hybrydowych (rozdział szósty). Metody konstruowania systemów pomiaru wiedzy zaprezentowano w rozdziale siódmym. W ostatnim, ósmym rozdziale, autorzy dają wskazówki co do podstawowych zasad wdrażania i użytkowania w przedsiębiorstwie systemów opartych na wiedzy. Książka wydana jest w ramach cyklu podręczników akademickich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.p...

Andrzej Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012

Polecamy wyjątkową publikację poświęconą kapitałowi społecznemu ludzi starych. W rozdziale pierwszym autor charakteryzuje starość w ujęciu socjologicznym i przybliża zagadnienie kapitału społecznego. Rozdział drugi opisuje metodologię podjętych przez autora badań wśród mieszkańców Białegostoku. Wyniki zaprezentowano w ostatnim, trzecim rozdziale. Dotyczą one takie m.in. zagadnień, jak: pozycja ludzi starych w strukturze społecznej, szanse i bariery aktywności ekonomicznej, wizerunek seniorów w mediach masowych.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://wiedzaiedukac...

Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR. Wyzwania, możliwości, trendy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezentujemy broszurę poświęconą zarządzaniu wiedzą w kontekście odpowiedzialnego biznesu. Znajdują się w niej wyniki badań prowadzonych wśród przedsiębiorstw, które zadeklarowały stosowanie zasad CSR, a także wypowiedzi przedstawicieli firm (m.in. Microsoft, LOTOS, Tchibo, PwC), którzy omawiają swoje doświadczenia w tym obszarze.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://odpowiedzialn...

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz