AAA

Methods of social skills training for foreign language teacher in higher education

Anna J. Piwowarczyk

Abstract

The paper discusses the foreign language teaching methodology at the university. Among the learning outcomes, formulated by the legal regulation of the National Qualifications Framework, next to the categories of knowledge and skills, was a third category of learning outcomes - social competence. Defining, methods of training and verification of social competence could be a challenge for lecturers.

The issue of social competence and socialization of students has been present in the literature in the field of academic teaching for many years. Recently it has been formalized and formulated in the form of legal regulation - Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 November 2011 on the National Qualifications Framework for Higher Education (KRK). During the planning of the learning process, it is important to select properly the content and methods of education, which will enable the training of social competence in accordance with the principles of university education and KRK assumptions. The article provides an overview of definitions of social competence in the social sciences and presents also the understanding of this category in Polish Referencing Report, which is a description of Polish Qualifications Framework.

Next, the paper presents examples of training methods to realize teaching assumed target (educatory). It seeks to identify the legitimacy of using active methods of teaching, based on the principles of constructivist teaching. These include mainly the problem solving methods, taking into account the learning cycle of Kolb. The selective choice of the presented methods includes the specificity of academic education of adults, which was also briefly described.

Bibliography

 • Bobrowska-Jabłońska K., Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w SGH - raport z badań, „e-mentor” 2003, nr 2, s. 22-27, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/17.
 • Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Elipsa, Warszawa 2003.
 • Bruner J.S., Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006.
 • Chmielecka E., Kompetencje personalne i społeczne, [w:] tejże (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • Chrost M., Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto, CA, 2011, http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf.
 • Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2011.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego, CODN, Warszawa 2003.
 • Gajewski R., O stylach uczenia się i I-edukacji, „e-mentor” 2005 nr 4 (11), s. 28-35, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/189.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1997.
 • Górska W., Szalony Chińczyk - niekonwencjonalna lekcja powtórkowa, „Homo Communicativus” 2008, nr 2 (4), s. 183-190.
 • Jaworowska A., Matczak A., Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik, Warszawa 2001.
 • Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 40-46.
 • Kandzia J. (red.), Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011.
 • Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.
 • Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1988.
 • Lorens R., Nowe technologie w edukacji, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011.
 • Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik, PTP, Warszawa 2001.
 • Metoda WebQuest. Co to? Dla kogo?, www.enauczanie.com/metodyka/webquest/o-metodzie-webquest.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się Przez Całe Życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Raport_referencyjny_PL_na_strone.pdf.
 • Reich K., Unterrichtsmethoden im konstruktiven und systemischen Methodenpool, www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/stationenlernen/frameset_stationenlernen.html.
 • Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli, Impuls, Kraków 2013.
 • Sambanis M., Lernen mit Bewegungen, „Fremdsprache Deutsch” 2013, Nr. 48, s. 25-28.
 • Siek-Piskozub T., Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 • Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Wróblewska W., Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „e-mentor” 2012, nr 1 (43), s. 14-19, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/897.
 • Zawadzka D., Piwowarczyk A., Rola LdL w nauczaniu LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy, „Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego” 2012, nr 4, s. 105-115.
 • Żylińska M., Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.
AUTHOR

Anna J. Piwowarczyk
Cracow University of Economics

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em58.1152

The article is in the printed version on pages 12-21.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

A. Piwowarczyk, Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej, „e-mentor” 2015, nr 1 (58), s. 12-21, http://dx.doi.org/10.15219/em58.1152.