AAA

Practical aspects of applying the selected model of managing knowledge derived from project experience

Robert Pawlak

Abstract

The main goal of this paper is to analyze the problem of how to apply the conceptual model for managing project knowledge effectively. The paper shows how the application of a project knowledge model enables the organization's capability of learning from projects from the perspective of people (learning, culture, social) and systems (technology, process, infrastructure). The action research method applied in this study, comprising cyclical planning, actions, observation and reflection, allows the identification of facilitators and barriers in organizational learning and makes it possible to create a system of organizational knowledge connections, critical for the process of disseminating and applying project experience.

Keywords: knowledge management, lessons learned, organizational learning, action research, Syllk model

References

 • Action research (2010). Pobrane z http://www.emtech.net/actionresearch.htm
 • Ajmal, M., Keka?le, T. i Takala, J. (2009). Cultural impacts on knowledge management and learning in project-based firms. Journal of Information Knowledge Management System, 39(4), 339-352. DOI: 10.1108/03055720911013634
 • BP (2010). Deepwater Horizon Accident Investigation Report. Pobrane z https://www.nytimes.com/interactive/projects/documents/bps-deepwater-horizon-accident-investigation-report
 • Bradbury, H. i Reason, P. (2001). Conclusion: Broadening the bandwidth of validity - five issues and seven choice - points for improving the quality of action research. W: P. Reason i H. Bradbury (red.), Handbook of action research: Participative inquiry and practice (s. 447-456). London: Sage Publications.
 • Brouwer, G. (2011). Own Motion Investigation into ICT-Enabled Projects. Pobrane z https://www.ombudsman.vic.gov.au/getattachment/d5e69dd1-400d-42cd-a570-9c6b21c4bb1e
 • Chesterman (2013). Queensland Health Payroll System Commission of Inquiry. Pobrane z http://www.healthpayrollinquiry.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/207203/Queensland-Health-Payroll-System-Commission-of-Inquiry-Report-31-July-2013.pdf
 • Chrostowski, A. (2006). Metoda Action Research w procesie doradztwa strategicznego. (Rozprawa doktorska). Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Chrostowski, A. (2008). Doradztwo naukowe. W: M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu (s. 237-256). Warszawa: WAiP.
 • Chrostowski, A. i Jemielniak, D. (2008). Action Research w teorii organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 1(131), 41-56.
 • Chrostowski, A. i Kostera, M. (2011). Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego. Problemy Zarządzania, 2(32), 30-50.
 • Czakon, W. (2014). Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe WWSZIP, 27(2), 47-55.
 • Davenport, T., Prusak, L. (2000). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business Press.
 • Disterer, G. (2002). Management of project knowledge and experiences. Journal of Knowledge Management, 6(5), 512-520. https://doi.org/10.1108/13673270210450450
 • Drucker, P. F. (1993). Post-capitalist society. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Duffield, S. (2017). An advanced systemic lessons learned knowledge model for project organisations. University of Southern Queensland.
 • Duffield, S. i Whitty, S.J. (2015). Developing a systemic lessons learned knowledge model for organisational learning through projects. International Journal of Project Management, 33(2), 311-324. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.07.004
 • Duffield, S. i Whitty, S.J. (2016a). How to apply the Systemic Lessons Learned Knowledge model to wire an organization for the capability of storytelling. International Journal of Project Management, 34(3), 429-443.
 • Duffield, S. i Whitty, S.J. (2016b). Application of the Systemic Lessons Learned Knowledge model for organisational learning through projects. International Journal of Project Management, 34(7), 1280-1293. DOI: 10.1016/j.ijproman.2016.07.001
 • Duhon, H. i Elias, J. (2008). Why it is difficult to learn lessons: insights from decision theory and cognitive science. SPE Project, Facilities & Construction, 3(3), 1-7. https://doi.org/10.2118/110211-PA
 • Fernie, S., Green, S.D., Weller, S.J. i Newcombe, R. (2003). Knowledge sharing: context, confusion and controversy. International Journal of Project Management, 21(3), 177-187. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00092-3
 • Garon, S. (2006). Space project management lessons learned: a powerful tool for success. Journal of Project Management, 10(2), 103-112. DOI: 10.1108/13673270610656665
 • Gasik, S. (2011). A Model of Project Knowledge Management. Project Management Journal, 42(3), 23-44. DOI: 10.1002/pmj.20239
 • Gasik, S. (2015). Podstawy zarządzania wiedzą o projektach. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
 • Jałocha, B. (2011). Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych. Zarządzanie Publiczne, 2(14), 63-76.
 • Johannisson, B. (2005). Entreprenorskapets vasen - en personling bild. Lund: Studentlitteratur.
 • Kemmis, S. i McTaggart, R. (2009). Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: N. K. Denzin i Y. S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych (s. 207-244). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York: John Wiley & Sons.
 • Kostera, M. i Śliwa, M. (2010). Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: WAiP.
 • Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34-46. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x
 • United States General Accounting Office. (2002), NASA Better Mechanisms Needed for Sharing Lessons Learned. Pobrane z https://www.gao.gov/new.items/d02195.pdf
 • Liebowitz, J. (2012). Cultural resistance to KM persists. Pobrane z http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Cultural-resistance-to-KM-persists-85815.aspx
 • Liebowitz, J. i Megbolugbe, I. (2003). A set of frameworks to aid the project manager in conceptualizing and implementing knowledge management initiatives. International Journal of Project Management, 21(3), 189-198. DOI: 10.1016/S0263-7863(02)00093-5
 • Lindner, F. i Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of Project Management, 29(7), 877-888. DOI: 10.1016/j.ijproman.2010.09.003
 • Milton, N. (2005). Knowledge Management: For Teams and Projects. Oxford: Chandos Publishing.
 • Milton, N. (2010). The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience. Oxford: Chandos Publishing.
 • Morgan, G. (2002). Wyobraźnia organizacyjna: Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • NASA. (2011). The Deepwater Horizon Accident: Lessons for NASA. Pobrane z https://www.nasa.gov/pdf/592629main_BP_Case_Study_29AUG2011_FINAL.pdf
 • NASA. (2012). Review of NASA's Lessons Learned Information System. Pobrane z https://oig.nasa.gov/docs/IG-12-012.pdf
 • Neef, D. (2005). Managing corporate risk through better knowledge management. Learning Organization, 12(2), 112-124.
 • Nonaka, I. (1991). The Knowledge Creating Company. Harvard Business Review, 69(6), 96-104.
 • Nonaka, I. (2007). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 85, 162-171.
 • Nonaka, I. i Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 • Obłój, K. (1995). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • O'Dell, C. i Hubert, C. (2011). The New Edge in Knowledge: How Knowledge Management is Changing the Way We Do Business. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Paver, M. i Duffield, S. (2019). Project management lessons learned: The elephant in the room. Journal of Modern Project Management, 6(3), 104-125.
 • Pemsel, S. i Wiewiora, A. (2013). Project management office a knowledge broker in project-based organisations. International Journal of Project Management, 31(1), 31-42. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.03.004
 • Pfeffer, J. i Sutton, R.I. (2002). Wiedza a działanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 • Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: towards a post-critical philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
 • Polanyi, M. (2009). The tacit dimension (Michael Polanyi: with a new foreword by Amartya Sen). Chicago: University of Chicago Press.
 • Probst, G, Raub, S. i Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 • Raport (2006). Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji.
 • Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Vermont: Ashgate Publishing.
 • Sankaran, S., Tay, B.H. i Orr, M. (2009). Managing organizational change by using soft systems thinking in action research projects. International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 179-197.
 • Senge, P. M. (1998). Piąta dyscyplina. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Sense, A. J. (2007). Learning within project practice: Cognitive styles exposed. International Journal of Project Management, 25(1), 33-40.
 • Spałek, S. (2012). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej organizacji. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 433-439). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Spałek, S. (2013a). Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 11(2), 305-315.
 • Spałek, S. (2013b). Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 11(4), 303-317.
 • Trocki, M. (red.). (2011). Zarządzanie wiedzą w projektach: metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Walsh, J.P. i Ungson, G.R. (1991). Organizational Memory. Academy of Management Review, 16(1), 57-91. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4278992
 • Wiig, K. (1997). Knowledge management: an introduction and perspective. Journal of Knowledge Management, 1(1), 6-14.
 • Williams, T. (2007). Post-Project Reviews to Gain Effective Lessons Learned. Newtown Square: Project Management Institute.
 • Woynarowska-Sołdan, M. (2014). Metoda Action Research i jej zastosowanie w promocji zdrowia. Hygeia Public Health, 49(4), 672-678.
 • Wyrozębski, P. (2011). Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach - wyniki badań. e-mentor, 42(5), 64-75.
 • Wyrozębski, P. (2012). Doskonalenie procesów zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzi zarządzania wiedzą - stan obecny i perspektywy rozwoju. W: Ł. Woźny (red.). Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych (s. 209-235). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wyrozębski, P. (2013). Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. W: R. Bartkowiak i P. Wachowiak (red.). Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie (s. 229-238). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wyrozębski, P. (2014a). Bariery w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacjach. W: M. Czerwonka (red.). Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 289-302). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wyrozębski, P. (2014b). Ciągłe doskonalenie zarządzania wiedzą w organizacji w świetle wybranych modeli dojrzałości KMMM. W: R. Bartkowiak i P. Wachowiak (red.). Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju (s. 491-503). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wyrozębski, P. (2014c). Zarządzanie wiedzą projektową. Warszawa: Difin.
 • Wyrozębski, P. (2019). Biuro zarządzania projektami (PMO). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
AUTHOR

Robert Pawlak
ORCID: 0000-0001-7228-4530

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em81.1434

The article is in the printed version on pages 47-62.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Pawlak, R. (2019). Praktyczne aspekty stosowania wybranego modelu zarządzania wiedzą z doświadczeń projektowych. e-mentor, 4(81), 47-62. DOI: 10.15219/em81.1434