AAA

Evaluation of the work organization skills among the current applicants to work

Anna Pluta, Grażyna Paulina Wójcik

Abstract

Contemporary employers put numerous competency requirements for the staff candidates. Only those having desirable competencies stand a chance for employment. It turns out that candidates for employees who are graduates of universities have competency gaps, particularly in the field of work organization and time management. The purpose of this article is to determine what exactly the people entering the labor market are not capable of, and how great the scale of the deficiencies in the activities associated with the organization of their own work is. Having this in mind, questionnaire surveys were conducted among the students of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW. On the basis of the surveys results it was concluded that people entering the labor market have a number of deficiencies in work organization skills resulting mainly from the lack of knowledge and the habit of organizing work in time. It was also established that this problem is not marginal, and it concerns a large number of future employees. Therefore, it seems necessary to undertake educational activities that lead to improvement of the observed situation.

Bibliography

 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998.
 • Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, "e-mentor" 2012, No. 4 (46), pp. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946.
 • Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa, May 2012.
 • Kwinta-Odrzywionek J., Wypalenie zawodowe, 2014, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/n.270/email.132781/wpis.751.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Pluta A., Myślenie strategiczne o pracowniku - możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?, "Management and Business Administration. Central Europe" 2013, Vol. 21, No. 1 (120), pp. 124-136.
 • Pluta A., Zarządzanie czasem - atut czy słabość przyszłych menedżerów?, [in:] Skrzypek E. (ed.), Etyka a jakość i efektywność organizacji, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010, pp. 95-114.
 • Pluta A., Zarządzanie czasem jako istotna umiejętność współczesnego pracownika, "Handel Wewnętrzny" 2013, July-August, Vol. 1, pp. 14-24.
 • Rakowska A., Kompetencje współczesnego menedżera, [in:] Masłyk-Musiał E. (ed.), Zarządzanie kompetencjami organizacji, WSM, Warszawa 2005.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Strojek A., Stres - nowy współpracownik, 2011, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.26/wpis.307.
 • Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa 2007.
 • Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Z czego chce się szkolić małopolska kadra menedżerska? Raport z badań, 2011, http://szkolenia.hrcompass.pl/z_czego_chce_sie_szkolic_malopolska_kadra_menadzerska_raport_z_badan,news,38.html.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.

Keywords

work organization skills; applicants to work; competency gap; time management; labor market; Warsaw University of Life Sciences

AUTHORS

Anna Pluta

Szczecin University

Grażyna Paulina Wójcik

Warsaw University of Life Sciences

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em55.1103

The article is in the printed version on pages 5-11.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

A. Pluta, G.P. Wójcik, Ocena kompetencji organizacji pracy u osób wchodzących na rynek pracy, „e-mentor” 2014, nr 3 (55), s. 5-11, http://dx.doi.org/10.15219/em55.1103.