AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

E-learning, Analiza Rozwiązań i Wdrożeń,
13-14 kwietnia 2005 r., Poznań


Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć e-learningowych na różnych obszarach: w szkolnictwie wyższym, firmach szkoleniowych, administracji oraz przedsiębiorstwach. Omówione zostaną platformy e-learningowe, najnowsze systemy, ich funkcjonalność, a także sposoby i koszty ich wdrażania. Inne tematy to: Metodyka nauczania i technologie tworzenia kursów, Narzędzia e-learning i Ekonomiczne aspekty e-learningu.

Więcej informacji na: http://www.consulting.teb.pl/e_learning_3.php

eLearning conference - Towards a Learning Society, 19-20 maja 2005 r., Bruksela, Belgia

Komisja Europejska organizuje w maju konferencję poświęconą zagadnieniom e-learningu. Główne cele konferencji to przedstawienie obecnego stanu kształcenia online oraz wypracowanie przyszłościowej europejskiej polityki w tym zakresie. Nauczanie i zastosowanie ICT zostaną omówione z perspektywy edukacji, przedsiębiorstwa, zatrudnienia, społeczeństwa, obszaru badań, polityki, instytucji oraz przemysłu. Przewidziana jest również dyskusja na temat programu i2010 i jego wpływu na promocję i rozwój treści, produktów i usług e-learningowych, a także ich wpływu na kształcenie ustawiczne. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w działalność e-edukacyjną: trenerzy, wykładowcy, ministrowie edukacji, pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych a także przedsiębiorcy.

Więcej informacji na: http://www.elearningconference.org

Seventh International Conference on Computer Based Learning in Science, 2-6 lipca 2005 r., University of Zilina, Słowacja

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i informacji w zakresie tworzenia i wdrażania nowego modelu edukacyjnego - modelu stosującego nowoczesne technologie wspierające proces nauczania. Wybrane tematy spotkania to: rozwój edukacji w ramach potrzeb gospodarki, systemy LMS, tworzenie materiałów e-learningowych, metodologia wdrażania e-learningu do edukacji, ewaluacja jakości w edukacji, standaryzacja e-learningu.

Więcej informacji na: http://cblis.utc.sk

Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), IADIS, 14-16 grudnia 2005 r., Porto, Portugalia

W grudniu br. odbędzie się w Portugalii kolejna edycja konferencji CELDA 2005 organizowanej przez IADIS (International Association for Development of Information Society). Spotkanie poświęcone będzie tematyce nauczania we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia szczegółowe to: psychologia edukacji, pedagogiczne aspekty związane z zastosowaniem obiektów wiedzy, kształcenie ustawiczne, modele technologiczne i mentalne, wirtualny uniwersytet oraz społeczności uczących się i wsparcie rówieśników. Streszczenia referatów konferencyjnych należy składać do 16 maja 2005 r.

Więcej informacji na: http://www.iadis.org/celda2005

Roundtable of Knowledge Champions, 19 maja 2005, Warszawa

Cykl zainicjowany przez zespół Katedry Teorii Zarządzania SGH, a kontynuowany obecnie przez Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą, polega na organizowaniu warsztatów i seminariów dla praktyków, których tematyką są różne aspekty zarządzania wiedzą. Każde spotkanie organizowane jest na zaproszenie i w siedzibie firmy, która posiada doświadczenie w omawianej tematyce. Oprócz gospodarza spotkania, swoje doświadczenia w obszarze zarządzania wiedzą przedstawiają zaproszeni goście.

Kolejne spotkanie z cyklu Roundtable of Knowledge Champion poświęcone będzie tematyce mentoringu. Pierwsza część dotyczyć będzie budowania i wdrażania programów mentoringowych w firmach, druga zaś zagadnień z obszaru "bycia dobrym mentorem".

Szczegółowe informacje: www.km.org.pl

CIP FORUM 2005 Managing Intellectual Property as a Core Business, 22-25 maja 2005 r., Goeteborg, Szwecja

Tematyka tegorocznej edycji CIP Forum koncentruje się wokół problemu zarządzania własnością intelektualną jako kluczowej działalności.

Znajduje ona odniesienie nie tylko w działalności wielkich korporacji, ale także w przypadku technologicznych start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji badawczych, "inkubatorów" technologicznych czy uniwersytetów. Niezależnie od stosowanej głównej technologii - zarówno w przypadku tej tradycyjnej, jak i wysokozaawansowanej - istnieje narastająca potrzeba zintegrowania zagadnień własności intelektualnej ze strategią biznesową. Tylko w ten sposób można budować i utrzymać przewagę konkurencyjną we współczesnej gospodarce. Coraz częściej bowiem projektowanie innowacji, nowych rynków czy organizacji wymaga poświęcenia szczególnej uwagi tym zagadnieniom.

Konferencja CIP Forum 2005 zaprojektowana została w formie paralelnie prowadzonych sesji oraz warsztatów, podczas których dyskutowane będą strategiczne oraz operacyjne problemy z obszaru zarządzania własnością intelektualną.

Więcej informacji na: www.cipforum.org

Konferencja EISCO 2005, 2-4 czerwca 2005 r., Kraków

Kolejna edycja Konferencji EISCO (European Information Society Conference - Europejska Konferencja Społeczeństwa Informacyjnego) - jednej z największych konferencji europejskich, poświęconych rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, zatytułowana jest i2010 (eEurope): Nowe horyzonty, nowe wyzwania dla lokalnej i regionalnej administracji. Ogłoszony w tym roku nowy Plan Działań i2010 (gdzie "i" oznacza trzy pojęcia: informacja, innowacja i inwestycja) jest kontynuacją inicjatywy eEurope, a celem jego jest transformacja krajów Unii Europejskiej w silne konkurencyjnie społeczeństwo oparte na wiedzy.

W trakcie konferencji omawiane będą wyzwania i zadania, jakie stoją przed samorządami lokalnymi i regionalnymi w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, odnosząc się do ważnego priorytetu rozwoju Unii Europejskiej, związanego z realizacją wyzwań Strategii Lizbońskiej oraz niedawno ogłoszonego Planu Działań i2010. W programie przewidziano miejsce zarówno dla dyskusji podczas sesji plenarnych, jak i podczas prezentacji dobrych praktyk prezentowanych przez przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Europy

Więcej informacji na: http://www.eisco2005.org

KM Australia 2005, 13-15 lipca 2005 r., Sydney, Australia

Konferencja KM Australia 2005 jest spotkaniem ekspertów z dziedziny zarządzania wiedzą, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, omawiać najnowsze innowacje oraz projektować strategie rozwoju KM. Na konferencji zostaną podsumowane działania z ostatnich lat. Trzydniowy program obejmuje m.in.: prezentacje teoretyków zarządzania wiedzą oraz case studies - przykłady najbardziej efektywnych programów KM z całego świata.

Więcej informacji na:http://www.ark-group.com

Diversity and Difference in Lifelong Learning, 5-7 lipca 2005 r., University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania

Coroczna konferencja organizowana przez SCUTREA (Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults) porusza problematykę zastosowania różnorodnych podejść, metod i technik nauczania dorosłych w kontekście potrzeb, wyzwań oraz celów rozwoju współczesnej edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii i na świecie. Jednym z celów konferencji jest zainicjowanie w środowisku andragogicznym dyskusji na temat nowych dróg dostosowania tradycyjnej edukacji oraz wprowadzenia do niej nowych rozwiązań wobec wymagań i potrzeb tak różnorodnej grupy społecznej, jaką są uczestnicy edukacji dorosłych.

Więcej informacji na: http://crll.gcal.ac.uk/conf/confother.htm

Adult education on Civic duties, 15-18 sierpnia 2005 r., Moskwa, Rosja

Seminarium jest organizowane przez Active Democratic Citizenship and Adult Learning (ESREA Network) oraz Centre for Continuing Education Institute for Multidisciplinary Social Studies Russian Academy of Science. Główne cele spotkania to podjęcie dyskusji nad rolą edukacji dorosłych oraz istotą edukacji w społeczeństwach demokratycznych, m.in. w Rosji. Na dyskusję złożą się następujące wątki: obywatel i jego prawa oraz obowiązki, budowanie struktur społeczeństwa obywatelskiego w "nowych" i "starych" demokracjach, rola edukacji dorosłych w procesie tworzenia się społeczeństw obywatelskich.

Więcej informacji na: http://www.esrea.org

XI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej; Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, 26-28 września 2005 r., Gdańsk

We wrześniu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona tematyce diagnostyki edukacyjnej. Dyskusje będą dotyczyć przyszłości tej dziedziny w świetle zmian związanych z popularyzacją nowoczesnych technologii informacyjnych. Spotkanie organizowane jest przez Zakład Diagnostyki Edukacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie ono również okazją do podsumowania dorobku naukowego oraz prac badawczych. Główne tematy konferencji to: Nauczycielski system kształcenia jako całość, Osiągnięcia ucznia jako całość, Analizy i systemy komputerowe w pracy nauczycieli, Banki zadań jako podstawa egzaminów adaptacyjnych.

Więcej informacji na: http://www.kde.univ.gda.pl

Analiza danych w sprzedaży i marketingu - Edycja III. 20 kwietnia 2005, Warszawa

Systemy informatyczne wymagają coraz to większych pamięci masowych do przechowywania danych związanych z działalnością biznesową. Zalewający nas potok danych coraz trudniej zamienić w sensowne informacje, które mogłyby zostać wykorzystane w działaniach marketingowych lub wspomóc proces podejmowania decyzji w organizacji.

Analiza danych powinna więc stanowić jeden z kluczowych procesów organizacji, poprawiający m.in. efektywność jej działania oraz zwiększający zadowolenie klienta. Większość firm używa w tym celu zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, nie wiedząc, że programy do analizy danych znacznie przewyższają ich możliwości.

Biorąc to pod uwagę, IT Press - wydawca magazynu "Systemy IT", organizuje III. edycję konferencji, której celem jest przedstawienie uczestnikom najnowszych metod analiz danych oraz rozwiązań i tendencji związanych z analizą danych przy zastosowaniu zintegrowanych systemów analitycznych.

Więcej informacji na: http://www.itpress.pl/strony/1/p/104.php

Konferencja Obieg dokumentów - logistyka przepływu informacji w przedsiębiorstwie 26 kwietnia 2005 r., Warszawa

Współczesne przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu wykorzystują rozwiązania informatyczne do wspomagania zarządzania firmą i prowadzenia bieżącej działalności. Współdziałanie aplikacji realizujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa opiera się na sprawnym przepływie informacji i niezawodnym obiegu dokumentów. Dotyczy to zarówno przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy, jak i relacji z klientami oraz partnerami zewnętrznymi.

Niezależnie od charakteru działalności i dziedziny gospodarki, firmy potrzebują zatem skutecznych, szybkich i bezpiecznych środków wymiany, klasyfikacji i dostępu do dokumentów oraz ich archiwizacji.

Opanowanie narastającej lawinowo liczby różnego rodzaju dokumentów i operowanie nimi w racjonalny sposób, zgodny z organizacją firmy, wymaga wspomagania ze strony zaawansowanych systemów elektronicznego obiegu i przetwarzania dokumentów. Prezentacja rozwiązań oferowanych przez dostawców i doświadczeń użytkowników z ich wdrażania i eksploatacji jest przedmiotem konferencji.

Więcej informacji na: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/obieg/index.php

II. edycja konferencji Informatyka w branży sieciowej - rozwiązania bilingowe 11 maja 2005 r., Warszawa

Podstawą świadczenia jakichkolwiek usług na skalę masową są systemy bilingowe, które nie tylko służą do szczegółowego rozliczania należności od klientów, ale stanowią także narzędzie kształtowania i realizacji założonych modeli biznesowych. Elastyczność systemów bilingowych w zasadniczym stopniu wpływa na możliwość różnicowania oferty usługowej przez operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej, dostawców energii elektrycznej, wody, gazu. Dzięki niej można szybko wprowadzać zmiany w ofertach usługowych i realizować promocje oraz programy lojalnościowe. Przetworzone informacje rozliczeniowe są także niezwykle cennym zasobem, który pozwala zidentyfikować wzorce zachowań klientów i dostosować do nich profile pakietów usługowych. Zagregowana i uporządkowana informacja z systemu rozliczeniowego jest wykorzystywana przez systemy CRM i centra obsługi klientów. Z uwagi na znaczenie systemów bilingowych intencją konferencji jest wszechstronna i wieloaspektowa prezentacja rozwiązań dla różnych sektorów - od telekomunikacji po firmy dystrybucyjne, z uwzględnieniem problemów wdrażania, powiązania z systemami CRM, bezpieczeństwa, archiwizacji danych.

Program seminarium obejmuje prezentację rozwiązań oferowanych przez dostawców i doświadczeń użytkowników z ich wdrażania i eksploatacji. Uczestników zapraszamy na przeglądowe wykłady wprowadzające, prezentacje firmowe, ilustrujące możliwości systemów bilingowych oraz wystąpienia użytkowników dzielących się swymi doświadczeniami praktycznymi z wdrażania i eksploatacji systemów rozliczeniowych w różnych zastosowaniach. Całość konferencji zamknie podsumowująca dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, ekspertów i przedstawicieli firm.

Więcej informacji na: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/bilingi/index.php

CRM GigaCon, 12 maja 2005 r., Warszawa

Celem konferencji jest przedstawienie specyficznego know-how w obszarze sprzedaży, marketingu i IT oraz narzędzi koniecznych do zaprojektowania firmowych procesów, procedur i systemów zorientowanych na klienta.

Podczas konferencji, w trzech równoległych sesjach, przedstawione zostaną różnorodne prezentacje, w tym case study wielu ważnych wdrożeń CRM w Polsce. Zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: dlaczego odsetek udanych wdrożeń CRM nie przekracza 40% oraz w jaki sposób firma powinna przygotować się do jego wdrożenia, aby zakończyło się sukcesem i przyniosło wymierne korzyści?
Sesje tematyczne:

  Zarządzanie projektami CRM;
 • Integracja systemów CRM i ERP;
 • Obsługa klienta, komunikacja i budowanie lojalności;
 • e-CRM, e-Business, e-Commerce;
 • Outsourcing CRM;
 • Analityczny CRM, analiza danych klientów, planowanie, strategia;
 • CallCenters - integracja z CRM;
 • Partner Relationship Management;
 • Obsługa sieci handlowców;
 • e-Płatności;
 • Sprzedaż mobilna;
 • Obsługa kampanii reklamowych;
 • CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Więcej informacji na: http://www.konferencje.software.com.pl/crm/pl/index.php

Komputer - przyjaciel czy wróg? 12-13 maja 2005 r., Międzyzdroje

Komputer towarzyszy człowiekowi od blisko 60 lat! Jest sprawą dyskusyjną, czy to długi czy krótki czas... Jednak Społeczeństwa Globalnej Informacji - czy komputer można uważać za przyjaciela czy wroga? Czy jest pomocą, czy też bywa zagrożeniem dla człowieka?

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wsparcie informatyczne różnych obszarów życia w ujęciu indywidualnym i społecznym;
 • Komputer - uwolnienie od monotonnych prac i straty czasu?
 • Informatyzacja a bezrobocie;
 • Sztuczna inteligencja - zamiast człowieka?
 • Pozytywne i negatywne aspekty internetu;
 • Oblicza gier komputerowych;
 • Uzależnienie od komputera;
 • Ergonomia pracy z komputerem;
 • Przestępstwa komputerowe - nieodłącznym zjawiskiem w społeczeństwie informacyjnym;
 • Technologie multimedialne - nowe aspekty wizualno-emocjonalnej komunikacji.
Więcej informacji na: http://iiwz.univ.szczecin.pl/zsgi/konf/konf.html

VIII. seminarium z zakresu składowania i archiwizacji Nowe technologie archiwizacji 19-20 maja 2005, Wierzba k. MikołajekProgram konferencji i pozostałe informacje dostępne na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/nta/index.php

Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, BDAS'2005 30 maja - 2 czerwca 2005, Ustronie

Organizatorzy konferencji zapraszają do przedstawiania propozycji referatów dotyczących szeroko rozumianej tematyki baz danych. W szczególności przewidują ukierunkowanie tematyki na następujące zagadnienia:

 • Architektura baz danych,
 • Użytkowanie baz danych,
 • Systemy baz danych i bazy wiedzy,
 • Bezpieczeństwo baz danych.
Więcej informacji na: http://www.bdas.pl

V. edycja konferencji Wprost... o sieciach bezprzewodowych i technologiach mobilnych 31 maja 2005 r., Warszawa

Tematem wiodącym już piątej edycji konferencji na temat sieci bezprzewodowych jest konwergencja technologii radiowych stosowanych w sieciach radiokomunikacji oraz jej implikacje dla organów regulacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych, nadawców RTV oraz korporacyjnych użytkowników sieci bezprzewodowych. Zaproszeni specjaliści przedstawią kierunki rozwoju technologii stosowanych zarówno w sieciach ogólnokrajowych i metropolitalnych, jak i w sieciach lokalnych. Poruszone zostaną zagadnienia współistnienia, współpracy i konkurencyjności różnych technologii radiowych, a także ich obecnych zastosowań oraz wypracowywanych modeli biznesowych. Praktyczne rozwiązania realizacyjne zaprezentują zaproszeni dostawcy sprzętu i systemów. W programie konferencji poruszone zostaną też kwestie zmian, jakie technologie bezprzewodowe pociągają za sobą w strukturach oraz metodach działania firm. Oddzielny blok tematyczny poświęcony będzie zagadnieniu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, z uwzględnieniem specyfiki sieci bezprzewodowych. Do uczestnictwa zapraszamy potencjalnych i obecnych użytkowników sieci łączności bezprzewodowej w budynkach biurowych i kompleksach produkcyjno-handlowych, specjalistów od logistyki i transportu oraz operatorów telekomunikacyjnych i firmy teleinformatyczne.

Więcej informacji na: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/sbitm2/index.php

Zastosowania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych w przemyśle 14 czerwca 2005 r., Warszawa.

Współczesne przedsiębiorstwo, aby sprostać warunkom rynkowym i posiąść możliwość rozwijania się, musi posiłkować się technologią informacyjną. Pozwala ona nie tylko "zapanować" nad olbrzymią ilością danych, ale także sprawniej funkcjonować i podejmować trafne decyzje. Dla ogromnej większości przedsiębiorstw z branży przemysłowej i wielu pokrewnych najlepszym rozwiązaniem są systemy klasy ERP, a wraz z nimi zaimplementowany standard zarządzania MRPII.

Obecnie jednak optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa nie wystarcza do uzyskania i zachowania przewagi konkurencyjnej. Firmy szukają swojej szansy w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów z otoczeniem. Jedną z możliwych do zastosowania strategii jest zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM), która także wymaga wsparcia technologią informacyjną. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane możliwości zastosowania tych systemów i popularne narzędzia, a także zagadnienia związane z ich integracją.

Więcej informacji na: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/ziwsip/index.php

The 5th European Conference on e-Government, 16-17 czerwca 2005 r., University of Antwerp, Belgia


Rośnie zainteresowanie tematyką e-Government, a szczególnie jej różnymi aspektami, takimi jak np. elektroniczne przeprowadzanie głosowania w wyborach. e-Government to nie tylko technologia, lecz zmiana sposobu komunikowania się i oddziaływania pomiędzy sektorem publicznym a obywatelem.

Więcej informacji na:
http://www.academic-conferences.org/eceg2005/eceg2005-home.htm

XII. Ogólnopolska Konferencja Sieci Komputerowe 2005 22-24 czerwca 2005 r., Zakopane

Konferencja Sieci Komputerowe, organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej i Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk, będzie poświęcona sieciom komputerowym z uwzględnieniem tematyki sieci przemysłowych oraz problemów rozproszonych systemów sterowania. Przewiduje się ukierunkowanie tematyki konferencji na następujące zagadnienia:

 • Nowe technologie: nano i kwantowe;
 • Nowe technologie związane z sieciami komputerowymi;
 • Podstawy budowy i oprogramowania sieci komputerowych;
 • Zastosowanie sieci komputerowych;
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach rozproszonych.
Więcej informacji na: http://sieci.iinf.polsl.gliwice.pl

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania 23-24 czerwca 2005 r., Siedlce

Celem konferencji jest dyskusja nad:

 • wpływem otoczenia na konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • Nowe technologie związane z sieciami komputerowymi;
 • współczesnymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zastosowanie sieci komputerowych;
 • współczesnymi trendami w rozwoju przedsiębiorstw.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele znanych ośrodków naukowych zarówno z kraju, jak i z zagranicy, zajmujących się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem.
Obszary tematyczne to:

 • Finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Marketingowe paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie,
 • Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie,
 • Jakość jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw.
Więcej informacji na: http://www.izim.ap.siedlce.pl/zarzadzanie/sympozja/2005.htm

E-commerce 2005, IADIS, 15-17 grudnia 2005, Porto, Portugalia

Stowarzyszenie IADIS organizuje w grudniu br. konferencję poświęconą handlowi elektronicznemu. Proponowane przez IADIS tematy spotkania to m.in.: bariery rozwoju e-biznesu, aplikacje e-biznesu, handel elektroniczny w krajach rozwijających się, oprogramowanie e-commerce, strategie i wdrażanie, infrastruktura e-commerce. Ciekawe zagadnienia to także: e-government, e-logistyka, społeczeństwa online czy rozważania dotyczące przyszłości handlu elektronicznego. Termin zgłaszania referatów na konferencję upływa 16 maja br.

Więcej informacji na: http://www.iadis.org/ec2005

Systemy Wspomagania Organizacji, 20-21 października 2005 r., Ustroń

Katedra Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach organizuje w październiku br. XX., jubileuszową edycję Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji. Spotkanie ma na celu wymianę idei, poglądów i doświadczeń w dziedzinie systemów wspomagania organizacji, a także zarysowanie kierunków rozwoju tego obszaru. Wybrane tematy konferencji to: Strategie i metody budowy systemów e-biznesu, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (klasy MRP II, ERP, CIM), Systemy zarządzania wiedzą w organizacji, Zastosowania gospodarcze internetu i intranetu, Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce.

Więcej informacji na: http://www.ae.katowice.pl/swo2005

Stan na 11 kwietnia 2005 roku.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.