AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

IADIS International Conference, Applied Computing, 22 - 25 lutego 2005 r., Algarve, Portugalia,

Konferencja ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zastosowaniem ICT oraz pokrewnych dziedzin. Na spotkaniu poruszane będą głównie aspekty techniczne. W skład szerokiego grona tworzącego Komitet Konferencyjny wchodzą również przedstawiciele z Polski (Polska Akademia Nauk, Politechnika Poznańska). Wybrane zagadnienia konferencyjne to: Teoria i praktyka e-commerce; Mobilne sieci i systemy; Technologie dla e-learningu, Bezpieczeństwo; Multimedia; Systemy oceniania.

Więcej informacji: http://www.iadis.org/wbc2005

IADIS International Conference, Web Based Communities 2005, 23 - 25 lutego 2005 r., Algarve, Portugalia

Celem konferencji jest zebranie i opublikowanie wyników badań naukowych i przyczynienie się do rozwoju kultury społeczności internetowej. Na konferencji prezentowane będą referaty, artykuły oraz raporty techniczne i studia przypadków omawiające rolę społeczności WWW. Główne tematy konferencji to: Historia, architektura i przyszłość wirtualnych społeczności; Procesy grupowe i organizacja grup; Społeczności wirtualne dla niepełnosprawnych; Rozszerzanie rynków za pomocą społeczności internetowych; Cyborgi, telepraca, telemedycyna, gry i społeczności uczące się.

Więcej informacji: http://www.iadis.org/wbc2005

WBE 2005, The 4th IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION, 21 - 23 lutego 2005 r., Grindelwald, Szwajcaria

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi grup badawczych na sprawy projektowania działań edukacyjnych i przedyskutowanie użycia oraz zastosowań bazujących na specyfikacjach IMS Learning Design. Dyskusja ta powinna doprowadzić do głębszego zrozumienia tych specyfikacji, ich aplikacji w prawdziwych systemach edukacyjnych i ich zdolności do opisywania złożonych scenariuszy pedagogicznych, np.: scenariusze uczenia się w grupach.

Więcej informacji na stronie: www.iasted.com/conferences/2005/switzerland/wbe-specsess-sampson.htm

The e-assessment question 2005, 3 - 4 marca 2005 r., Londyn Shaw Theatre Novotel Eudson, Wielka Brytania

Wykorzystywanie w procesie kontroli i oceny internetowych narzędzi do ewaluacji m.in. potencjału zawodowego, efektów edukacyjnych staję się coraz bardziej powszechne. Znaczenie i wartość wykorzystywania w ewaluacji oraz monitoringu edukacji nowoczesnych technologii już poraz trzeci będą omawiane podczas międzynarodowej konferencji połączonej z targami The e-assessment question 2005. Poruszana problematyka będzie obejmować m.in. wykorzystanie elektronicznych narzędzi i technik oceny w różnych sektorach społecznych.

Więcej informacji: http://www.e-assessment-question.co.uk

Wirtualne campusy - nowy wymiar edukacji
Warszawa, 1-2 kwietnia 2005 r.


Celem konferencji jest określenie aktualnego stanu edukacji w Polsce w zakresie metod nauczania, materiałów dydaktycznych, technologii, wiedzy i umiejętności korzystania z informacji przez studentów i wykładowców oraz porównanie go z systemami edukacji stosowanymi w innych krajach. Powyższy cel będzie tłem dla bardziej szczegółowych rozważań dotyczących metod i sposobów usprawniania istniejącego stanu polskiej edukacji. E-learning funkcjonuje dzisiaj na różnych poziomach (szkoły podstawowe, średnie i wyższe) oraz formach nauczania (studia dzienne, zaoczne, podyplomowe, MBA, nauczanie ustawiczne czy krótkie kursy dla przedsiębiorców). Metody te coraz częściej stosowane są głównie w środowisku biznesu. Potwierdzają to doświadczenia rozwiniętych gospodarczo i edukacyjnie innych krajów. Uczelnie i instytucje w Polsce, ze względów głównie finansowych, nie są często w stanie samodzielnie wdrażać omawianych technologii. Zadaniem konferencji będzie prezentacja właściwych kierunków rozwoju w zakresie wyboru strategii zmian m.in. technologicznych, finansowych i metodologicznych w systemie edukacji, a szczególnie e-learningu, przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pti.org.pl/campus.php.

Multi 2005, IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2005), 11-29 kwietnia 2005 r.

Konferencja Multi 2005 składa się z kilku spotkań poświęconych różnym tematom. Każde z nich jest spotkaniem wirtualnym, co w rezultacie tworzy wyjątkową - naukową multikonferencję online. Dzięki temu uczestnicy mają dostęp do materiałów i mogą wymieniać się między sobą informacjami, jednocześnie nie przerywając pracy w swoim biurze. Podczas trzech tygodni kwietnia odbędą się następujące spotkania: Bioinformatics, Cognitive Performance Support, Database Systems, Distributed and Parallel Systems and Architectures, eLearning, Health Informatics, Informatics, Intelligent Systems and Agents, Interfaces and Human Computer Interaction, Object-Orientation, Security and Privacy in Computing Systems, Software Engineering and Applications, Telecommunications, Networks and Systems, Web Applications and Research, Wireless Applications and Computing.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.iadis.org/multi2005.

II Międzynarodowa Konferencja AKADEMIA ON-LINE,
Kazimierz Dolny nad Wisłą, 5 - 7 maja 2005 r.


AKADEMIA ON-LINE jest już drugim międzynarodowym spotkaniem osób i instytucji zajmujących się na co dzień e-edukacją, organizowanym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Poruszane tematy dotyczyć będą przede wszystkim trendów i rozwoju nauczania zdalnego w Polsce i na świecie, a także stosowanych, aktywizujących metod pracy na kursach zdalnych oraz sposobów skutecznego pomiaru jakości i efektywności kształcenia.

Ze względu na wieloaspektowość poruszanych zagadnień, spotkania są podzielone na równolegle przebiegające sesje dotyczące: technologii zdalnego nauczania, strategii ich wdrażania oraz sposobów zarządzania projektami e-learningowymi i produkcją kursów zdalnych. Ponadto omawiane będą zagadnienia m.in. psychologii e-nauczania czy telepracy.

Więcej informacji: http://www.konferencja.puw.pl.

Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, 13 -14 maja 2005 r.


Konferencja naukowo-dydaktyczna organizowana przez Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Cele konferencji:

 • refleksja naukowa nad celami, treściami, metodami nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkole wyższej,
 • namysł nad zadaniami nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia,
 • wymiana poglądów na temat zapewnienia efektywności kształcenia w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed nauczycielami akademickimi w zakresie metod oraz sposobów przekazywania wiedzy i udoskonalania praktyki nauczycielskiej.


Konferencja jest kierowana przede wszystkim do pracowników naukowo- -dydaktycznych szkół wyższych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych różnych typów szkół średnich, doradców metodycznych, doktorantów, magistrantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników studium pedagogicznego oraz innych zainteresowanych zagadnieniami profesjonalizacji kompetencji nauczycieli akademickich.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.ae.katowice.pl.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa e-Learning 2005 pt. e-Learning - wyzwanie dla nowoczesnej edukacji, 16 - 17 maja 2005 r., SGGW, Warszawa

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętego nauczania wspomaganego komputerowo. Spotkanie to będzie miało również aspekt praktyczny - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach warsztatów. Pierwszy dzień konferencji przewidziany jest na wystąpienia w języku angielskim, dla referatów międzynarodowych, związanych z projektem Leonardo da Vinci AGRIMBA. Dzień drugi przewidziany jest dla wystąpień w języku polskim.

Więcej informacji: http://pancake.sggw.waw.pl/~el/.

IDC 2005, 4th International Conference for Interaction Design and Children, 8 - 10 czerwca 2005 r., Boulder, Kolorado

W dzisiejszych szkołach, domach i instytucjach obserwuje się coraz istotniejszy udział dzieci jako użytkowników nowoczesnych technologii. Ponieważ trend ten nasila się, dlatego bardzo istotne jest zrozumienie zarówno potrzeb dzieci w tej dziedzinie, jak również aspektów projektowania technologii dla nich. Celem konferencji jest omówienie zjawisk i wyzwań pojawiających się w tym zakresie oraz możliwości, jakie dają nowe technologie i ich wpływu na codzienne życie młodych ludzi.

Więcej informacji: http://www.cs.colorado.edu/conferences/idc2005/.

Lifelong e-learning, Bringing e-learning close to lifelong and working life: a new period of uptake, 20 - 23 czerwca 2005 r., Helsinki

Tegoroczna konferencja organizowana przez EDEN (European Distance and E-Learning Network) poświęcona będzie wykorzystywaniu e-learningu jako jednego z rozwiązań dydaktycznych dla potrzeb edukacji całożyciowej. Organizatorzy konferencji uważają, że zastosowanie e-learningu w kształceniu ustawicznym jest jednym z bardzo istotnych elementów, szczególnie obecnie, gdy systemy edukacyjne przechodzą zmiany dostosowawcze w rezultacie procesu bolońskiego. Spotkanie ma na celu omówienie tematu ze szczególnym uzwględnieniem aspektu współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy wszystkimi sektorami edukacyjnymi.

Konferencja będzie składać się z kilku sesji plenarnych, na których zaprezentowane zostaną referaty oraz prezentacje. Zakres tematyczny konferencji to m.in. zagadnienia dotyczące: metodologii e-learningu w kontekście stosowanych narzędzi badawczych (w takich dziedzinach jak: pedagogika, andragogika, edukacja zawodowa), edukacji elektronicznej jako czynnika wpływającego na rozwój edukacji zawodowej i szkoleń (sektor VET) oraz edukacji otwartej; relacji uniwersytet tradycyjny a wirtualny; różnorodności podejść i tendencji w wdrażaniu nowych mediów i ICT do edukacji ustawicznej; wirtualnych społeczności uczących się jako wyzwania edukacyjnego dla dotychczasowych form i struktury kształcenia pernamentnego europejskich społeczeństw, badania efektywności edukacyjnej oraz ewaluacji, procesu oceny i standardów tworzenia treści e-learningowych. W spotkaniu uczestniczyć będą eksperci i doświadczeni praktycy z zakresu zastosowań ICT w edukacji.

Więcej informacji: http://www.www.eden-online.org.

IADIS International Conference, e-Society 2005, 27-30 czerwca 2005 r., Qawra, Malta,

Podczas konferencji omówione zostaną najważniejsze zagadnienia społeczeństwa informacyjnego. Główne tematy spotkania to: e-government, e-biznes, e-learning, e-health, systemy informacyjne i zarządzanie informacją. Uczestnicy spotkania będą się starali znaleźć odpowiedź na pytanie: jak używanie ICT (we wszelkich jego formach) wpływa na zmiany zachowań i działań w dzisiejszym świecie? W międzynarodowym Komitecie Konferencyjnym znajduje się przedstawiciel Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Więcej informacji: http://www.iadis.org/es2005.

IADIS International Conference, Mobile Learning 2005, 28 - 30 czerwca 2005 r., Qawra, Malta

Mobile Learning to nie tylko nowa technologia - to także przekaźnik nowych sposobów nauczania - twierdzą organizatorzy konferencji. Na spotkaniu przedstawione zostaną najnowsze narzędzia technologiczne, takie jak: telefony komórkowe, PDA i wiele ich kombinacji z dostępem do internetu (przez Bluetooth, WLAN czy GPRS), kamerami, aparatami fotograficznymi, GPS-em, systemami nawigacyjnymi, odtwarzaczami mp3 i filmów MPEG4 oraz grami i symulacjami. Jednym z tematów konferencji będzie przedyskutowanie prognoz w zakresie coraz większego włączania się tych urządzeń w naszą pracę, odpoczynek i naukę. Istotną kwestią, która będzie omawiana, jest również to, jak instytucjonalna edukacja skorzysta z możliwości mobilnych komunikatorów.

Więcej informacji: http://www.iadis.org/ml2005.

World Conference on Computers in Education 2005, 4 -7 lipca 2005 r., University of Stellenbosch, Cape Town, RPA

Tematyka międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez IFIP TC3 (International Federation for Information Processing, Technical Comittee - Computers in Education) oraz Computer Society of South Africa porusza wiele zagadnień dotyczących zastosowania komputerów w edukacji w przeciągu ostatnich 40 lat. Problematyka konferencji skupia się m.in. na takich zakresach tematycznych, jak: zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) jako katalizatora zmian w edukacji; inowacyjne metody nauczania; kształcenie hybrydowe oraz na odległość; nauczanie wspomagane komputerowo; historyczne ujęcie przemian w edukacji elektronicznej; ewaluacja i kontrola jakości nowoczesnego procesu dydaktycznego itp.

Ze szczegółową listą zagadnień (keyword list) można zapoznać się na stronie konferencji.

Celem WCCE 2005 jest przedstawienie dorobku wcześniejszych konferencji WCCE od 2001 r. (przegląd i podsumowanie inicjatyw), raportów z wdrażania projektów opartych na edukacyjnym wykorzystaniu ICT oraz prognozowanie nowych trendów w edukacji elektronicznej. Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych teorią oraz praktyka wykorzystywania ICT w edukacji.

Więcej informacji: http://www.sbs.co.za/wcce2005/.

ICALT 2005, The 5th International Conference on Advanced Learning Technologies, 5-8 lipca 2005 r., Koahsiung, Tajwan

Konferencja będzie spotkaniem osób zajmujących się projektowaniem, rozwojem, użytkowaniem i oceną technologii, które będą podstawą następnych generacji systemów e-learningowych i środowisk nauczania. Wybrane tematy konferencji to: Zaawansowane użycie multimediów i hypermediów, Budowanie społeczności uczących się, Interaktywne systemy nauczania, Aplikacje Peer-to-Peer. Tematy dotyczą również m.in. zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji, paradygmatów edukacyjnych i architektury systemów.

Więcej informacji: http://lttf.ieee.org/icalt2005/.

The 4th International Conference on Mobile Business, 11-13 lipca 2005 r., Sydney, Australia

Celem corocznej, międzynarodowej konferencji m-Business 2005 będzie przedstawienie wyników badań, tworzenie strategii i polityki rozwoju sektora m-biznesu. Podczas konferencji omawiane będą główne trendy obserwowane w tej dziedzinie, a także najważniejsze wyzwania dla sektora. Główne zagadnienia konferencji obejmują m.in. aplikacje konsumenckie (np. m-banking, m-shopping), technologie (np. XML-based mobile services), implikacje dla społeczeństwa, biznesu i bezpieczeństwa (np. aplikacje w logistyce, przemyśle, edukacji).

Więcej informacji: http://www.mbusiness2005.org.

IFIP, 26 - 28 października 2005 r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Konferencja I3E jest piątym spotkaniem poświęconym zagadnieniom e-commerce, e-biznesu oraz e-government sponsorowanym przez trzy komitety: TC6, TC8 i TC11. Stanowi ona forum dla użytkowników, inżynierów i naukowców ze środowisk edukacyjnych, przemysłu i rządu. Uczestnicy spotykając się, mogą oni zaprezentować swoje doświadczenia zdobyte podczas korzystania z aplikacji elektronicznych i technologii wspierających ich instytucje. Konferencja będzie zorganizowana w postaci trzech równoległych sesji poświęconych: badaniom, administracji i przemysłowi oraz projektom europejskim.
Konferencja odbywa się w języku angielskim.

Więcej informacji: http://www.kti.ae.poznan.pl/conferences/i3e/call.html.

I Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą Efektywne Wdrażanie Zarządzania Wiedzą - Doświadczenia Liderów, 5 kwietnia 2005 r., Warszawa

Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą w Polsce jest skierowany do:

 • kadry zarządzającej firm, dla której wiedza i kapitał intelektualny są znaczącym czynnikiem sukcesu;
 • przedsiębiorców i członków zarządów firm, którzy chcą zapewnić swoim firmom silne podstawy rozwoju i podnosić efektywność organizacji;
 • specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie narzędzi i technologii zarządzania wiedzą, intranetów, wspólnot praktyków, kodeksów dobrych praktyk, programów sugestii pracowniczych itp.;
 • wszystkich pozostałych osób zainteresowanych praktycznymi sposobami podnoszenia produktywności pracy umysłowej.

Jego głównymi celami są:
 • Przedstawienie najciekawszych polskich i międzynarodowych doświadczeń praktyki i teorii zarządzania wiedzą oraz kapitałem intelektualnym w organizacjach;
 • Zainicjowanie i rozwój działalności grup roboczych w ramach Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, które będą zajmować się wymianą doświadczeń i doskonaleniem metod i narzędzi zarządzania wiedzą.

Tematyka konferencji skupiona jest wokół czterech zasadniczych perspektyw, w jakich rozpatrywane jest zarządzanie wiedzą:
 • Perspektywa zarządów/strategia/przywództwo
  Czy zarządzający muszą wiedzieć wszystko najlepiej? - rola menedżerów w organizacjach profesjonalistów.
  Wiedza a władza w firmie: czy i jak przekazywać decyzyjność specjalistom?
  Kompetencje i ambicje pracowników firmy jako źródła przewagi konkurencyjnej.
 • Perspektywa HR/komunikacja wewnętrzna
  Specyfika zarządzania pracownikami umysłowymi (knowledge workers): motywacja, wynagradzanie, rozwój.
  Retencja kompetencji: jak zachować w firmie wiedzę pracowników, którzy odchodzą?
  Pamięć organizacji: jak zbudować firmę, która nie powtarza raz popełnionych błędów?
  Transfer wiedzy ukrytej (tacit knowledge): coaching & mentoring jako narzędzia zarządzania wiedzą.
  Wspólnoty praktyków: jak budować grupy ekspertów rozwijających strategiczne kompetencje firmy?
  Komunikacja w firmie: jak zapewnić efektywną współpracę ponad podziałami funkcjonalnymi?
 • Perspektywa finansowa/controlling/wartość firmy
  Wartość wiedzy, kompetencji i relacji: jak zarządzać niematerialnymi czynnikami tworzącymi wartość firmy?
  Jak zmierzyć wartość składników niematerialnych?
  Jak zarządzać inwestycjami w aktywa niematerialne i zapewniać odpowiedni zwrot?
 • Perspektywa jakości i procesów/innowacyjność
  Wiedza a działanie: jak lepiej wykorzystywać kompetencje pracowników do rozwiązywania codziennych problemów?
  Katalogi dobrych praktyk (best practices) _ martwa wiedza czy efektywne narzędzie transferu doświadczeń?
  Organizacja przyszłości - jak outsourcing i zarządzanie procesowe zmieniają firmy?
  Standaryzacja kontra innowacyjność: jak wbudować uczenie się w procesy w firmie?
  Zarządzanie pomysłami: jak stymulować zaangażowanie i wykorzystywać wiedzę pracowników?


Szczegółowe informacje na temat Kongresu: www.km.org.pl/kongres, kongres@km.org.pl.

Konferencja Intranetowe Portale Korporacyjne 2 marca 2005 r., Hotel Gromada, Warszawa

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa i jedyna w Polsce konferencja przeglądowa o tematyce portali korporacyjnych, w ramach której swoimi doświadczeniami i wiedzą podziela się z uczestnikami konferencji eksperci oraz praktycy zagadnień portalowych. Podczas konferencji:

 1. Swoje doświadczenia i wnioski z przeprowadzonych projektów portali intranetowych zaprezentują zaproszone firmy i instytucje: ABB, Bank BPH, BRE Bank, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Europejski Fundusz Leasingowy, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A.
 2. Swoją wizję rozwiązań portalowych zaprezentują najwięksi światowi dostawcy produktów portalowych: BEA Systems, IBM, Microsoft, Oracle, PeopleSoft, SAP, SUN Microsystems.
 3. Swoje kompetencje na przykładach przeprowadzonych wdrożeń zaprezentują firmy integratorskie: Altkom, Amg.Net, ComArch, ComputerLand, Infovide, PROKOM, Rodan Systems.
 4. Obecne będą stoiska informacyjno-reklamowe wielu firm oferujących rozwiązania i usługi przeznaczone dla portali korporacyjnych.


Więcej informacji: www.experter.pl.

XIII konferencja Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą (Knowledge Acquisition and Management - KAM), 12-14 maja 2005 r., Karpacz

Pierwotnym celem konferencji organizowanej przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu było stworzenie możliwości prezentacji metod, technik i narzędzi sztucznej inteligencji oraz pokazanie różnych zastosowań w odmiennych dziedzinach. W ostatnim okresie zakres problematyki został poszerzony o szereg nowych zagadnień.

Aktualny zakres tematyczny konferencji KAM obejmuje następujące grupy problemowe w zakresie teorii i zastosowań:

 • drążenie danych i metody indukcyjne,
 • metody i narzędzia sztucznej inteligencji,
 • systemy sztucznej inteligencji,
 • dynamika wiedzy i maszynowe uczenie,
 • organizowanie centrów wiedzy i zdalne uczenie,
 • inżynieria i ekonomika wiedzy.


Zamierzeniem organizatorów jest, by konferencja umożliwiła wymianę informacji i doświadczeń, a jej efektem było wskazanie nowych, interesujących kierunków rozwoju.

Więcej informacji: http://kssi.ae.wroc.pl/.

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Interakcja Człowiek - Komputer" Zarządzanie informacją, 15-17 czerwca 2005 r., Gdańsk

Celem konferencji jest tworzenie możliwości prezentacji systemów, metod, technik i narzędzi zarządzania informacją oraz ich zastosowania w procesach decyzyjnych i biznesowych. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze kierunki rozwoju systemów i narzędzi (pakietów) zarządzania informacją oraz sposoby, systemy i narzędzia reorganizacji oraz modelowania struktur, funkcji, procesów i systemów, a także nowe doświadczenia w reorganizacji i modelowaniu, spełniające wymagania i oczekiwania transformowanej gospodarki.

Tematy wiodące konferencji:

 • Społeczeństwo Informacyjne;
 • Cykl dane informacje _ wiedza
 • Modelowanie informacji i procesów;
 • Reengineering procesów i struktur;
 • Strategia informatyzacji organizacji;
 • Przechowywanie, wyszukiwanie informacji;
 • Bazy danych, Hurtownie dokumentów, Hurtownie danych;
 • Analiza i projektowanie systemów;
 • Zintegrowane Systemy Informacyjne (ZSI);
 • Systemy Wspomagania Decyzji (DSS);
 • Systemy Informacyjne klasy Business Intelligence (BIS);
 • Systemy Informacji Przestrzennej (GIS, SIT);
 • Systemy Zarządzania Wiedzą (SZW);
 • Technologie Informacji i Komunikacji (TIK);
 • e-Commerce, e-Business, e-Tourism, e-Government;
 • Data Mining, OLAP, OLTP;
 • Informacja, serwisy i systemy zorientowane na Web Aplikacje, implementacje, utrzymanie i ocena systemów informacyjnych.


Więcej informacji: http://im-conference.org/.

Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych, 30 marca - 1 kwietnia 2005 r., Zakopane

Konferencja jest drugą edycją spotkań naukowych pod przewodnictwem prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego pt. Wyzwania Współczesnej Edukacji Dorosłych organizowanych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Tematyka konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia tematyczne, jak: tradycja i nowoczesność w kształceniu dorosłych; edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie - wyzwania cywilizacyjne wobec oświaty dorosłych; wykorzystanie nowoczesnych technik w przedsięwzięciach edukacyjnych z dorosłymi w ośrodkach akademickich; przygotowanie podmiotów działań edukacyjnych do pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi; komputer i internet w pracy badawczej andragoga; miejsce multimediów w życiu osób starszych; doświadczenia zagraniczne z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych w pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Adresatami konferencji są pracownicy naukowi szkolnictwa wyższego, studenci oraz specjaliści technik komputerowych, związani z edukacją i badaniami naukowymi.

Więcej informacji: http://www.wsew.edu.pl.

Technologia i metodyka kształcenia na odległość, 21-22 marca 2005 r., Warszawa

Ogólnopolska konferencja organizowana przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla Dyrektorów i/lub Wicedyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z technologią i metodyką wykorzystywaną w kształceniu na odległość. Poruszana problematyka będzie dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak: zalety i wady edukacji internetowej; technologiczne i funkcjonalne cechy platform e-learningowych stosowanych w kształceniu na odległość; platformy do zdalnego nauczania; technologia przekazów strumieniowych w projektach edukacyjnych; metodyka przygotowywania zawartości kursów; nieodpłatne oprogramowanie dla e-edukacji; nowoczesne techniki nauczania w e-learningu na przykładzie map mentalnych; organizacja pomiaru jakości i efektywności kursów zdalnych.

Więcej informacji: http://www.koweziu.edu.pl/podstrony/konferencja2.php

Promoting Adult Learning, 10-11 marca 2005 r., Malmo, Szwecja

Międzynarodowa konferencja poświęcona polityce i praktyce edukacji dorosłych, zorganizowana przez OECD oraz szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Nauki (The Swedish Ministry of Education and Science). Problematyka konfeferencji: edukacja dorosłych w społeczeństwie informacyjnym - profile i kierunki rozwoju; polityka oświatowa a założenia kształcenia ustawicznego - uwarunkowania społeczne i gospodarcze; edukacji dorosłych w krajach skandynawskich; badanie jakości procesu edukacyjnego w nauczaniu dorosłych.

Więcej informacji: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2098/a/36041

IV konferencja Informatyka - badania i zastosowania 9 -11 lutego 2005 r., Dom Pracy Twórczej Architekta SARP, Kazimierz Dolny

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte zastosowania informatyki i badania w zakresie:

 • algorytmów, struktur danych i programowania,
 • sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej,
 • metod numerycznych,
 • modelowania i symulacji komputerowych,
 • automatyki i sterowania,
 • baz danych i sieci komputerowych,
 • dydaktyki informatyki i zdalnej edukacji,
 • ochrony informacji i bezpieczeństwa danych.

Więcej informacji: http://www.ibiza.umcs.lublin.pl.

Zarządzanie infrastrukturą IT przedsiębiorstwa (edycja IV) 16 lutego 2005 r., Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa

Efektywne zarządzanie systemami informatycznymi wymaga odpowiednich rozwiązań. Organizowana przez IT Press konferencja jest doskonałym miejscem do poznania najnowszych strategii zarządzania infrastrukturą IT oraz dostępnych na rynku rozwiązań. To także doskonałe miejsce, aby poznać nie tylko możliwości oferowanych produktów i usług, ale także strategie ich rozwoju.

Należy jednak pamiętać, że czasy fascynacji tego typu rozwiązaniami przez kadrę IT już minęły. Tak więc główne pytanie brzmi: czy wdrożenie prezentowanych rozwiązań zwiększy efektywność systemów informatycznych, a tym samym przełoży się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa?

Proponowane zagadnienia:

 • infrastruktura IT a procesy biznesowe;
 • zarządzanie infrastrukturą IT według ITIL;
 • umowy serwisowe (SLA) w praktyce;
 • metody oceny pracy działów IT, audyt IT;
 • planowanie i kierowanie rozwojem IT, kontrola kosztów IT;
 • zarządzanie wydajnością, dostępnością i bezpieczeństwem;
 • inwentaryzacja i monitorowanie sprzętu i oprogramowania, wdrażanie poprawek.

Więcej informacji: http://www.itpress.pl/strony/1/p/104.php.

Warsztaty Usługi działu informatyki według ITIL 17 lutego 2005 r., Warszawa

ITIL jest najbardziej kompletnym i szeroko akceptowanym na świecie standardem zarządzania usługami informatycznymi. Stanowi zbiór najlepszych praktyk zarządzania zgrupowanych w kluczowe procesy świadczenia usług informatycznych (Service Delivery) oraz wsparcia odbiorców tych usług (Service Support). ITIL kładzie nacisk na świadczenie usług wysokiej jakości adekwatnych do faktycznych potrzeb biznesowych i posiadających uzasadnioną wysoką wartość dla biznesu.

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy dotyczącej usługowego modelu IT w sposób praktyczny, wystarczający do zrozumienia kluczowych zagadnień jakości i efektywności działań podejmowanych przez informatykę dla swoich użytkowników i decydentów budżetowych. Jako przykład posłuży usługa dostarczania raportów dla sprzedaży i marketingu w średniej wielkości, typowym przedsiębiorstwie.

Program warsztatów nawiązuje do wystąpień podczas konferencji i przedstawia się następująco:

 • wnioski z usługowego modelu - to jak powinniśmy działać;
 • proces uzgadniania usługi wg Service Delivery - równoważenie chęci i możliwości (podaż/popyt);
 • proces świadczenia usługi wg Service Support - czego potrzebuje Help Desk;
 • role w procesach - kontekst ludzki - kluczowe funkcje w ramach usługi;
 • zarządzanie zmianą wg ITIL - wdrożenie ERP a nasza Hurtownia Danych;
 • optymalizacja - outsourcing czy insourcing;
 • plan rozwoju usługi na najbliższy rok - kontekst biznesowy;
 • wnioski końcowe - dyskusja.

Więcej informacji: http://www.itpress.pl/strony/1/p/104.php.

Warsztaty Zwrot z inwestycji w systemy telefonii IP (Voice over IP) w polskich przedsiębiorstwach, 24-25 lutego 2005 r., Warszawa

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej analizy wartości rozwiązań informatycznych w obszarze telefonii IP. Pierwsza część warsztatu to prezentacja i ćwiczenia praktyczne z zakresu oceny projektów inwestycyjnych w IT. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę kosztów Total Cost of Ownership oraz na symulacyjną analizę ryzyka. Przedstawiona będzie klasyczna interpretacja parametrów oceny rentowności inwestycji : NPV, ROI, IRR, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu

Dzień drugi szkolenia to prezentacja trzech rozwiązań technologicznych z zakresu telefonii IP. Najbardziej interesujące rozwiązania zostaną przedstawione jako wdrożenia w przedsiębiorstwach branży handlowej, bankowej i hotelowej. Przedsiębiorstwa te zostaną opisane w kontekście posiadanych technologii, typowej charakterystyki wykorzystania telefonii i struktury organizacyjnej. Poszczególne rozwiązania zostaną wycenione zgodnie z prezentowanymi dzień wcześniej metodami oceny Return on Investment.

Więcej informacji:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/metody_pomiaru2/index.php.

Internetki V Bezpieczeństwo sieci komputerowych a hacking, 4-5 marca 2005 r., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Internetki to cykl spotkań mających na celu pokazanie praktycznych możliwości i ogromnych zasobów internetu. Konferencje te skierowane są do szerokiego grona odbiorców - zarówno do początkujących internautów, jak i do osób zaznajomionych już z internetem. Każdy znajdzie dla siebie cos interesującego i przydatnego.

Więcej informacji:
http://www.internetki.lublin.pl/index.php.

Bezpieczeństwo dokumentów i danych w organizacji (edycja II) 8 marca 2005 r., Warszawa

Celem konferencji jest przybliżenie menedżerom zagadnień związanych z bezpieczeństwem dokumentów papierowych i elektronicznych, metodami ich składowania i archiwizowania. Postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie są prawne wymagania dotyczące przechowywania dokumentów?
 • Jak stworzyć bezpieczne i dostępne archiwum dokumentów?
 • Jak efektywnie zarządzać dokumentami i ich bezpieczeństwem?
 • Co daje elektroniczne archiwizowanie dokumentów? Czy jest lepsze od archiwizacji dokumentów w postaci papierowej?
 • Czy archiwizacja dokumentów wystarczy, czy też wdrażać systemy do backupu odtwarzania danych na wypadek katastrof?
 • Jakie kryteria stosować przy wyborze narzędzi wspomagających archiwizowanie i backup?

Więcej informacji: http://www.itpress.pl/strony/1/p/165.php.

V Międzynarodowa Konferencja Multimedia w Biznesie i Edukacji, 15 -17 marca 2005 r., Częstochowa, Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Tematy sesji konferencyjnych:

 1. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 2. Multimedia w telekomunikacji.
 3. Gospodarka elektroniczna.
 4. Prognozowanie i symulacje.
 5. Zarządzanie wiedzą.
 6. Multimedia w kształceniu.
 7. Multimedialne technologie informacyjne.


Ponadto podczas konferencji wiodące firmy będą prezentować aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informatycznych z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw, uczelni oraz odbiorców indywidualnych. Jednym z nadrzędnych zadań konferencji będą sesje łączeniowe (wideokonferencje), które będą prowadzone z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Więcej informacji: http://zim.pcz.czest.pl/biznes/indexp.html.

IV edycja konferencji "Hurtownie Danych i Business Intelligence" Analizy danych w modelach ROLAP i MOLAP, 23 marca 2005 r., Warszawa

Business Intelligence może pomóc firmie wykorzystać swoje zasoby informacji, aby stać się praktyczną, a przede wszystkim wydajną organizacją, która odniesie długotrwały sukces. Czwarta edycja konferencji będzie poświęcona reprezentacji danych w hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji wielowymiarowej (MOLAP) w różnych systemach. Ponadto, poruszona zostanie tematyka narzędzi projektowania aplikacji analitycznych. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną technologie i narzędzia, m.in. takich firm jak: IBM, Hyperion, Sybase, SAS, Business Objects, Microsoft, Oracle.

Więcej informacji: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/fiwa/index.php.

8th International Conference on Business Information Systems BIS 2005, 20 - 22 kwietnia 2005 r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Główne tematy konferencji:

 • biznesowe aspekty e-edukacji,
 • e-Government i społeczeństwo informacyjne,
 • wyszukiwanie i filtrowanie informacji dla celów biznesowych,
 • ontologie w biznesowych systemach informacyjnych,
 • zarządzanie projektami w biznesowych systemach informacyjnych,
 • inżynieria oprogramowania dla celów biznesowych,
 • transfer technologii,
 • aspekty czasu w systemach informacyjnych.


Więcej informacji: http://bis.kie.ae.poznan.pl/8th_bis/8th_bis.htm .

Stan na 21 lutego 2005 roku.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.