AAA

The critical analysis as the method for finding the truth in management sciences

Waldemar Walczak

Abstract

The purpose of the article is discussing the nature of critical analysis in management sciences in the context of system approach to organization, as a method giving closer view enabling to find the truth about examined problems, phenomena and processes.

Important meaning for the development of management sciences has a thorough observation of social-economic reality, which should concentrate on recognizing cause-and-effect dependences between diagnosed facts, paying the special attention to clarifying real motives as well as the consequence of making managerial decisions.

Taking into considerations these facts, the article presented the aims and fundamental assumptions of the critical analysis as a research method. Simultaneously, the author underlined its virtues, as well as defects. A crucial element of conducted deliberations is author's model which is stressing chosen problem issues associated with functioning organization for needs of critical analysis in management studies. The presented model is contributing to eliminate divergences which appears between a scientific theory and the management practice.

Bibliography

 • Ackroyd S., Methodology for management and organization studies. Some implication of critical realism, [w:] Fleetwood S., Ackroyd S. (eds.), Critical realist applications in organization and management studies, Routledge, London 2004, s. 137-163.
 • Alvesson M., Deetz S., Doing critical management research, Sage Publication Ltd., London 2000.
 • Alvesson M., Willmott H., Bridgman T. (eds.), The oxford handbook of critical management studies, Oxford University Press 2009.
 • Alvesson M., Willmott H., Making sense of management: a critical introduction, Sage Publication Ltd., London 2012, http://dx.doi.org/10.4135/9781446251782.
 • Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2000.
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2002.
 • Brzeziński J.M., Po co Akademia? O dostojeństwie nauki, „Nauka” 2012, nr 2, s. 21-31.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, [w:] Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I, Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, „Folia Oeconomica” 2010, nr 234, s. 243-253.
 • Czakon W., Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 1, s. 51-62.
 • Filipowicz S., Krytyka. Imponderabilia i strategia, „Nauka” 2012, nr 2, s. 33-42.
 • Flak O., Pyszka A., Dwójmyślenie w zarządzaniu - spojrzenie poza tradycyjny model zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 169, s. 77-88.
 • Gasparski W., Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło, [w:] Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 39-62.
 • Gospodarek T., Heurystyka, prawda i teorie zarządzania, [w:] Krupski R. (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, „Prace Naukowe WWSZiP ” t. 17, Wałbrzych 2012, s. 9-22.
 • Jabłoński A., Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 2, s. 43-49.
 • Koźmiński A.K., Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kuc B., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2012.
 • Laszczak M., Intuicja w zarządzaniu, „Zarządzanie. Teoria i praktyka” 2011, nr 1, s. 77-96.
 • Lichtarski J., Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s. 13-15.
 • Mikołajczyk Z., „Dżungla” metod zarządzania i konieczność ich uporządkowania, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008, s. 125-134.
 • Mikołajczyk Z., Metamorfozy metod zarządzania we współczesnych warunkach funkcjonowania organizacji, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2009, s. 85-98.
 • Mikołajczyk Z., Renesans i pozytywizm w stosowaniu metod zarządzania (mimo nieprzewidywalności zmian), [w:] Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2012, s. 13-25.
 • Monin N., Management theory: a critical and reflexive reading, Routledge, London 2004, http://dx.doi.org/10.4324/9780203356814.
 • Niemczyk J., Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 15-25.
 • Poskrobko B., Nauka i naukowość w ekonomii i zarządzaniu, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2009, nr 4, s. 14-31.
 • Romanowska M., Bariery efektywności badań naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe WWSZiP” nr 27, Wałbrzych 2014, s. 101-108.
 • Strużyna J., Krótki rys ewolucyjnej inspiracji dla badaczy zarządzania, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3, s. 9-21.
 • Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 1, s. 11-36.
 • Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa 2014.
 • Sztompka P., Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, „Nauka” 2014, nr 1, Warszawa, s. 7-18.
 • Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, „e-mentor” 2012, nr 2 (44), s. 19-29, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917.
 • Walczak W., Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, „e-mentor” 2012, nr 3 (45), s. 35-45, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/933.
 • Walczak W., Dążenie do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu - dylematy i kontrowersje, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej”, 2014, nr 2, s. 3-39.
 • Walczak W., Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu - wyzwania współczesności, [w:] Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, „Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne” nr 118, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 523-536.
 • Walczak W., Wpływ ustawowych regulacji na standardy nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych, „Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 2, s. 135-152.
 • Walczak W., Kumulowanie stanowisk w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa, „Wiedza Prawnicza” 2014, nr 3, s. 3-23.
 • Zimniewicz K., Kilka uwag na temat manipulacji w nauce, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie strategiczne, modele biznesu, nowe obszary badań, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2013, s. 227-235.
 • Zimniewicz K., O potrzebie dyskusji na temat metod zarządzania, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008, s. 135-137.
 • Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa 2014.
AUTHOR

Waldemar Walczak
University of Łódź

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em58.1153

The article is in the printed version on pages 22-32.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

W. Walczak, Analiza krytyczna jako metoda poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu, „e-mentor” 2015, nr 1 (58), s. 22-32, http://dx.doi.org/10.15219/em58.1153.