Kursy MOOC jako część edukacji formalnej

Maria Zając

Kontynuując temat dotyczący roli MOOCs chciałabym tym razem skupić się na niemieckiej inicjatywie o nazwie Kiron. Głównym celem jej działalności jest pomoc imigrantom w podjęciu lub kontynuacji edukacji akademickiej na niemieckich uczelniach. Przyjęty model działania organizacji zakłada połączenie samodzielnego uczenia się w oparciu o dostępne kursy otwarte (MOOC) z równoległą nauką języka niemieckiego tak, aby po 1-2 latach osoba ucząca się mogła podjąć regularne studia na jednej z uczelni uczestniczących w przedsięwzięciu. W porozumieniu z tymi uczelniami wybrano kursy MOOC, które pozwalają uzyskać wiedzę i kompetencje wymagane programem studiów oraz przypisano im liczbę punktów ECTS. Kursy zostały wybrane tak, aby odpowiadały podstawowym przedmiotom kierunkowym, realizowanym zazwyczaj na pierwszym roku.

 

Zainteresowane osoby realizują wskazane kursy i po ich zaliczeniu mogą się ubiegać o przyjęcie na studia, z równoczesnym zaliczeniem im przedmiotów z pierwszego roku wybranego kierunku studiów, po to by kontynuować naukę już na uczelni. Istotnym elementem wsparcia ze strony organizacji oraz współpracujących z nią uczelni jest opieka mentorów, a także możliwość uzyskania pomocy ze strony wolontariuszy rekrutowanych spośród studentów uczelni zaangażowanych w projekt. W ten sposób uczący się online nie tylko moga liczyć na pomoc rówieśników, ale też poznają swoich przyszłych kolegów ze studiów.

 

Warto wspomnieć, że choć inicjatywa Kiron jest bardzo młoda, gdyż powstała w 2014 roku, to zainteresowanie oferowaną przez nią formą włączania się w system formalnej edukacji akademickiej jest bardzo duże i w kwietniu br. liczba zarejestrowanych studentów online wynosiła już 2300 osób. Współpracuje z nią już 31 uczelni, a liczba studentów-wolontariuszy sięgnęła 400. Kiron oferuje pięć ścieżek uczenia się (study tracks), w oparciu o które można później wybrać jeden z korespondujących kierunków studiów. Spektrum zagadnień jest stosunkowo szerokie ponieważ obejmuje: Business and Economics, Computer science, Mechanical engineering, Political Science oraz Social Work.

Więcej na temat zasad funkcjonowania Kiron oraz wypracowanego modelu dydaktycznego można przeczytać na stronie: https://kiron.ngo/.

Data dodania: 18.04.2017

Maria Zając

Inne wpisy autora: