AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Ana Landeta Etxeberria (red.), Global e-learning, Centro de Estudios Financieros

Prezentujemy publikację poświęconą globalnemu e-learningowi, zawierającą opracowania autorów z instytucji edukacyjnych z całego świata. Wśród nich znalazł się prof. Piotr Bołtuć ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część książki poświęcona jest nowym trendom w e-learningu. Znalazło się w niej 28 prac omawiających m.in. takie zagadnienia, jak m-learning, Web 2.0, cloud computing czy e-book. W drugiej części zaprezentowano 11 innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, np. WebQuest, mikroblogowanie czy też Second Life. Trzecia część to opis rezultatów dwóch projektów europejskich realizowanych w ramach programu unijnego Lifelong Learning.
Część opracowań opublikowano w języku angielskim, część w języku hiszpańskim.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.dykinson.com/book--Global_e-learning--43581....1.html

András Szűcs, Ulrich Bernath (red.), Best of EDEN 2011, European Distance and E-learning Network, 2012

Ukazała się edycja specjalna „European Journal of Open, Distance and E-learning” zawierająca najlepsze prace badawcze opublikowane w EURODL i zaprezentowane na corocznej konferencji stowarzyszenia EDEN (European Distance and E-learning Network), która odbyła się w 2011 roku. Publikacja zawiera dziewięć opracowań przygotowanych przez autorów z różnych zakątków świata (m.in. Nowej Zelandii, Norwegii, Kanady czy Brazylii). Zakres tematyczny jest równie szeroki: od wyzwań stojących przed współczesnymi uniwersytetami, przez otwarte zasoby edukacyjne i wykorzystanie gier czy YouTube w edukacji, aż po problemy z uczeniem się.


Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Polecamy ciekawą publikację poświęconą tematyce kompetencji emocjonalnych nauczyciela. Temat ten nie jest często poruszany w literaturze, tymczasem wykształcenie wspomnianych kompetencji przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i samemu nauczycielowi. Sprzyjają one nawiązywaniu lepszych relacji „w klasie”, a przez to kształtowaniu lepszych warunków nauczania. Na szczególną uwagę Czytelników zasługuje trzeci rozdział książki, w którym zebrano studia przypadków służące do wykorzystania jako ćwiczenia. Wspomagają one rozwój m.in. takich kompetencji jak empatia, entuzjazm, przebaczanie, optymizm, władza wychowawcza, pewność siebie czy zaufanie.

Leszek Balcerowicz (red.), Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012

Polecamy Czytelnikom zbiór esejów wybranych przez prof. Leszka Balcerowicza i opatrzonych jego wprowadzeniem. Podejmują one zagadnienia oscylujące wokół pojęcia wolności: jej granic, powiązań z równością, uprawnień wolnościowych, rodzajów i wreszcie wolności gospodarczej. Autorzy prac to m.in. wybitni myśliciele : David Hume, Adam Smith, John Stuart Mill czy Milton Friedman. Publikacja została podzielona na pięć części. Pierwsza poświęcona została naturze ludzkiej i wizji ustroju. Część druga dotyczy państwa, demokracji i wolności. Trzecia część skupia się na pojęciu własności i rynku. Czwarta analizuje państwo socjalne, społeczeństwo i jednostkę-człowieka. Ostatnia, piąta część prezentuje poglądy liberalne i antyliberalne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.sklep.zysk.com.pl/odkrywajac-wolnosc-przeciw-zniewoleniu-umyslow.html

Marta Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012

Coraz częściej przełożeni borykają się z problemami wynikającymi z braku zaangażowania pracowników. Tymczasem pracownik identyfikujący się z celami i wartościami firmy oraz podejmujący działania wykraczające poza standardowy zakres obowiązków jest dla organizacji niezwykle cenny. Polecana publikacja poświęcona jest sposobom oceny zaangażowania organizacyjnego i zaangażowania w pracę, pokazuje również przykład wyników badań w tym obszarze. Drugi zakres tematyczny publikacji to sposoby motywowania przez zaangażowanie i powiązanie systemu motywacyjnego z systemem wynagrodzeń. Książka adresowana jest do menedżerów i przedsiębiorców, może również służyć jako podręcznik na kierunkach ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.pwe.com.pl/zasoby_ludzkie/zaangazowanie,p237710628

Andrzej Niemczyk, Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia, Difin, Warszawa 2012

Polecamy bardzo ciekawie napisaną książkę adresowaną do osób pracujących na stanowisku trenera biznesu, prowadzących szkolenia wewnętrzne oraz innych osób związanych ze szkoleniami. Cechą wyróżniającą publikację jest jej układ. Każdy rozdział rozpoczyna się opisem sytuacji przedstawionej w dwóch wersjach: w jednej zachowanie trenera jest prawidłowe, a w drugiej nieprawidłowe. Następnie autorzy (A. Niemczyk podkreśla, że książkę przygotowywał z żoną, Anną Niemczyk) prezentują mechanizmy, które zadziałały na sali szkoleniowej, skutki zachowania trenera, dodatkowe przykłady (oraz „antyprzykłady”). Na końcu zaproponowano procedurę postępowania w danej sytuacji, a często także arkusz samoobserwacji trenera.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1806&PHPSESSID=648be08bf3ce0465f0b3abec18a52c33


Marzena Anna Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników konkurencyjności i wzrostu gospodarczego we współczesnym świecie. Połączenie czynników technologicznych i instytucjonalnych innowacji z kapitałem ludzkim oraz zasobami wiedzy tworzy system innowacyjny, a porównanie systemów innowacyjnych pozwala na wytyczenie innowacyjnej mapy świata. Tym problemom poświęcona jest omawiana publikacja, jedna z niewielu na rynku pozycji traktujących o zmianach, które dokonały się w tym obszarze w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Książka jest rezultatem badań prowadzonych w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Włodzimierz Szpringer, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012

Polecamy publikację omawiającą zmiany, jakie zachodzą w modelach biznesowych we współczesnej gospodarce. W pierwszym rozdziale autor zarysowuje wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój modeli e-biznesu. Następnie przechodzi do zaprezentowania zagadnień związanych z owymi modelami, np. prawa własności intelektualnej, problematyki serwisów społecznościowych czy też ochrony prywatności w internecie. Rozdział trzeci poświęcony jest sieciowym platformom usługowym i dobrowolnemu udostępnianiu aktywów niematerialnych. Kolejne dwa rozdziały dotyczą mediów elektronicznych oraz komunikacji elektronicznej. W ostatniej części autor omawia koncepcję re-use - ponownego korzystania z publicznych zasobów wiedzy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1788


Małgorzata Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE, Warszawa 2012

Pojecie kapitału społecznego opisywane było dotąd głównie na gruncie socjologii, politologii czy też zarządzania. Celem prezentowanej publikacji jest natomiast zaprezentowanie jego powiązań z ekonomią, jego znaczenia w sferze gospodarowania i roli w rozwoju społeczno-gospodarczym. W książce, oprócz odniesień teoretycznych dotyczących koncepcji i źródeł kapitału społecznego, Czytelnik znajdzie wyniki badań empirycznych w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2009. Autorka uzupełnia dotychczasowe przemyślenia o pozytywnych skutkach tych przemian, skupiając się także na negatywnych konsekwencjach, które doprowadziły do obniżania się zaufania publicznego i tworzenia tzw. mrocznej strony kapitału społecznego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.pwe.com.pl/zasoby_ludzkie/kapital_spoleczny,p2009139933

Ryszard Żuber (red.), Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues, Difin, Warszawa 2012

Polecamy wydaną w języku angielskim publikację pracowników Zakładu Zarządzania Innowacjami Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowano w niej zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami i zarządzania wiedzą. Książka składa się z sześciu rozdziałów. Autorzy rozpoczynają od przedstawienia podstawowych pojęć, a następnie omawiają takie tematy jak: kreatywność, innowacyjne przedsiębiorstwo czy wpływanie na postawy pracowników. Odrębne rozdziały poświęcone są efektywności innowacyjnych projektów oraz modelowaniu ryzyka inwestycyjnego związanego z takimi projektami. Ze szczególną uwagą potraktowano także temat zarządzania wiedzą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1798