AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Egzaminy testowe - szybsza weryfikacja wyników.

Egzaminy w formie testów są powszechnym sposobem sprawdzania wiedzy uczniów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów. Wyniki testu dają się łatwo porównywać, oceniać i wreszcie analizować statystycznie. Jednak główna zaleta metody kryje się w stosunkowo małej czasochłonności weryfikowania udzielonych odpowiedzi. Zastanówmy się czy tego czasu nie można jeszcze skrócić. Niewielu egzaminatorów wie, że proces sprawdzania można zautomatyzować. Wykorzystuje się do tego komputer wyposażony w skaner z automatycznym podajnikiem kartek oraz oprogramowanie, które rozpoznaje nie tylko wskazane odpowiedzi, ale również pismo drukowane i ręczne blokowe. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu.

Pierwszy etap procesu to skanowanie. Skanery są popularnymi urządzeniami, znamy je wszyscy. Zeskanowanie strony formatu A4 na płaskim, biurkowym skanerze trwa zwykle kilkadziesiąt sekund. Jak można więc mówić o szybkim procesie? Tajemnica tkwi w konstrukcji skanera. Weźmy pod uwagę skaner z automatycznym podajnikiem. Element światłoczuły z lampą nie przesuwa się pod kartką lecz to kartka jest transportowana nad kamerą. Zamiast mozolnego przekładania dokumentów są one pobierane automatycznie, a po zeskanowaniu układane na tacy odbiorczej - dokładnie tak jak w drukarce. Dzieje się to w tempie od 25 do 120 kart na minutę.

Na twardym dysku naszego komputera mamy już pliki z obrazami arkuszy odpowiedzi. Czas na rozpoznanie ich zawartości. Zadanie to jest tylko pozornie trudne. Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania pozwala na "przeczytanie" danych identyfikujących egzaminowaną osobę oraz wskazanych przez nią odpowiedzi. Kolejny etap to zweryfikowanie poprawności i wreszcie wygenerowanie pliku na przykład w formacie arkusza kalkulacyjnego, który zawiera listę zdających egzamin i uzyskanych wyników.

Powyższy opis sugeruje, że taki sposób sprawdzania testów to procedura prosta i niewiarygodnie szybka. Niewiarygodnie? Pokonajmy ten sceptycyzm. Wykres pokazuje czas potrzebny na przetworzenie 50 arkuszy odpowiedzi i sporządzenie listy wyników w pliku xls. W doświadczeniu wykorzystano skaner o nominalnej szybkości skanowania 20 str/min oraz program ABBYY FormReader 6.0.

Wykorzystanie skanera i FormReadera rzeczywiście ogromnie przyspiesza pracę. Pojawia się jednak kolejna wątpliwość: taki system jest zapewne drogi i skomplikowany w obsłudze. Skaner i oprogramowanie to łączny koszt rzędu 2000 EUR, nie potrzeba nowego komputera, instalacja jest automatyczna.

Na koniec bardzo ważna uwaga. Każdy może zweryfikować prawdziwość przedstawionych tutaj informacji. Program FormReader jest nieodpłatnie udostępniany jako w pełni funkcjonalna wersja testowa. Możliwe jest także wypożyczenie do testów skanera. Warto skorzystać z tej możliwości choćby po to, by nie tracić kontaktu z najnowszymi technologiami i mieć podstawy do wyrobienia sobie o nich własnego zdania.

Więcej informacji na temat elektronicznego przetwarzania różnych dokumentów znaleźć można na stronie www.ocr.autoid.pl lub uzyskać telefonicznie w firmie AutoID pod numerem (12) 292 51 00.

ABBYY FormReader 6.0 - możliwości techniczne:
 • rozpoznawanie pisma drukowanego: 177 języków
 • rozpoznawanie pisma ręcznego blokowego: 34 języki
 • rozpoznawanie pól wyboru
 • rozpoznawanie kodów kreskowych
 • pełne wsparcie dla języka polskiego (polskie znaki, słowniki języka polskiego)
 • współpraca ze wszystkimi skanerami wyposażonymi w sterownik TWAIN
 • wbudowane moduły weryfikacji wyników rozpoznania
 • zbieranie wyników rozpoznania w formatach dbf, xls, txt, csv
 • możliwość bezpośredniego eksportu danych do baz
 • moduł projektowania formularzy


Przykłady zastosowań:
 • egzaminy testowe
 • ankiety
 • karty egzaminacyjne studentów
 • listy studentów
 • kwestionariusze osobowe
 • zamówienia
 • zlecenia
 • kwity kasowe
 • potwierdzenia zapłaty


Zalety automatycznego systemu przetwarzania formularzy:
 • skrócenie czasu przetwarzania
 • wyeliminowanie błędów
 • standaryzacja dokumentów i procedur
 • większy komfort pracy
 • przewaga konkurencyjna wynikająca ze stosowania najnowszych technologii


Wyłączny Dystrybutor:
Auto ID Polska Sp z o.o. ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków, tel. (12) 292 51 00, fax. (12) 656 04 43, http://www.autoid.pl.

Ogłoszenie informacyjne dotyczące konferencji naukowej pt. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński, 17 grudnia 2004 r.

Konferencja ta została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Zarząd Krajowy i Radę Naukową, przy współpracy Katedry Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedry Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej (oraz działającego przy niej SKN Gospodarki Opartej na Wiedzy), przy współfinansowaniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jej celem było promowanie idei Strategii Lizbońskiej i przeprowadzenie dyskusji na temat gospodarki opartej na wiedzy (GOW), której wynikiem byłyby rekomendacje dla zmian w Strategii oraz wnioski dotyczące wspomagania budowania GOW w Polsce.

Zainteresowanie konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Mimo że tematyka konferencji była dość wąska, chęć udziału w niej zgłosiło w sumie ponad 200 osób, 88 propozycji referatów do wygłoszenia. Spośród nich, organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji 75 osób z 45 referatami. Zgodnie z zapowiedziami, konferencja była adresowana głównie do osób z młodszego pokolenia ekonomistów, którzy mają największe szanse tworzyć społeczeństwo wiedzy, a także by uzyskać racjonalne i apolityczne spojrzenie na możliwości rozwoju naszego kraju, w oparciu o paradygmat gospodarki wiedzy.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska - wiceprzewodnicząca Rady Naukowej PTE, Kierownik Katedry Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. wiceminister nauki i informatyzacji. Jej 56-slajdowa prezentacja poprzedziła prezentację Stanowiska polskiego rządu wobec Strategii Lizbońskiej przygotowaną przez dr Macieja Duszczyka - Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii UKIE. Następnie głos zabrała przedstawicielka Komisji Europejskiej - Agata Stasiak (Dyrektoriat Generalny ds. Badań), a sesję plenarną konferencji zakończyła referatem dr Anna Kaderabkova z Centrum Studiów Gospodarczych w Pradze.

Następnie odbyły się trzy sesje prowadzone równolegle. Podzielone one zostały na dwa bloki, które miały odzwierciedlać główne nurty tematyczne zgłoszonych referatów. W ramach poszczególnych bloków przeprowadzono następujące sesje tematyczne:

 • Blok 1: Strategia Lizbońska a jej realizacja:
  • Warunki i kierunki realizacji Strategii Lizbońskiej
  • Przedsiębiorstwa i klimat dla przedsiębiorczości
  • Technologie teleinformatyczne
  • Rynek pracy - wzrost spójności społecznej
 • Blok 2: Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
  • Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce
  • Innowacyjność gospodarki
  • Innowacyjność w regionach
  • Kapitał ludzki i infrastruktura edukacyjno-naukowa


Podczas konferencji udało się zaprezentować 36 z 45 wybranych referatów. Mimo bardzo bogatego programu, co naturalnie oznaczało ograniczenia w prezentacji treści referatów, udało się wypracować ostateczne wnioski i rekomendacje. Punktem wyjścia do nich były referaty tzw. zamykające (autorstwa K. Piecha (SGH), M. Górzyńskiego (CASE) i W. Świtalskiego (PTE)).

Po konferencji rozpoczęte zostały prace nad książką, podsumowującą ją. Ponadto, ma ona być pewnego rodzaju kompendium wiedzy na temat SL i GOW, a jednocześnie prezentować rekomendacje dla zmian w Strategii i wnosić nowe elementy do dyskusji nad budowaniem GOW w Polsce. Książka pt. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje pod redakcją naukową Ewy Okoń-Horodyńskiej i Krzysztofa Piecha została wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w styczniu br. (osoby zainteresowane tematyką mogą pobrać ją ze strony interentowej: www.pte.pl/gow/; w tym celu wcześniej należy zarejestrować się na tej stronie, co jest bezpłatne).

Generalny wniosek płynący z konferencji popiera tezę, iż nowe kraje członkowskie UE nie pomogą znacząco w osiągnięciu celów SL, bowiem większość z nich (w tym Polska) nie nadrabia opóźnień w modernizacji gospodarki, w dążeniach do oparcia rozwoju na wiedzy (i nowoczesnych technologiach). Należy jednak podkreślić, że głównym problemem związanym z realizacją celów Strategii jest brak wystarczającej woli politycznej do jej wdrażania w "starych" krajach członkowskich Unii. Natomiast dla budowania GOW, polski rząd powinien wzorować się na przykładzie Finlandii i opracować operacyjną koncepcję programową (Action Plan) budowania oraz rozwoju GOW w Polsce1.

Po konferencji zostanie również wydana książka naukowa, zbierająca wyniki różnych badań prowadzonych w Polsce nad Strategią Lizbońską i gospodarką opartą na wiedzy. Informacje o niej, a także również o innych wydarzeniach w zakresie SL i GOW można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej: www.pte.pl/gow/.

1Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.

Wyniki finału ogólnopolskiego konkursu Najlepszy młody ekonomista, 15 grudnia 2004 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

W środę, 15 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie został przeprowadzony finał ogólnopolskiego konkursu Najlepszy młody ekonomista.

W trakcie wcześniejszych dwóch etapów konkursu, obejmujących przygotowanie pracy konkursowej oraz ocenę życiorysów, wyłonionych zostało dwudziestu najlepszych studentów ekonomii z całego kraju, którzy zakwalifikowali się do finału. Listy gratulacyjne tym osobom wręczyli prof. Kazimierz Kloc - Prorektor SGH oraz przedstawiciele firmy Accenture.

Kandydaci rozwiązywali Test Wiedzy Gospodarczej, składający się z 60 trudnych pytań oraz odpowiadali na pytania ekspertów. Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku kilkugodzinnych zmagań, wyłoniono następujących laureatów konkursu:

 • Pierwsze miejsce (z wynikiem 85,2 pkt na 100 punktów możliwych) zajął Jakub Growiec - absolwent kierunku ekonomia Szkoły Głównej Handlowej, student piątego roku kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne SGH oraz trzeciego roku kierunku matematyka Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie również pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekonometrii SGH.
 • Drugie miejsce: Piotr Lizukow (83,3 pkt) - student piątego roku kierunków stosunki międzynarodowe (ekonomiczne) i finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej; stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (1999-2001), laureat kilku olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół średnich.
 • Trzecie miejsce, ustępując jedynie o 0,5 pkt w stosunku do poprzedzającego: Marta Styrc - absolwentka kierunków Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz finanse i bankowość SGH, pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.


Główną nagrodę - 20 000 zł - ufundowaną przez firmę Accenture - głównego sponsora konkursu, wręczyli: przedstawicielka firmy - p. Agnieszka Piaskowska oraz dr Paweł Sarnecki - Dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego (przedstawiciel prezesa NBP - prof. Leszka Balcerowicza, który objął konkurs honorowym patronatem).

W imieniu Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie nagrodę w wysokości 5 000 zł dla p. Tomasza Pałki - Najlepszego Młodego Ekonomisty z Południowej Polski wręczył p. Piotr Zadrąg. Wszyscy wyróżnieni otrzymali też drobne upominki od sponsora głównego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawiciele firmy Accenture zapowiedzieli zaproszenie wybranych osób na rozmowy w sprawie pracy. Pełna lista finalistów wraz z wynikami poszczególnych etapów oraz innymi informacjami o konkursie znajduje się w internecie na stronie: www.konkurs.edu.pl. E-mentor był jednym z patronów medialnych konkursu.

Krzysztof Piech

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
ogłasza

KONKURS NAGRÓD NAUKOWYCH TNOiK im. Profesora KAROLA ADAMIECKIEGO


Celem konkursu jest:
nagradzanie i publikowanie opracowań z zakresu organizacji i zarządzania, stanowiących istotny wkład w rozwiązania teoretyczne i praktyczne na rzecz usprawniania systemu funkcjonowania gospodarki.

Przedmiotem konkursu są:
 • prace w języku polskim, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, opublikowane w formie książkowej lub cyklu artykułów w ostatnich 36 miesiącach (3 lata), poprzedzających dzień ogłoszenia Konkursu (Konkurs ogłoszony dn. 28.10.2004 r.);
 • innowacje z zakresu organizacji i zarządzania, będące oryginalnymi opracowaniami bądź twórczymi adaptacjami do praktyki koncepcji teoretycznych, opublikowane i wdrożone do praktyki w ostatnich trzech latach, poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu, jeżeli zostały sprawdzone i nadają się do szerszego wdrażania, a jednocześnie w wyniku zastosowania przyniosły wymierne efekty finansowe;
 • prace stanowiące opracowania pojedynczych autorów lub zespołów autorskich - będących obywatelami polskimi.


Tryb zgłaszania prac jest następujący:
 • składanie lub przesyłanie prac, w dwóch egzemplarzach, wraz z uzasadnieniem do Biura Zarządu Głównego TNOiK, ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa - do 31 marca 2005 r.
 • prace zgłaszają:
  • dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów) uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, ekonomicznych lub innych wyższych uczelni, kształcących w dziedzinie organizacji i zarządzania,
  • dyrektorzy instytutów PAN i innych instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych lub badawczo-projektowych i biur projektów,
  • kierownictwo instytucji wydawniczych z zakresu nauk organizacji i zarządzania,
  • Prezydium Zarządu Głównego TNOiK i Prezydia Zarządów Oddziałów TNOiK,
  • kierownictwo innych instytucji, których działalność dotyczy zakresu omówionego w przedmiocie Konkursu,
  • złonkowie Sądu Konkursowego.


Sąd Konkursowy ogłosi orzeczenie o przyznaniu nagród i wyróżnień do 30 września 2005 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie


prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
Prezes Zarządu Głównego TNOiK

Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia:
Biuro Zarządu Głównego TNOiK, tel. (022) 625 44 85, 629 99 73, 628 00 96.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.