AAA

Negative consequences of educational participation in the opinions of adult learners

Aleksandra Litawa, Zofia Szarota

Abstract

The article concerns the adverse consequences of adult learning, problems accompanying that process and burdens resulting from it. The authors carried out research, which aim was to give the answers to the following questions: Do the adult learners perceive their cognitive activity as a reason for neglecting the other areas of their lives? What are their opinions on the consequences of such activity for personal and professional life? What problems are linked to adults' participation in organized (non-formal) education? The sample of 189 educationally active adults being surveyed was recruited from the participants of: postgraduate studies, instruction and methodical workshops and a training course. The outcomes of the poll show that only one quarter of respondents declared the lack of any problems resulting from their educational involvement. The vast majority of the group admitted facing various types of negative consequences of such activity. Problems arising due to their learning may affect many spheres of peoples' lives: their family life and social relationships, their leisure time and health condition as well as their private budgets.

Bibliography

 • Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities, Eurydice, 2015, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179en.pdf.
 • Brzezińska A., Dorosłość - szanse i zagrożenia dla rozwoju, [w:] A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 11-22.
 • Demetrio D., Edukacja dorosłych, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom III: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006, s. 113-236.
 • Dubas E., Przygotowanie do dorosłości - być i stawać się dorosłym, "Edukacja Dorosłych" 2015, nr 1(72), s. 9-22.
 • Golding B., McDonald J., Malec-Rawiński M., Uczenie się starszych mężczyzn we współczesnych badaniach andragogicznych: wybrane konteksty, implikacje i przypadki, "Dyskursy Młodych Andragogów" 2015, nr 16, s. 59-72.
 • Malewski M., Teorie andragogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Mezirow J., An overview on transformative learning, [w:] K. Illeris (ed.), Contemporary Theories of Learning. Learning theorists. in their own words, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2009, s. 3-24.
 • Nawrat D., Edukacja dorosłych w środowisku pracy: stymulatory i inhibitory, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, z. 5, cz. II, s. 145-162.
 • Potulicka E., Kto nam urządza edukację?, "Polonistyka" 2013, nr 9, s. 4-8.
 • Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • Szarota Z. (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych społecznie, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
 • Urbaniak B., Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 68-83.
AUTHORS

Aleksandra Litawa

Pedagogical University of Cracow

Zofia Szarota

Pedagogical University of Cracow

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em66.1263

The article is in the printed version on pages 55-63.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite