AAA

Stakeholders of a socially engaged court

Przemysław Banasik

Abstract

Stakeholder identification and analysis in the context of a single court has not yet been extensively studied. This paper fills that obvious gap. A preliminary identification of court's stakeholders, determined using criteria such as economic transactions, nature of relationships, level of involvement and risk was presented in the book: Management of the judiciary - towards a coherent system and value-creating governance. The present study sums up the basic principles of the stakeholder theory, introduces the definition of a court's stakeholder and seeks to answer who the stakeholders of a single court are, what the nature of those relationships is and what opportunities and threats they imply. An initial analysis of the stakeholders' impact and the level of their dependency on the court has also been performed. Knowing who the stakeholders are and what their interests are, how they express their demands and how they can affect the court is vital for its efficient management. Basic research methods provided by the study include literature research and empirical analysis involving the utilization of existing data.

Bibliografia

 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Banasik P., Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Beauchamp T.L., Bowie N.E., Ethical Theory and Business, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Clarkson M.B.E., A risk based model of stakeholder theory, Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, conference proceedings, University of Toronto, Toronto 1994.
 • Clarkson M.B.E., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No. 1, s. 92-117, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271994.
 • Crane A., Matten D., Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and sustainability in the Age of Globalization, Oxford University Press, New York 2007.
 • Dobiegała-Korona B., Transformacja wymiaru sprawiedliwości w kierunku organizacji otwartej, [w:] P. Banasik, R. Sobiecki (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część 2. Zarządzanie i ekonomia, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Frederick W.C., Davis K., Post J.E., Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill Publishing Company, New York-Toronto 1988.
 • Freeman R.E., Strategic management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Friedman A.L., Miles S., Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 44-45.
 • Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu, Difin, Warszawa 2013, s. 191.
 • Laszlo Ch., The Sustainable Company. How to Create Lasting Value through Social and Environmental Performance, Island Press, Washington - Cavelo - London 2005.
 • Lubiński K., Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP, [w:] J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci prof. Tadeusza Erecińskiego, t. 2, Warszawa 2011.
 • Mason R.O., Mitroff I.I., Callenging Strategic Planning Assumptions Theory. Cases and Techniques, Wiley, New York 1981.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and silence: defining the principle of whom and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4, s. 853-886, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105.
 • Morawska S., Roszkowska P., Interesariusze w procesie upadłości przedsiębiorcy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 2, s. 49-58.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Partridge K., From Words to Action. The Stakeholder Engagement Manual. Volume 1: the guide to practitioners' perspectives on stakeholder engagement, Stakeholder Research Associates Canada, UNEP, Account Ability, 2005.
 • Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, 2002.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 • Szczepańska K., Związki podejścia do zarządzania jakością z teorią interesariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu" 2015, nr 376.
 • Szumniak-Samolej J., Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 • Tapscott D., Ticoll D., The Naked Corporation, Free Press, New York 2003.
 • Wachowiak P., Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Zadek S., Sabapathy J., Dossing H., Swift T., Responsible Competitiveness. Corporate Responsibility Clusters In Action, The Copenhagen Centre & Account Ability, 2003.
AUTHOR

Przemysław Banasik

Gdańsk University of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em64.1236

The article is in the printed version on pages 22-33.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite