AAA

Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law

Jan W. Wiktor

Abstract

The paper presents a normative reflection on the formal requirements for the review, or more precisely the quality of the reviewer's opinion and its justification, regarding the formal assessment in the advancement process in Polish higher education system. The identified problem is multi-dimensional by nature. The author of the article concentrates on the legal aspects and not on the merit. The paper is structured around three main issues. The first one refers to the formal requirements - defined in a new 2.0 Law - regarding the scientific work being reviewed and the candidate for an academic title. The duties of the reviewers are the second issue, while the formal expectations as for the character and content of the review itself are the third one. The author evaluates all these three issues in the context of changes introduced by the 2.0 Law compared with the previous law regulations valid till September 30th, 2018. The methodology applied in the paper is based on the selective comparison of corresponding provisions in both periods (before the introduction of the new law and after its introduction) and the in-depth analysis of both types of regulations. The character of formal and legal requirements considered in the paper apply to being awarded a doctoral or postdoctoral (dr hab.) degree as well the title of a professor.

Keywords: scientific review, doctor degree, habilitation, professor title, 2.0 Law, science in Poland

References

 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Pobrane z: http://www.paleo.pan.pl/documents/Kodeks_Etyczny_PAN.pdf
 • Komunikat 2019: Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Pobrane z: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
 • Rozkosz, E. A. (2017). Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych. Toruń: UMK. Pobrane z: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4834?show=full
 • Rozporządzenie 2004: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2004 r. nr 15 poz. 128)
 • Rozporządzenie 2011: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1165)
 • Rozporządzenie 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261).
 • Rozporządzenie 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818).
 • Słownik synonimów (2019). Pobrane z: https://www.synonimy.pl
 • Ustawa 2003: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. nr 1789).
 • Ustawa wprowadzająca: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
 • Ustawa 2.0: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa 2005: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365).
 • Walczak, W. (2013). Postępowania habilitacyjne według znowelizowanych przepisów - analiza wielowymiarowa. E-mentor 4(51), 4-13. Pobrane z: http://www.e mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1037
 • Wiktor, J. W. (2017). Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej. Refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W: K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
AUTHORS

Jan W. Wiktor

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em78.1394

The article is in the printed version on pages 4-10.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Wiktor, J. (2019). Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0. e-mentor, 1(78), 4-10. DOI: 10.15219/em80.1394