AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Peter F. Drucker, O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce. Niepublikowane wykłady Druckera w wyborze i opracowaniu Ricka Wartzmana, MT Biznes, Warszawa 2011

Osoby znające Petera F. Druckera tylko z jego publikacji książkowych mają możliwość doświadczenia - choćby w części - udziału w wykładach tego wyjątkowego filozofa zarządzania. W polecanej książce zaprezentowano zbiór wykładów Druckera wygłaszanych przez niego na przestrzeni sześćdziesięciu lat - pierwszy wykład pochodzi z roku 1943, a ostatni z 2003 roku. W zdecydowanej większości są to teksty nigdy wcześniej nie publikowane, wiele z nich to wykłady, które zostały spisane z kaset wideo i zredagowane. Podejmowane tematy to m.in. praca oparta na wiedzy, zarządzanie sobą i zmiany w światowej gospodarce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.mtbiznes.pl/

Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak, raport Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

Zapraszamy do zapoznania się z raportem poświęconym przewidywaniom dotyczącym zmian i wyzwań, jakie czekają polską edukację w najbliższych dwóch - trzech dekadach. We wprowadzeniu autorzy omawiają czynniki wpływające na procesy edukacyjne, takie m.in. jak demografia czy technologie. Następnie przedstawiają scenariusz przyszłości edukacji w perspektywie globalnej i dla Polski oraz charakteryzują „cyfrowe pokolenie”. Zastanawiają się również, jak powinna się zmieniać edukacja i po co się uczyć w XXI wieku. W podsumowaniu prezentują natomiast wyzwania edukacji dla przyszłości.

Raport polecamy wielu adresatom - osobom zarządzającym placówkami naukowymi i instytucjami edukacyjnymi, nauczycielom i wykładowcom, a także wszystkim zainteresowanym rozwojem osobistym i doskonaleniem swojej wiedzy i kompetencji.

Raport dostępny w formie elektronicznej na stronie: http://www.instytutobywatelski.pl/

Anna Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

W publikacji zaprezentowano nowe podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym oparte na zarządzaniu relacjami uczelni z różnymi podmiotami w otoczeniu rynkowym. Autorka rozpoczyna od scharakteryzowania istoty usługi edukacyjnej i szkoły wyższej oraz opisu modeli tej ostatniej. Następnie analizuje rynek, na którym szkoły wyższe funkcjonują oraz omawia relacje rynkowe. Kolejna część poświęcona jest relacjom szkoły wyższej z trzema podmiotami: państwem, przedsiębiorstwami oraz studentami. W książce ukazane zostały również poszczególne elementy składające się na zarządzanie relacjami oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl/


Damian Ryan, Calvin Jones, Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

W książce zaprezentowano 25 studiów przypadków opisujących najlepsze - w opinii autorów - cyfrowe kampanie marketingowe ostatnich kilku lat. Wybór został dokonany w oparciu o takie kryteria, jak: zrozumienie wyzwania i zastosowanie praktycznych rozwiązań, innowacje i umiejętne wykorzystanie technologii, kreatywność i prezentacja, zwrot z inwestycji oraz ogólny poziom błyskotliwości. Przykłady zaprezentowanych kampanii to promocja aplikacji na iPhone'a firmy PizzaHut, kampania prezydencka Baracka Obamy oraz Dzień Walki z Malarią na Twitterze.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Don Tapscott, Anthony D. Williams, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011

Po Wikinomii - książce wydanej w 2007 roku, która w krótkim czasie stała się bestsellerem, autorzy proponują Makrowikinomię, opisującą sposoby wykorzystania technologii do współpracy na poziomie społeczeństw, krajów, władzy. Stwierdzają oni, że znajdujemy się w pewnym punkcie zwrotnym, gdy mamy do czynienia z przeciwstawieniem zamierania i odrodzenia, stagnacji i renesansu. Zamieranie i stagnacja dotyczą instytucji o długiej tradycji, które nie są w stanie poradzić sobie w zmieniającym się otoczeniu. Odrodzenie to z kolei nowe możliwości, nowe narzędzia sieciowe i zbiorowa innowacyjność, które - w opinii autorów - mogą służyć do budowania bogatszego, sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego świata. Autorzy odnoszą swoje rozważania do wielu dziedzin: finansów, klimatu, nauki, mediów i sektora publicznego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://studioemka.com.pl/

Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011

Autorzy - wybitny ekonomista teoretyk oraz finansista praktyk - dokonują analizy fenomenu Chin jako państwa, które zaczyna dziś dyktować warunki na świecie. Opierając się na najnowszych danych, przedstawiają charakterystykę współczesnych Chin, a także spoglądają w przeszłość i nawiązują do historii innych mocarstw: Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Opisują m.in. merkantylistyczną strategię Chin oraz bierność państw Zachodu wobec chińskiej ekspansji gospodarczej. Publikację kończą rozważania dotyczące możliwości przeciwdziałania chińskiemu imperializmowi gospodarczemu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://studioemka.com.pl/


Sylwia Słowińska (red.), Dyskursy młodych andragogów 12, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazał się już 12. tom Dyskursów młodych andragogów. Publikacja stanowi zapis efektów corocznych spotkań naukowych, organizowanych pod hasłem Letnia Szkoła Młodych Andragogów przez Uniwersytet Zielonogórski i Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

Zgodnie z wypracowaną w poprzednich latach formułą zbiór tekstów związanych z szeroko pojmowaną edukacją dorosłych został podzielony na części - andragogiczną, poradoznawczą i metodologiczną. Opublikowane prace poruszają różnorodne kwestie z tematyki uczenia się całożyciowego dorosłych, które prezentowane są z odmiennych perspektyw naukowych i badawczych punktów widzenia. Zadbano także o to, by zamieszczone w książce artykuły reprezentowały głosy badaczy z różnych środowisk naukowych oraz by oprócz badaczy z Polski tom wzbogaciły teksty autorów z Niemiec i Szwecji.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.ow.uz.zgora.pl

Hubert Izdebski, Jan Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Ukazał się komentarz do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zawiera on omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 1 października 2011 roku, w tym m.in. nowych regulacji w zakresie uzyskiwania stopnia doktora i doktora habilitowanego, finansowania uczelni, konkursów na stanowiska w uczelniach, wieloetatowości, a także studiowania na kilku kierunkach jednocześnie.

Komentarz polecamy osobom zarządzającym uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, a także studentom, doktorantom i pracownikom uczelni.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/