AAA

The need for higher education institutions to participate the creation of self-education skills

Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk

Abstract

The ability to self-learning should be shaped from the very beginning of school education. It is a very important skill, because it is used in higher education, where the learner explores and analyzes the problems in cognitive purposes.

According to the results of empirical research, conducted by the authors among the students of University of Lodz since 2008, students are becoming more and more erratic, need contacts with academics, have a lower level of motivation to self-study. The research also shows that the percentage of students who don't have the ability to self-learning is rising. Students are neither prepared to study at university nor to be active self-educators in the later stages of life.

The purpose of the paper is to indicate the need for changes in the system of higher education, which are necessary to make students active self-learners who will be ready to develop goals, methods and techniques of learning. Those changes should be about creating conditions for students to develop their ability to self-learning and preparing them to self-development in later stages of life.

The theoretical part of the article was based on literature studies. The authors used books, articles and internet publications about self-learning and Polish universities. The empirical part of the paper contains the results of empirical research conducted by the survey technique. These research were carried out between 2008 and 2012. The respondents were students of the Faculty of Management, University of Lodz.

Bibliography

 • Bauman T., Dydaktyka szkoły wyższej - ujęcie dyscyplinarne, [in:] Szerląg A., Problemy edukacji w szkole wyższej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
 • Bersin J., From e-learning to we-learning, 2009, http://www.bersin.com/blog/post/from-e-learning-to-we-learning.aspx.
 • Cieciura M., Jak skutecznie studiować? Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.
 • Clark A., E-learning - nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 • Dunaj B. (red.), Popularny słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa 2000.
 • Frąckowiak A., Ustawiczne samokształcenie, "e-mentor" 2005, No. 5 (12), pp. 65-69, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/225.
 • Gerlach R., Relacje edukacyjne osób dorosłych z perspektywy paradygmatu podmiotowego, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2011, No. 2, pp. 15-23.
 • Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2006.
 • Grow G.O., Teaching learners to be self-directed, "Adult Education Quarterly" 1991, No. 41, pp. 125-149, http://dx.doi.org/10.1177/0001848191041003001.
 • Harwas-Napierała B., Trepała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2010.
 • Illeris K., O specyfice uczenia się dorosłych, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2009, No. 1, pp. 85-89.
 • Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 • Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, PWN, Warszawa 1978.
 • Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa 2009.
 • Konarski S., Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów, [in:] Konarski S. (ed.), Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005.
 • Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981.
 • Osmelak J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995.
 • Półturzycki J., Aktualność problemów edukacji ustawicznej, "e-mentor" 2006, No. 1 (13), pp. 36-42, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/244.
 • Półturzycki J., Jak studiować zaocznie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Półturzycki J., Szkolnictwo wyższe a idea edukacji ustawicznej, [in:] Góralska R., Półturzycki J. (eds.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Instytut Technologii Eksploatacji, Płock-Toruń 2004.
 • Półturzycki J., Wdrażanie do samokształcenia, WSiP, Warszawa 1983.
 • Półturzycki J., Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej, "e-mentor" 2004, No. 5 (7), pp. 47-50, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/97.
 • Prymak T., Nauczyciel jako współautor sukcesu autoedukacyjnego studentów, "e-mentor" 2010, No. 2 (34), pp. 73-77, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/740.
 • Rozmus A. (ed.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Rudolf S., Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, [in:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (eds.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Sidor-Rządkowska M., Na przekór metryce. Kilka uwag na temat uczenia się osób dorosłych, "Szkolenia Pracownicze" 1999, No. 6.
 • Sieńko E., Uwagi na temat uczenia się i nauczania dorosłych, http://cen.bialystok.pl/aspekty/1_25_2005/art02.htm .
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013, http://e-mentor.pl/6647.
 • The Horizon Report. 2008 Edition, The New Media Consortium, Stanford 2008.
 • Striker M., Wojtaszczyk K., E-learning w uczelni wyższej. Przesłanki i bariery stosowania, [in:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (eds.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, pp. 525-539.
 • Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. I), "e-mentor" 2009, No. 4 (31), pp. 56-60, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/676.
 • Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. II), "e-mentor" 2009, No. 5 (32), pp. 46-50, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/693.
 • Striker M., Wojtaszczyk K., Obawy przed uczeniem się na odległość - opinie łódzkich studentów, "e-mentor" 2011, No. 4 (41), pp. 42-47, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/862.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Riding the waves culture: understanding cultural diversity in business, Nicholas Brealey Publishing, London 2000.
 • Wróblewska W., Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji, "e-mentor" 2006, No. 5 (17), pp. 47-52, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/356..
 • Znaniecki F., Podstawy i granice celowego działania wychowawczego, [in:] Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje, Wydawnictwo Federacji Oświatowej Organizacyj Społecznych, Warszawa 1930.
 • Żłobicki W., Podmiotowość człowieka jako podstawa edukacji akademickiej, [in:] Szerląg A. (ed.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

Keywords

self-education skills; self-lerner; lifelong learning; University of Lodz

AUTHORS

Małgorzata Striker

University of Lodz

Katarzyna Wojtaszczyk

University of Lodz

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em55.1109

The article is in the printed version on pages 53-60.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

M. Striker, K. Wojtaszczyk, Potrzeba uczestnictwa uczelni wyższej w kreowaniu umiejętności samokształcenia, „e-mentor” 2014, No. 3 (55), s. 53-60; http://dx.doi.org/10.15219/em55.1109.