AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo, Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Stosowanie gier w biznesie staje się coraz popularniejsze, przede wszystkim ze względu na ich walory edukacyjne i możliwość popełniania błędów. Polecana publikacja jest zbiorem przykładów gier podzielonych na trzy kategorie: gry na otwarcie, gry pogłębiające oraz gry na zakończenie. Autorzy książki porównują swoją pracę nad publikacją do metody braci Grimm - podobnie jak twórcy słynnych baśni, zbierali najlepsze praktyki utrwalone jedynie w przekazach ustnych i dotąd niespisane, a następnie stworzyli z nich omawianą książkę. Brali pod uwagę działania stosowane w Dolinie Krzemowej i wielu innowacyjnych firmach, ale zaprezentowane gry mogą być przydatne zarówno osobom rozpoczynającym przygodę z własnym biznesem, jak i doświadczonym przedsiębiorcom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl


Raport What Presidents Think: A 2013 Survey of Four-Year College Presidents, „The Chronicle of Higher Education, Pearson 2013”

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym raportem prezentującym wyniki badań przeprowadzonych przez „The Chronicle of Higher Education” w styczniu 2013 roku na niemal 400 reprezentantach władz czteroletnich uczelni. Wyniki zostały także porównane z poprzednią edycją badania, realizowaną w roku 2005, co daje pogląd na zmiany zachodzące w tym obszarze.
Główną bolączką obecnych władz są według wskazań finanse. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie budżetem to sprawy, które pochłaniają ponad połowę czasu przeznaczonego na codzienne obowiązki. Posiadanie zrównoważonego budżetu jest też według respondentów wyznacznikiem sukcesu. Jeśli chodzi o przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (zbieżność programów akademickich z potrzebami rynku), władze oceniają je pozytywnie. Niestety odmienna jest ocena pracodawców (dane pochodzą z innego badania przeprowadzonego na przedsiębiorcach), według których trudno jest znaleźć wykwalifikowanych kandydatów wśród absolwentów.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu. Publikacja do pobrania w wersji elektronicznej na stronie:
http://results.chronicle.com

Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Ukazał się pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, zmienionej w sposób znaczący 18 marca 2011 roku. Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy, rozstrzygnięcia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz sądów administracyjnych, poglądy autorów, interpretacje oraz wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania. Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni, a także do pracowników innych jednostek, które są uprawnione do nadawania stopni naukowych.

Komentarz można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie. 3. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Ukazało się trzecie wydanie książki Prawo autorskie, publikowanej wcześniej w 2008 i 2010 roku. W obecnej wersji została znacząco rozszerzona i zmodyfikowana, z uwzględnieniem zmian wynikających z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nowych dyrektyw UE, konwencji międzynarodowych i orzecznictwa polskiego. Książka w kompleksowy sposób omawia tematykę praw autorskich, w tym prawo autorskie w internecie oraz w Unii Europejskiej. Odrębne rozdziały poświęcone są sui generis ochronie baz danych oraz Komisji Prawa Autorskiego. W uwagach końcowych podjęto próbę nakreślenia przyszłości prawa autorskiego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Gary S. Becker, Richard A. Posner, Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii G.S. Becker oraz sędzia Sądu Najwyższego USA R.A. Posner stworzyli bardzo ciekawą i przystępną książkę dotyczącą różnych problemów na styku ekonomii i innych dziedzin. Jest to zbiór ponad stu tekstów opublikowanych w latach 2004-2007 na ich wspólnym blogu, zamieszczonych w ośmiu rozdziałach zatytułowanych kolejno: Płeć i populacja, Prawa własności, Uniwersytety, Motywacje, Praca i zatrudnienie, Środowisko i klęski żywiołowe, Zbrodnia i kara, terroryzm oraz Świat. Każda z części zawiera postscriptum, będące swoistym podsumowaniem danego obszaru tematycznego. Wstęp do książki napisał prof. Leszek Balcerowicz.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Dariusz Jemielniak, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii - największego projektu współtworzonego przez ludzi, Poltext, Warszawa 2013

W książce zaprezentowano wyniki badań etnograficznych autora, prowadzonych w latach 2006-2012 na społeczności Wikipedii. Obszar badań obejmował m.in. kwestie władzy i hierarchii w tej społeczności, jej model biznesowy, rolę konfliktów i różnic poglądów oraz modele rozwiązywania konfliktów, zakres kontroli i biurokracji, ewolucję przywództwa. Wikipedia jest w publikacji przedstawiona jako nieekspercka organizacja otwartej współpracy, która działa, mimo że wszystko wskazuje na to, że działać nie powinna. Autor analizuje jej kulturę i wartości, przywołuje wiele spraw kontrowersyjnych (np. niemieckiej nazwy Gdańska - Danzig), posługuje się komentarzami zamieszczanymi przez użytkowników Wikipedii, a także prezentuje dane statystyczne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Wojciech Szafrański, Utopijny uniwersytet, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013

Ukazała się publikacja Utopijny uniwersytet omawiająca problemy współczesnych uczelni za pomocą języka i obrazów nietypowych dla prac naukowych. Pierwszy rozdział książki zatytułowany Czarny i Biały Uniwersytet dotyczy budowania marki szkoły wyższej i pozycjonowania uczelni. W rozdziale drugim, pt. Błazen na Uniwersytecie autor przedstawia 27 wskazówek dla osób zajmujących stanowiska doradców rektora. Ostatni, trzeci rozdział - Ariely na Uniwersytecie prezentuje studia przypadków zachowań studentów i pracowników uczelni wyższych w różnych sytuacjach.

Publikację można nabyć w wydawnictwie:
http://www.wni.com.pl


Jarosław Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

We współczesnym świecie osoba przekazująca wiedzę może pełnić różne role: nauczyciela, trenera, coacha. Niektóre z kompetencji przydatnych do ich pełnienia są takie same, jednak bywają one także przeciwstawne. Autor postawił sobie za cel zaprezentowanie w publikacji specyfiki poszczególnych funkcji (w tym ich walorów i niebezpieczeństw). Ciekawym dodatkiem jest aneks zawierający testy na style uczenia się i role w zespole, opisy aktywizujących metod nauczania, narzędzia pracy trenera czy też ćwiczenia wzmacniające coaching.
Książka adresowana jest głównie do nauczycieli, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli trenera oraz coacha.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl


Maciej Dutko, E-biznes. Poradnik praktyka, wyd. II, Helion, Gliwice 2013

Pierwsze wydanie niniejszej publikacji ukazało się w 2010 r. i cieszyło bardzo dużą popularnością. Czytelnicy po zastosowaniu prezentowanych narzędzi mogli pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy procent. Potrzeba przedstawienia uaktualnionych i rozszerzonych zagadnień zaowocowała drugim wydaniem książki. Poszczególne rozdziały dotyczą komunikacji biznesowej, tworzenia ofert, obsługi klienta czy też budowania przewagi konkurencyjnej, a więc tematów bliskich praktykom. Książka zawiera także informacje na temat praw autorskich, teorii e-marketingu oraz telepracy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Jan Kasprzycki-Rosikoń, Jacek Piątkowski (red.), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Onepress, Gliwice 2013

Crowdsourcing to nowe zjawisko marketingowe polegające na wykorzystaniu wiedzy tłumu (zazwyczaj konsumentów) w celu udoskonalania istniejących produktów bądź kreowania nowych. W krótkim czasie doprowadziło do rewolucji w marketingu - zmiany tradycyjnego podejścia, w którym to firma jest twórcą, a klient odbiorcą, na współpracę, pozwalającą lepiej dostosowywać produkty do potrzeb konsumentów. Książka prezentuje to zjawisko, omawiając wiele jego aspektów (m.in. mierzenie skuteczności, zarządzanie społecznością, zagadnienia prawne), a także prezentując perspektywy dalszego rozwoju.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://onepress.pl

Raport Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013

Konfederacja Lewiatan opublikowała raport zawierający listę barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Przy każdej zauważonej barierze znajduje się jej opis, podana jest przyczyna prawna lub faktyczna (np. numer aktu prawnego), a także rekomendowany sposób rozwiązania sytuacji. Bariery podzielono na sześć kategorii: ogólnogospodarcze utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, wynikające ze stosunków pracy, podatkowe, dotyczące wykorzystywania funduszy strukturalnych, z zakresu ochrony środowiska oraz branżowe (tu wydzielono branżę telekomunikacyjną i medialną, banki i instytucje finansowe, prawo pocztowe, prawo o ruchu drogowym, prawo farmaceutyczne).

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://konfederacjalewiatan.pl


Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013

Książka prezentuje praktyczne i teoretyczne aspekty międzynarodowej wymiany handlowej z uwzględnieniem zmienionego otoczenia - przejścia od gospodarki industrialnej i postindustrialnej do gospodarki, w której dominującą rolę odgrywa wiedza. W kolejnych rozdziałach omawiane są m.in. takie zagadnienia, jak: handel towarami zaawansowanymi technologicznie, handel usługami opartymi na wiedzy, powiązanie inwestycji zagranicznych z transferem wiedzy czy pozycja konkurencyjna Polski w handlu wyrobami wysokiej techniki.
Książka adresowana jest do pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych i praktyków gospodarczych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl