AAA

Entrepreneurship and education towards entrepreneurship from the perspective of the preschool teachers and pedagogy students at the University of Wroclaw

Marta Kondracka-Szala

Abstract

Undertaking the matter of entrepreneurship and education towards entrepreneurship comes across as essential due to contemporary objectives of education, namely, to equip with this crucial competence. Empirical activities in this regard should fill in the existing deficit, helping in clarification of these notions. It is significant particularly with reference to the preschool education as a stage when children deal with the set of crucial competences and, in consequence, with reference to current and future teachers of nursery schools. The aim of the research was to explore the ways of understanding the notions of „entrepreneurship”, „enterprising person”, and „education of entrepreneurship” and assessment of the experiences of the researched in this regard. The research embraced Internet questionnaire. The examined persons most often understand the entrepreneurship in a wider context, as the set of life-long competences, not only in a narrow, economic meaning. Moreover, majority of respondents consider themselves as enterprising persons, despite the fact that in their reception they were not given enough opportunities to do so during their formal education, particularly at the stage of their studies. The researched rather explicitly stress the need to educate future teachers of preschools and children within entrepreneurship, a competence useful in life, regardless of profession etc. Empirical analyses of this area has cognitive and utilitarian significance, as it predominantly exposes the issue of entrepreneurships from a rarely expressed perspective. In the future it can equally contribute to the improvement of the quality of educating future teachers of nursery schools and the level of educating pre-school children towards entrepreneurship.

Bibliography

 • Andrzejczak A., Możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole, [w:] tejże (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 38.
 • Andrzejczak A., Skuteczność nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Backström-Widjeskog B., Teachers' thoughts on entrepreneurship education, [w:] K. Skogen, J. Sjovoll (eds.), Creativity and Innovation - Preconditions for entrepreneurial education, Tapir Academic Press, Trondheim 2010.
 • Bakar R., Islam M.A., Lee J., Entrepreneurship Education: Experiences in Selected Countries, „International Education Studies” 2015, Vol. 8, No. 1, s. 88-99, http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n1p88.
 • Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3(182), s. 99-132.
 • Brzezińska A., Schmidt J., Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość, [w:] A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Poznań-Warszawa 2011, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/edukacja_dla_przedsiebiorczosci_akademickiej.pdf.
 • Dąbrowski M., Ekonomia w praktyce - nowy przedmiot nauczania, „e-mentor” 2011, nr 4(41), s. 79-82, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/868.
 • Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy, 2012, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf.
 • Frank A.I., Entrepreneurship and Enterprise Skills: A Missing Element of Planning Education? „Planning, Practice & Research” 2007, Vol. 22, No. 4, s. 635-648, http://dx.doi.org/10.1080/02697450701770142.
 • Gołębiowski G., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań, „Studia BAS” 2014, nr 1(37), s. 9-25, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/D5BFFD1B84E2392FC1257CA2004690B3/$File/Go%C5%82%C4%99biowski.pdf.
 • Holmgren C.A., Translating entrepreneurship into the education setting - a case of societal entrepreneurship, [w:] K. Berglund, B. Johannisson, B. Schwartz (eds.), Societal entrepreneurship. Positioning, penetrating, promoting, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2012, s. 214-237, http://dx.doi.org/10.4337/9781781006337.00019.
 • Hytti U., O'Gorman C., What is „enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries, „Education+Training” 2004, Vol. 46, s. 13, http://dx.doi.org/10.1108/00400910410518188.
 • Johansen V., Entrepreneurship education and entrepreneurial activity, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business” 2010, Vol. 9, No. 1, s. 74-85, http://dx.doi.org/10.1504/IJESB.2010.029507.
 • Kalita B., Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 72, s. 51-64.
 • Kowzan P., Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 1(7), http://www. praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/12.Kowzan.pdf.
 • Kozlinska I., Current Trends in Entrepreneurship Education: Challenges for Latvia and Lithuania, „Social Research” 2011, No. 4(25), s. 75-88, http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/soc_tyrimai/2011_25/kozlinska.pdf.
 • Krzyżak J., Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Lindström L., What Do Children Learn at Swedish Preschools?, „International Education Studies” 2013, Vol. 6, No. 4, s. 236-250, http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n4p236.
 • Majkut R., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Marszałek A., Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, „e-mentor” 2012, nr 3(45), s. 25-34, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzem, t. 4.
 • Raczko D., 2 : 88, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczych w polskiej szkole, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Richert-Kaźmierska A., Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni - wyzwania merytoryczne i metodyczne, „e-mentor”, 2011, nr 2(39), s. 38-43, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/825.
 • Rosendahl Huber L., Sloof R., van Praag M., The effect of early entrepreneurship education: evidence from a field experiment, „European Economic Review” 2014, Vol. 72, s. 76-97.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, Dz.U. z 2014 r. poz. 803.
 • Rozwój ducha przedsiębiorczości oraz umiejętności biznesowych w UE, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2013.
 • Ruscovaara E., Pihkala T., Entrepreneurship Education in Schools: Empirical Evidence on the Teacher's Role, „The Journal of Educational Research” 2015, Vol. 108, No. 3, s. 236-249, http://dx.doi.org/10.1080/00220671.2013.878301.
 • Ruscovara E., Pihkala T., Teachers implementing entrepreneurship education: classroom practices, „Education+Trainning” 2013, Vol. 55, No. 2, s. s. 204-216, http://dx.doi.org/10.1108/00400911311304832.
 • Ruskovaaraa E., Pihkalaa T., Seikkula-Leinob J., Riikka Järvinen M., Broadening the resource base for entrepreneurship education through teachers' networking activities, „Teaching and Teacher Education” 2015, Vol. 47, s. 62-70, http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2014.12.008.
 • Sabzeh B., Seif Naraghi M., Naderi E., Review of constituents and content of entrepreneurship curriculum for pre-school children and its evaluation due to the view point of specialists in curriculum, entrepreneurship and related teachers, „Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences” 2014, Vol. 4 (S4), s. 1322-1329.
 • Seikkula-Leino J., Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education - the prospect of developing local curricula, [w:] A. Fayolle, P. Kyro (eds.), The Dynamics between Entrepreneurship, Environment and Education, Edward Elgar, Cheltenham 2008, http://dx.doi.org/10.4337/9781848445017.00019.
 • The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final_en.pdf.
 • Tracz M., Rachwał T., Przedmiot postawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków 2007.
 • Witkowski S.A., Psychologiczne predyktory przedsiębiorczości, [w:] A. Strzałecki (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Academica, Warszawa 2011.
 • Zalecenie 2006/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 394 z 30.12.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=PL.
AUTHOR

Marta Kondracka-Szala

University of Wrocław

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em62.1212

The article is in the printed version on pages 4-14.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

M. Kondracka-Szala, Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, „e-mentor” 2015, nr 5(62), s. 4-15, http://dx.doi.org/10.15219/em62.1212.