AAA

Performance dashboards as a tool for monitoring the results of students learning process

Piotr Ziuziański, Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Abstract

The aim of this article is to introduce essence of performance dashboards and present possibility of its usage in the field of education, with particular emphasis on the monitoring of student learning progress. Dashboard is an useful Business Intelligence tool for integration and visualization of data, often using the data warehouses. It is an interactive, intuitive, convenient and transparent graphical monitoring tool. Dashboards with its advantages can be successfully used in educational institutions such as for instance: schools, colleges, training centers etc. Dashboards are designed to support decision-making process through sharing condensed information to policy makers through the presentation of key performance indicators. Authors identified and described two main contexts of monitoring the performance of e-learning: monitoring the progress of students by teachers and self-monitoring of progress in courses by students. Authors presented several examples of dashboards that were used in the field of education. Dashboard has been presented also as an useful graphical analytical interface based on data from Learning Management Systems (LMS), which have also been briefly defined.

Bibliography

 • 5 Unorthodox Principles for Dashboard Success, http://go.antivia.com/rs/antivia/images/5%20unorthodox%20principles%20of%20dashboard%20design.pdf.
 • A Guide to Creating Dashboards People Love to Uses, http://www.juiceanalytics.com/wp-content/uploads/2010/11/Guide_to_Dashboard_Design.pdf.
 • Alexander M., Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Helion, Gliwice 2014.
 • Arnott D., Pervan G., A critical analysis of decision support systems research, „Journal of Information Technology” 2005, Vol. 20, s. 67-87, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000035.
 • Bajzek D., Brown W., Lovett M., Rule G., Inventing the Digital Dashboard for Learning, [w:] Montgomerie C., Seale J. (eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Chesapeake, 2007, s. 1084-1092.
 • Collado E., Experiences in Using Academic Data for BI Dashboard Development, 2014, http://support.sas.com/ resources/papers/proceedings14/1493-2014.pdf.
 • Dietz-Uhler B., Hurn J.E., Using Learning Analytics to Predict (and Improve) Student Success: A Faculty Perspective, „Journal of Interactive Online Learning” 2013, Vol. 12, No. 1, s. 17-26.
 • Dollár A., Steif P.S., Web-based Statics Course with Learning Dashboard for Instructors, [w:] Uskov V. (ed.), Proceedings of Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2012), Napoli, 25-27.06.2012, http://dx.doi.org/10.2316/P.2012.774-025.
 • Dudycz H., Visualization Methods in Business Intelligence Systems: an Overview, [w:] Korczak J. (red.), Business Informatics, Data Mining and Business Intelligence, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/ Research Papers of Wrocław University of Economics” 2010, Vol. 16, No. 104, s. 9-24.
 • Eckerson W.W., Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • Elias M., Bezerianos A., Exploration Views: Understanding Dashboard Creation and Customization for Visualization Novices, [w:] Campos P., Graham N., et al. (eds.), Human-Computer Interaction - INTERACT 2011. Proceedings of INTERACT 2011 - 13th IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction, s. 274-291, http://dx.doi.org/ 10.1007/978-3-642-23768-3_23.
 • Executive Dashboard Implementation Guide 2010, Healthcare Information and Management Systems Society, 2010.
 • Few S., Information Dashboard Design. Displaying data for at-a-glance monitoring, Analytics Press, Burlingame 2013.
 • Few S., Now You See It. Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis, Analytic Press, Oakland 2009.
 • Few S., Show me the numbers. Designing Tables and Graphs to Enlighten, Analytic Press, Burlingame 2012.
 • Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Implementation of business intelligence performance dashboard for the knowledge management in organization, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 78.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P., Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, „Przegląd Teleinformatyczny” 2014, nr 1-2(37).
 • Govaerts S., Verbert V., Duval E., Pardo A., The student activity meter for awareness and self-reflection, The ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, conference proceedings, Austin, TX, 5-10 May 2012, s. 869-884, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/343059/1/sigchi2012-casestudy.pdf.
 • Guster D., Brown C.G., The application of business intelligence to higher Education: technical and managerial perspectives, „Journal of Information Technology Management” 2013, Vol. XXIII, No. 2, s. 42-62.
 • Guzek J., Pulpit menedżerski studenta jako narzędzie wizualizacji jego postępów w procesie e-learning, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne” 2010, nr 2, s. 39-45.
 • Kimberly E.A., Pistilli M.D., Course Signals at Purdue: Using Learning Analytics to Increase Student Success, [w:] Shum S.B., Gasevic D., Furguson R. (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK '12), New York 2012, s. 267-270, http://dx.doi.org/10.1145/2330601.2330666.
 • Kotnis M., Właściwości systemów e-learning w procesie rozwoju pracowników, [w:] Sroka H., Porębska-Miąc T. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2005, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 475-482.
 • Leony D., Pardo A., de la Fuente Valentín L., Sánchez de Castro D., Delgado Kloos C., GLASS: a learning analytics visualization too, [w:] Shum S.B., Gasevic D., Furguson R. (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK '12), New York 2012, s. 162-163, http://dx.doi.org/10.1145/2330601.2330642.
 • Lofvinga V., The Purposes of Performance Dashboard Use: A Case of a Procurement Performance Management SaaS Provider, Department of Information and Service Economy Aalto University School of Business, 2013.
 • Malik S., Enterprise Dashboards. Design and Best Practices for IT, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
 • Marciniak B., Systemy wspomagające decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach - aspekty teoretyczne i praktyczne, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2011, nr 110, s. 51-68.
 • Murray T., Wing L., Woolf B., A Dashboard for Visualizing Deliberative Dialogue in Online Learning, [w:] Kim J., Kumar R. (eds.), Proceedings of 2nd Workshop on Intelligent Support for Learning in Groups - in association with AIED 2013, 2013, s. 33-36.
 • Olszak C.M., Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją, [w:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Orzechowski R., E-business Intelligence, „e-mentor” 2005, nr 2(9), s. 69, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/143, s. 76-80.
 • Smok B., Kokpit menedżerski a system wczesnego ostrzegania, [w:] tegoż (red.), Business Intelligence w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Sołtysik A., Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomaganiach decyzji, [w:] Sroka H., Wolny W. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu, [w:] Pańkowska M. (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, „Informatyka ekonomiczna (Business Informatics)” 2014, nr 2(32), s. 64-77, http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.2.06.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Rozwój platformy szkoleniowej z uwzględnieniem wybranych form alokacji zasobów wiedzy WEB 2.0 w procesach dydaktycznych, [w:]Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (red.), Informatyka 2 Przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Sroka H., Słaboń M., Abramek E., Możliwości systemów LMS w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia, [w:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 280-285.
 • Verbert K., et al., Learning dashboards: an overview and future research opportunities, „Personal and Ubiquitous Computing” 2014, Vol. 18, No. 6, s. 1499-1514, http://dx.doi.org/10.1007/s00779-013-0751-2.
 • Vozniuk A., Govaerts S., Gillet D., Towards portable learning analytics dashboards, [w:] Proceedings of the 13th IEEE Int. Conference on Advanced Learning Technologies, Beijing 2013, s. 412-416, http://dx.doi.org/10.1109/ICALT.2013.126.
 • West D.M., Big Data for Education: Data Mining, Data Analytics, and Web Dashboards, The Brookings Institution, Washington 2012.
 • Yigitbasioglu O.M., Velcu O., A review of dashboards in performance management: Implications for design and research, „International Journal of Accounting Information Systems” 2012, Vol. 13, No. 1, s. 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002.
 • Zieliński Z.E., Edusourcing - przegląd istniejących rozwiązań e-learning w podmiotach edukacyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość” 2007, nr 5a, s. 342-350.
 • Zieliński Z.E., Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning, „Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość” 2006, nr 2.
 • Ziemba P., Piwowarski M., Wspomaganie decyzji w doborze rozwiązań systemowych w kształceniu na odległość, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 22, s. 260-272.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie” 2015, z. 7(1), s. 44-60.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika, „Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka” 2014, nr 4, s. 32-38.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 77, s. 311-321.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., E-Health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland, „International Journal of Biology and Biomedical Engineering” 2014, Vol. 8, s. 164-171.
 • Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne” 2014, nr 1, s. 60-69.
AUTHORS

Piotr Ziuziański

Małgorzata Furmankiewicz

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

University of Economics in Katowice

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em60.1184

The article is in the printed version on pages 31-41.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 31-41, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1184.