AAA

Self-awareness of early education teachers in the context of diagnosing developmental dyscalculia

Anna Szkolak-Stępień

Abstract

The article concerns the self-awareness of diagnostic competence of early childhood education teachers in the field of identifying students' risk of facing specific difficulties in learning mathematics. Modern times impose on the teacher increasingly complex tasks, requiring new professional competence, which includes incorporating new teaching methods, methodological considerations, and new professional performance quality. That, in turn, raises the questions concerning the state of preparation of early childhood education teachers to recognize and meet the developmental and educational needs of the student resulting from specific difficulties in learning mathematics as well as the competencies they need and should develop. The overriding goal of the author's research was to find answers to these questions using the diagnostic survey method with the survey technique conducted among 112 early childhood education teachers. In this article, only one aspect of the research is presented, which refers to teachers' self-awareness of the discussed competences. Based on the conducted study, we can conclude that the examined teachers of early education feel prepared to conduct pedagogical activities aimed at recognizing in their students the risk of developing specific difficulties in learning mathematics.

Keywords: dyscalculia, specific learning difficulties, diagnosis, early childhood education teachers, diagnostic competences

References

 • Bąbel, P. i Srebro, E. (2008). Dyskalkulia. W A. Giermakowska i A. Jałowiecka (red.), Jak przezwyciężyć trudności w nauce? (s. 36-40). Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Czaja-Chudyba, I. (2013). Dylematy i kierunki rozwoju zdolności uczniów w przestrzeni współczesnych zmian cywilizacyjnych. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2, 7-20.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2008). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Frydrychowicz, A., Koźniewska, E., Matuszewski, A. i Zwierzyńska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. http://bc.ore.edu.pl/Content/172/Skala+Gotowo%C5%9Bci+Szkolnej+(SGS)_podr%C4%99cznik.pdf
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. i Urbańska, A. (1992). Wkładka matematyczna. Wychowanie w Przedszkolu, 5, 285-289.
 • Grzegorczyk, A., Sadłowska, E. i Kmiecik, M. (2005). Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. W E. M. Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci (s. 111-121). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Jastrząb, J. i Błaszkowska, I. (2009). O diagnozie elementarnych umiejętności matematycznych. Propozycje praktyczne. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego, 3(5), 24-30.
 • Kłysewicz, J. (2012). Zakres i aspekty umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich - przegląd aspektów rozumowania. W U. Oszwa (red.), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu: wybrane zagadnienia (s. 15-35). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Košč, L. (1982). Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych. Wydawnictwa Radia i Telewizji.
 • Kozłowska, K. (2009). Sprawozdanie z konferencji Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania, Warszawa 9 grudnia 2008. Szkoła Specjalna, 3, 228-230. http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/media/13682/szsp_3_09.pdf
 • Oszwa, U. (2006a). Przetwarzanie fonologiczne a rozumowanie matematyczne u dzieci. W G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja rozwojowa - perspektywa psychologiczna (s. 125-140). Wydawnictwo Harmonia.
 • Oszwa, U. (2006b). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vadamecum nauczycieli i rodziców. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Oszwa, U. (2012). Zamiast wstępu, czyli o gotowości szkolnej do uczenia się matematyki. W U. Oszwa (red.), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia (s. 3-5). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pitala, M. (2007). Czy dziewięć jest większe od sześciu. Psychologia w Szkole, 3, 61-68.
 • Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Stryczniewicz, B. (2005). Oswoić matmę. Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? Wydawnictwo NOWIK.
 • Szkolak-Stępień, A. (2017). Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.
 • Tryzno, E. (2006), Diagnoza dzieci 6, 7-letnich rozpoczynających naukę. Harmonia.
AUTHOR

Szkolak-Stępień

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em89.1514

The article is in the printed version on pages 78-87.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Szkolak-Stępień, A. (2021). Samoświadomość nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście diagnozowania dyskalkulii rozwojowej. e-mentor, 2(89), 78-87. https://doi.org/10.15219/em89.1514