AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

KM Europe, 8-10 listopada 2004 r., Amsterdam, Holandia

W listopadzie br. już po raz piąty odbędzie się, największe w Europie, wydarzenie poświęcone tematyce zarządzania wiedzą - KM Europe 2004. Jak co roku, organizatorzy podzielili tę trzydniową konferencję na wykłady plenarne oraz sesje warsztatowe. Towarzyszyć im będzie wystawa rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie wiedzą w organizacji. W tym roku do Amsterdamu, gdzie odbywać się będzie konferencja, przybędą eksperci tacy jak Leif Envinsson, Dave Snowden, Karl Wiig, Karl-Erik Sveiby, Richard Cross, Jon Seely Bron czy Dan Holtshouse. Liczne prezentacje, studia przypadków, warsztaty, wykłady czy dyskusje w ramach społeczności praktyków sprawiają, że program konferencji jest bardzo bogaty, a tematyka obejmuje zagadnienia od przyszłości kapitału intelektualnego, poprzez połączenie zarządzania wiedzą z wynikami biznesowymi, kreowanie otoczenia wspierającego dzielenie się wiedzą, rozwój społeczności praktyków, aż po prezentację rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą.

Więcej informacji: www.kmeurope.com

Gartner Symposium ITxpo 2004, 17-22 października 2004 r., Orlando, USA

Symposium Itxpo to jedna z największych imprez poświęconych m.in. technologii wspierającej zarządzanie wiedzą. Sympozjum ma charakter wystawy połączonej z licznymi prezentacjami, wykładami. Swoje rozwiązania prezentują największe firmy, takie jak IBM, Sun Microsystems, Microsoft, OpenText Corp. i inne. Jest to impreza o wyraźnym profilu informatycznym, poruszająca szerokie spektrum tematów, spośród których wiele zapewne zainteresuje osoby zajmujące się zarządzaniem wiedzą - od zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentami czy bezpieczeństwem informacji po prezentacje najnowszych rozwiązań wspierających współpracę w organizacjach.

Na szczególną uwagę zasługują sesje prowadzone przez Gartner Inc., jak np. The Business Value of Collaboration, Enterprise Portals: Hot to Tame the Beast, czy Content Management, Collaboration and Portal Convergence. Portale oraz systemy Content Management stają się obecnie głównymi narzędziami umożliwiającymi szybki dostęp do informacji, usprawniając podejmowanie decyzji biznesowych.

Szczegółowa agenda sympozjum oraz formularze rejestracyjne dostępne są pod adresem: www.gartner.com

Kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia 13-14 października 2004 r., Bydgoszcz, Polska

V Konferencja Naukowa w Bydgoszczy to okazja do dyskusji nad zmianami, jakie czekają edukację techniczną i informatyczną, a także szansa na opracowanie przez uczestników spotkania nowoczesnego modelu kształcenia w tym zakresie. Podstawę podjęcia dyskusji stanowi zatwierdzenie przez MENiS zmiany kierunku studiów z wychowania technicznego na edukację echniczno-informatyczną, a także wejście Polski do Unii Europejskiej.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych czelni, polityków oświatowych, pracowników wojewódzkich środków metodycznych i nauczycieli praktyków, także innych osób zainteresowanych tematyką.

Więcej informacji: http://www.itech.ab.edu.pl/index.html

Kształcenie na odległość - metody i narzędzia 18-19 października 2004 r., Gdynia, Polska

Sympozjum ma na celu wymianę informacji o aspektach naukowych, dydaktycznych i społecznych procesu kształcenia na odległość oraz metodach i technikach stosowanych w jego realizacji. Jest ono kierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem na odległość, szkół i instytucji zarządzających oświatą, przedsiębiorstw zainteresowanych stosowaniem zdalnego nauczania do ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników, firm dostarczających oprogramowania oraz sprzętu do potrzeb kształcenia na odległość, wszystkich zainteresowanych zastosowaniem internetu i multimediów w kształceniu.

Więcej informacji: http://153.19.113.30/admin/symp/pl_index.html

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym 18 listopada 2004 r., Katowice, Polska

Konferencja odbędzie się w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Organizatorami konferencji są Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Celem konferencji jest zapoznanie środowiska akademickiego uczelni ekonomicznych z zagadnieniami e-edukacji oraz rozpoczęcie dyskusji nt. możliwych form współpracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość.

Więcej informacji: http://www.e-edukacja.net/

Mobile learning - flash-in-the-pan or the next big thing?, 19 października 2004 r., Londyn, Wielka Brytania

Tematyka konferencji dotyczy m-learningu. Poruszane zagadnienia to: możliwości i ograniczenia rozwoju modelu kształcenia opartego na bezprzewodowej i mobilnej technologii; historia powstania m-learningu; przykłady efektywnego zastosowania i projektowania mobilnego nauczania.

Konferencja, zorganizowana przez Bizmedia i Vaughana Williamsa w celu promowania mobilnego modelu dostarczania edukacji, przeznaczona jest dla specjalistów, naukowców oraz wszystkich praktykujących i zainteresowanych zjawiskiem nauczania mobilnego.

Więcej informacji: http://www.bizmedia.co.uk/ELEve.html

EDUCAUSE 2004, 19-22 października 2004 r., Denver, USA

Coroczna konferencja EDUCAUSE ma charakter międzynarodowy, choć organizowana jest głownie dla środowisk akademickich ze Stanów Zjednoczonych. Konferencja skupia specjalistów z całego świata zajmujących się problematyką zastosowania IT w szkolnictwie wyższym.

"IT From a Higher Vantage Point", to tytuł tegorocznego spotkania. Organizatorzy oferują urozmaicony program konferencji obejmujący: seminaria przedkonferencyjne, sesje posterowe i panelowe, wystawy tematyczne, prezentacje oraz warsztaty i spotkania w małych grupach. Sesje tematyczne poświęcone będą m. in.: kształceniu net pokolenia, przyszłości zaawansowanych technologii w edukacji akademickiej, strategiom i zastosowaniu modelu nauczania mieszanego (hybrid/blended teaching) na poziomie edukacji wyższej.

Więcej informacji: http://www.educause.edu/conference/annual/2004/

TechLearn, 14-17 listopada 2004 r., Nowy Jork, USA

Konferencja gromadzi menedżerów e-learningu, szkoleń oraz HR z wielu sektorów gospodarki w celu porównania firmowych przykładów, dzielenia się tajnikami strategii zarządzania oraz przeglądu najnowszych technologii, narzędzi oraz metodyki nowoczesnych i tradycyjnych form nauczania. Dominującymi tematami konferencji będą m.in.: wdrażanie i integracja systemów edukacyjnych w firmach, uczelniach oraz administracji publicznej, rozwój i projektowanie treści dydaktycznych, technologie nauczania, architektura systemów nauczania.

Więcej informacji: http://www.techlearn.com

ECEL 2004, 25-26 listopada 2004 r., Paryż, Francja

III Europejska Konferencja nt. e-learningu jest międzynarodowym spotkaniem nauczycieli akademickich, praktyków i konsultantów zaangażowanych w proces wdrażania, zarządzania i rozwoju nowych systemów kształcenia. Ma ono na celu wymianę doświadczeń. Oprócz typowych wykładów, na konferencji będą się również odbywać warsztaty i seminaria poświęcone e-learningowi i metodom badawczym stosowanym w tej dziedzinie.

Więcej informacji: http://www.academic-conferences.org/ecel2004/

Online Educa Berlin, 1-3 grudnia 2004 r., Berlin, Niemcy

Największa konferencja e-learningowa zgromadziła w 2003 r. niemal 1500 członków z 68 krajów świata. Jubileuszowa X edycja, która odbędzie się w grudniu br., z pewnością zgromadzi najlepszych specjalistów z dziedziny kształcenia na odległość. Co roku pojawiają się na niej eksperci, przedstawiciele rządu, biznesu i edukacji. Program konferencji obfituje w ciekawe wykłady i seminaria.

Więcej informacji: http://www.online-educa.com/en/

CELDA 2004, 15-17 grudnia 2004 r., Lizbona, Portugalia

Konferencja ma na celu wyłonienie najważniejszych kwestii związanych z kształceniem, które wynikają m.in. z zastosowania w edukacji najnowszych technologii. Podczas konferencji zostaną omówione zarówno zagadnienia technologiczne, jak również pedagogiczne. Przewodnie tematy to: kształcenie ustawiczne, psychologia kształcenia, wirtualny uniwersytet, technologie.

Więcej informacji: http://www.iadis.org/celda2004/

Virtual University, 16-17 grudnia 2004 r., Bratysława, Słowacja

Słowacka E-Akademia już po raz piąty organizuje międzynarodową konferencję poświęconą e-learningowi. Wiodącym tematem jest zastosowanie e-learningu w m.in. takich dziedzinach wiedzy jak: prawo europejskie, administracja publiczna, kształcenie ludzi niepełnosprawnych, kształcenie dorosłych, matematyka, komunikacja. Podczas konferencji odbędzie się kilka sesji plenarnych prowadzonych przez ekspertów z ww. dziedzin. Będą również omawiane bieżące kwestie związane z wdrażaniem systemów e-learningowych na Słowacji.

Więcej informacji: http://hercules.kar.elf.stuba.sk/lsdv/virtuni2004/

Konferencja organizowana przez EUCEN (European Universities Continuing Education Network), największą europejska sieć uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne.
28th EUCEN CONFERENCE; 2nd SYMPOSIUM - PROJECT FORUM, 4-6 listopada 2004 r., Kaunas, Litwa


Problematyka konferencji koncentruje się na podstawowych problemach związanych z projektami - EQUIPE i REFINE, prowadzonymi w ramach EUCEN. Dla partnerów tych projektów organizowane są sesje robocze, umożliwiające dyskusję i wypracowanie planu pracy na kolejny rok.

Są również organizowane dwie sesje otwarte:

 • UNFOLD: Understanding New Frameworks of Learning Design (Nowe struktury projektowania kształcenia),
 • The future policy and programmes of the European Union in lifelong learning (Polityka i programy Unii Europejskiej w zakresie kształcenia ustawicznego).


 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej EUCEN http://www.eucen.org oraz bezpośrednio http://eucen.ktu.lt

  XVI edycja Prawo Komputerowe - Prawo Gospodarcze Internetu
  5 października 2004 r., Warszawa


  Program konferencji jest dostępny pod adresem:
  http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/pgi/

  Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych: Wiedza - technologia - rozrywka Konferencja tygodnika Computerworld 18-19 października 2004 r., Warszawa

  Czy usługi szerokopasmowe mogą stać się mechanizmem napędowym rozwoju gospodarki wiedzy w Polsce? Co powinniśmy zrobić, być tak się stać mogło? To jeden z kluczowych problemów, które chcemy poruszyć na październikowej konferencji tygodnika Computerworld. Dwudniowa konferencja z udziałem kilkudziesięciu prelegentów, w tym wielu osób z za granicy, obejmuje swoim zakresem tematy, o których u nas jeszcze w ten sposób nie mówiono.
  Więcej informacji http://www.computerworld.pl/konferencje/broadband/

  Internet.Con 2004 Największe spotkanie twórców i użytkowników technologii internetowych 18 października 2004 r., Warszawa

  Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej najnowszym technologiom oraz rozwiązaniom internetowym. Celem konferencji jest określenie przekroju zastosowań oraz prezentacja najnowszych technologii, produktów i usług internetowych, a także upowszechnienie związanej z nimi wiedzy technicznej.
  Internet.Con dla prezentujących się firm to miejsce kontaktu z potencjalnym klientem, okazja demonstracji zalet i możliwości promowanych rozwiązań. Dla uczestników konferencji to możliwość porównania i oceny oferowanych produktów, sposobność spotkania i dyskusji ze specjalistami.
  Podczas dwudniowej konferencji, w 3 równoległych sesjach, odbędzie się ponad 40 wykładów techniczno-produktowych.
  Więcej informacji http://www.internetcon.org/

  III Forum Informatyki w Administracji 19-20 października 2004 r., Pałac Będlewo k. Poznania

  Program konferencji jest dostępny pod adresem:
  http://www.e-administracja.org.pl/konferencje

  Systemy Wspomagania Organizacji 2004 21-22 października 2004 r, Ustroń

  Zakres konferencji obejmuje następujące teoretyczne i praktyczne aspekty:
  Strategia biznesu i systemów zarządzania; reorganizacja procesów gospodarczych (reinżynieria); zarządzanie systemami finansowymi; systemy zarządzania zasobami ludzkimi; rozwój technologii informatycznych; systemy zarządzania wiedzą; systemy wspomagania kierownictwa; inteligentne systemy wspomagania decyzji; grupowe systemy wspomagania decyzji; systemy ekspertowe w zarządzaniu; elektroniczny biznes (e-business, e-commerce); systemy gromadzenia i zarządzania danymi; systemy zarządzania przepływem dokumentów; zastosowania gospodarcze internetu i intranetu; organizacje wirtualne; hurtownie danych; odkrywanie i pozyskiwanie wiedzy.

  Więcej informacji: http://www.ae.katowice.pl/swo2004

  II Konferencja Regionalna "Nauka dla gospodarki" & III Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego 21-22 października 2004 r., Łódź,

  W Łodzi w dniach 21-22 października 2004 r. odbędzie się druga edycja, zainicjowanej w ubiegłym roku konferencji regionalnej "Nauka dla Gospodarki", organizowanej wraz z III Forum Innowacji Województwa Łódzkiego.
  Głównym celem organizatorów konferencji, którymi są największe ośrodki naukowe regionu łódzkiego jest pokazanie środowiska naukowego regionu, zaprezentowanie jego potencjału, możliwości oferowania praktycznych rozwiązań przeznaczonych dla środowiska biznesowego. Równorzędnym celem jest usankcjonowanie konferencji jako miejsca do otwartej dyskusji na temat możliwości i oczekiwań środowisk, które oddziaływają w sposób bezpośredni lub pośredni na rozwój gospodarczy naszego regionu.

  Więcej informacji: http://www.uni.lodz.pl/konferencja/

  Narzędzia e-gospodarki w logistyce 4 listopada 2004 r., Warszawa, Młochów k/Nadarzyna

  W gospodarce rynkowej podstawą sukcesu jest szybki przepływ informacji, a dobrze działający system informatyczny często decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia.
  Spotkanie niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli firm informatycznych ma na celu przedstawienie tych narzędzi i mechanizmów e-gospodarki, które szczególnie usprawniają logistykę: elektronicznych kodów kreskowych, wzorów dokumentów elektronicznych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw.
  Wyraźna jest potrzeba opracowania i wdrażania nie tylko nowych usług i aplikacji, ale także rozwiązań prawnych, oraz norm i standardów, które będą stymulować postęp w dziedzinie logistyki i magazynowania.
  Dlatego właśnie, poza aspektami technologicznymi, dużą uwagę podczas konferencji poświęcimy problemom ujednolicenia elementów, takich jak: definicje opisu danych, struktury dokumentów elektronicznych oraz metody wymiany informacji.

  Więcej informacji: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/negl/index.asp

  VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Sieciowego "Zabezpieczenia sieci korporacyjnych" 16 listopada 2004 r., Jachranka k. Warszawy

  Konferencja poświęcona będzie technikom zabezpieczeń, profilaktyce, wykrywaniu i zwalczaniu włamań oraz metodom ochrony systemów komputerowych. Tematykę będą omawiać niezależni eksperci oraz specjaliści z firm, tworzących rozwiązania na potrzeby bezpieczeństwa sieciowego.
  Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli departamentów informatyki, bezpieczeństwa w firmach i instytucjach państwowych.

  Więcej informacji: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/kbs/index.asp

  Oddziaływanie Telekomunikacji i Poczty na Rozwój "Nowej Gospodarki" w Polsce "Poczta - Telekomunikacja" 17-18 listopada 2004 r., Szczecin-Świnoujście

  Konferencja ma na celu ukazanie tendencji, na polskim rynku usług łączności, związanych z procesami globalizacyjnymi zachodzącymi w gospodarce oraz konsekwencji tych procesów dla polskich operatorów sfery łączności.

  Więcej informacji:
  http://www.wzieu.pl/konf_lacz/index.html

  Strategie e-komunikacji - zarządzanie treścią w projektach internetowch 1-2 grudnia 2004 r., Warszawa

  Internet w ostatnich latach zrewolucjonizował nasz sposób patrzenia na komunikację i sposoby prowadzenia dzialalności gospodarczej. Prezentacja firmy i jej osiągnięć w internecie, prowadzenie handlu internetowego, kontakt z klientami i partnerami handlowymi, obsługa informacji publikowanych w Intranetach korporacyjnych, to chleb powszedni współczesnego biznesu. Systemy zarządzania treścią (CMS - Content Management Systems) umożliwiają realizację tych zadań osobom nieznającym języków opisu stron, nieposiadającym umiejętności technicznych.
  Podczas spotkania będzie można nauczyć organizacji strategii komunikacji firmy w zakresie nowych mediów, budować zespół realizujący projekt internetowy (e-redakcję), także jak organizować informacje w internecie (intrancie, extranecie, portalu korporacyjnym) szybko, sprawnie, bez udziału osób trzecich, w sposób uporządkowany i logiczny, z pełną kontrolą i przy rozsądnym podziale pracy, oraz ze świadomością wiążących się z tym przepisów prawnych.

  Więcej informacji: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/sek/index.asp

  VIII Forum Bankowości Elektronicznej - uwarunkowania wdrażania kart mikroprocesorowych 2 grudnia 2004 r., Warszawa

  Program konferencji jest dostępny pod adresem:

  http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/fbe8/

  Stan na 4 października 2004 roku.