AAA

Implementation of a flipped classroom SLA model in the conditions of a language school

Tomasz Chudak

Abstract

This article attempts to present a flipped classroom (FC) model from a glottodidactic point of view in the context of a language school educational situation. The introduction to the article briefly explains the socio-economic context, the variable and dynamic nature that initiates and catalyses changes in both a formal and non-formal education system, and language schools belonging to the latter type. The first part of the article presents the FC phenomenon, its definition, features, as well as areas that directly influenced its evolution: constructivism and computer assisted language learning (CALL). Furthermore, it discusses the crucial consequence of the implementation of the FC model, i.e. changing the tasks of both the student and the teacher. The second part describes the implementation of a glottodidactic model developed by the educational and IT team in a particular language school, where it ultimatalely became the primary way of learning and teaching Spanish. It contains the following elements: presentation of the structure of glottodidactic materials available on an e-learning platform before meeting with a teacher, and the organisation of stationary lessons in relation to the traditional model commonly used in language schools. A proposal of the methodology of research on the described phenomenon is also presented. As a conclusion, it points out the positive effects of introducing the FC model into a language school, both from a didactic and economic perspective.

Keywords: flipped classroom, second language acquisition, language education, constructivism, CALL

References

 • Abeysekera, L. i Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336
 • Baker, J. W. (2000). 'The "Classroom Flip': Using web course management tools to become the guide by the side. Communication Faculty Publications, 15, 9-17.
 • Banach, C. (1997) Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy (wyd. 2). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 28-37.
 • Bergmann, J. i Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. ISTE, ASCD.
 • Berrett, D. (2012). How "flipping" the classroom can improve the traditional lecture. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 78, 36-41.
 • Bieńczyk, M. (2021). Pochwała rozmowy. W K. Kubisiowska, Blisko, bliżej (s. 5-7). Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Bishop, J. L. i Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. W materiały konferencyjne Conference of 120th ASEE Annual Conference and Expostion. https://doi.org/10.18260/1-2--22585
 • Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31, 21-32.
 • Chudak, T. (2016). Przemyślny sposób na naukę języka rycerza z La Manchy - czyli słów kilka o coachingu językowym z punktu widzenia nauczyciela języka. Języki Obce w Szkole, 1, 92-96. https://bit.ly/3b78mVk
 • Chudak, T. (2020). Zintegrowany model nauczania języka obcego w trybie lekcji odwróconej (flipped classroom). Języki Obce w Szkole, 1, 25-28. https://bit.ly/3PN2jnO
 • Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. https://rm.coe.int/1680459f97
 • Council of Europe. (2018). Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment: Companion volume with new descriptors. https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
 • Dashtestani, R. i Krajka, J. (2020). A call for reconciling EAP and CALL. Teaching English with Technology, 20(5), 1-5.
 • Dewey, J. (1990). The school and society and the child and the curriculum. The University of Chicago Press.
 • Dong, X. N. (2016). Application of flipped classroom in college English teaching. Creative Education, 7(9), 1335-1339. https://doi.org/10.4236/ce.2016.79138
 • Dorczak, R. (2014). Rozwój jako centralna wartość w profesjonalnym systemie normatywnym nauczyciela - sposoby rozumienia i ich praktyczne konsekwencje. W G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (s. 133-147). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Janowska, I. (2019). Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego. Księgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788376389233
 • Joyce, B., Calhoun, E. i Hopkins, D. (1999). Przykłady modeli uczenia się i nauczania. WSiP.
 • Julia, J., Afrianti, N., Soomro, K. A., Supriyadi, T., Dolifah, D., Isrokatun, I., Erhamwilda, E. i Ningrum, D. (2020). Flipped classroom educational model (2010-2019): A bibliometric study. European Journal of Educational Research, 9(4), 1377-1392. https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.4.1377
 • Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala - transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 1(46), 21-41. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113/49
 • Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna.
 • Lage, M. J., Platt, G. J. i Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43. https://doi.org/10.2307/1183338
 • Michońska-Stadnik, A. (1996). Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mohanty, A. i Parida, D. (2016). Exploring the efficacy & suitability of flipped classroom instruction at school level in India: A pilot study. Creative Education, 7(5), 768-776. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.75079
 • Mull, B. i November, A. (2012). Flipped learning: A response to five common criticisms. November Learning. https://novemberlearning.com/article/flipped-learning-a-response-to-five-common-criticisms-article/
 • Pawlak, M. (2008). Autonomia na lekcjach języka angielskiego w liceum - diagnoza, analiza, wnioski. W M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? (s. 137-157). Wydziału Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
 • Piaget, J. (1970). Piaget's theory. W P. Mussen (red.), Carmichael's manual of child psychology (wyd. 3), 1, 703-732. Wiley.
 • Rosołowski, E. (2020). Podstawy modelowania systemów. https://rose.pwr.edu.pl/dyd/PMS/PMS.pdf
 • Róg, T. (2020). Nauczanie języków obcych. Teoria, badania, praktyka. Wydawnictwo Werset.
 • Sarraf, A. i Reza, A. (2019). Generational groups in different countries. International Journal of Social Sciences, 4, 41-52. https://doi.org/10.5281/zenodo.2562175
 • Siripongdee, K., Pimdee, P. i Tuntiwongwanich, S. (2020, 15 czerwca). A blended learning model with IoT-based technology: effectively used when the COVID-19 pandemic? Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(2), 905-917. https://doi.org/10.17478/jegys.698869
 • Sławek, T. (2002). Antygona w świecie korporacji: rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szparagowski, R. (2014). The effectiveness of the flipped classroom. Honors Projects. 127. https://scholarworks.bgsu.edu/honorsprojects/127
 • Turan, Z. i Akdag-Cimen, B. (2019). Flipped classroom in English language teaching: a systematic review. Computer Assisted Language Learning, 33, 590-606. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1584117
 • Waslander, S., Pater, C. i Weide, M., van der. (2010). Markets in education: An analytical review of empirical research on market mechanisms in education. OECD Education Working Papers, 52. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5km4pskmkr27-en
 • Wilczyńska, W. i Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wydawnictwo AVALON.
 • Wygotski, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4
 • Zieliński, Z. (2012). E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Wyd. Helion.
AUTHOR

Tomasz Chudak

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em95.1570

The article is in the printed version on pages 22-31.

pdf read the article (English)

How to cite

Chudak, T. (2022). Model glottodydaktyczny odwróconej klasy (flipped classroom) w warunkach szkoły językowej. e-mentor, 3(95), 22-31. https://doi.org/10.15219/em95.1570