AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

IADIS Mobile Learning 2011, 10-12 marca 2011 r., Avila, Hiszpania

Konferencja poświęcona jest mobilnym rozwiązaniom w edukacji. Organizatorzy proponują następujący zestaw obszarów tematycznych: pedagogika a mobilne kształcenie ustawiczne; oprogramowanie dla mobile learningu; gry, symulacje i rzeczywistość rozszerzona; mobile learning w nauczaniu formalnym i nieformalnym; narzędzia, technologie i platformy edukacyjne; kwestie etyczne; metodologia badań i systemy ewaluacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.mlearning-conf.org/

Virtual and Augmented Reality in Education, 18 marca 2011 r., Valmiera, Łotwa

Konferencja poświęcona jest zastosowaniom wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w edukacji. Składa się z dwóch części: sesji adresowanej do naukowców, badaczy, doktorantów i ekspertów oraz części praktycznej VR/AR Applications in Training realizowanej w ramach EEA i Funduszy Norweskich, w której zaprezentowane zostaną aplikacje, narzędzia i techniki przydatne przedsiębiorcom, inżynierom czy studentom.

Więcej informacji na stronie: http://www.vare2011.lv/

Experimental Learning in Virtual Worlds, 20-22 marca 2011 r., Praga, Czechy

Celem konferencji jest omówienie zagadnienia formalnego i nieformalnego uczenia się w wirtualnych światach, ze szczególnym uwzględnieniem ich cech charakterystycznych oraz możliwości rozwojowych. Proponowane zagadnienia do dyskusji to m.in. wirtualne i globalne zespoły; systemy oceny pracy online; struktury rozwoju zawodowego czy elementy blended learningu. Poruszane będą ponadto tematy związane z pojęciami śmiertelności, seksualności i zabawy w wirtualnym świecie oraz sztuką tworzenia awatarów.


ICDS 2011 - International Conference on Digital Society, 23-28 lutego 2011 r., Gosier, Gwadelupa

Piąta międzynarodowa konferencja poświęcona społeczeństwu cyfrowemu ICDS 2011 (International Conference on Digital Society) odbędzie się w lutym 2011 r. w Gwadelupie. Dyskutowane będą takie obszary jak e-biznes, e-administracja, usługi internetowe, sieci i telekomunikacja. Uczestnicy omawiać będą również zagadnienia e-bezpieczeństwa, biotechnologii czy serwisów społecznościowy.

Więcej informacji na stronie: http://www.iaria.org/conferences2011/ICDS11.html


INTED 2011 - International Technology, Education and Development Conference, 8-9 marca 2011 r., Walencja, Hiszpania

Celem konferencji jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji i badań. Organizatorzy oczekują 500 uczestników reprezentujących 65 krajów. Możliwe jest uczestniczenie w konferencji online.

Główne obszary tematyczne to: nowe trendy w szkolnictwie wyższym, projekty międzynarodowe, innowacje pedagogiczne i dydaktyczne, wirtualne uniwersytety, technologie w edukacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.iated.org/inted2011/announcement

Learning on Screen Conference 2011, 24 marca 2011 r., Londyn, Wielka Brytania

Celem konferencji, organizowanej przez British Universities Film & Video Council, jest omówienie roli filmów i dźwięku w edukacji oraz korzyści płynących z ich zastosowania. Sesje tematyczne obejmą takie zagadnienia jak: potrzeby studentów, tworzenie i efektywne użytkowanie mediów, projektowanie mediów edukacyjnych wysokiej jakości, kontrolowanie i redukowanie kosztów.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do specjalistów w zakresie e-learningu, osób związanych z przygotowaniem technicznym materiałów online, informatyków.

Global TIME - Global Conference on Technology, Innovation, Media & Education, 28 marca-1 kwietnia 2011 r., dostęp online

Konferencja organizowana jest przez stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju informatyzacji edukacji AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). Poruszane będą na niej kwestie dotyczące edukacji w aspekcie globalnym, nowych możliwości nauczania, dzielenia się wiedzą i uczenia się; sieci ponadpaństwowych, wymiany międzynarodowej czy projektów partnerskich. Pod dyskusję poddane zostaną również tematy związane z kształceniem na odległość i zastosowaniem zaawansowanych technologii w nauczaniu.

Więcej informacji na stronie: http://aace.org/conf/gtime/call.htm

Challenges and Opportunities of Global Business in the New Millennium: Contemporary Issues and Future Trends, 3-7 lipca 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

20. Światowy Kongres Biznesu stowarzyszenia IMDA (International Management Development Association) zostanie zorganizowany w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Tematyka konferencji obejmuje wyzwania i możliwości globalnego biznesu w nowym millenium, w szczególności bieżące i przyszłe trendy w tym obszarze. Organizatorzy proponują szerokie spektrum zagadnień obejmujących m.in. rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie, edukację biznesową, rozwój turystyki, bankowość, rachunkowość czy kwestie etyczne i dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji na stronie: http://aace.org/conf/gtime/call.htm


Red-conference - rethinking education in the knowledge society, 7-10 marca 2011 r., Ascona, Szwajcaria

Międzynarodowa konferencja poświęcona znaczeniu edukacji w społeczeństwie opartym na wiedzy odbędzie się w marcu 2011 r. w Szwajcarii. Główne cele konferencji to wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy starszymi i młodszymi badaczami, a także budowa środowiska współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem agencji finansujących badania.

Więcej informacji na stronie: http://www.red-conference.ch/

Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym,
18 maja 2011 r., Cieszyn


Zmiany w układzie demograficznym współczesnych społeczeństw oraz przeobrażenia odnoszące się do procesów starzenia się i funkcjonowania osób w „złotym wieku” pociągają za sobą szereg konsekwencji. Celem konferencji będzie ukazanie status quo seniorów w czasach dominującej globalizacji, technicyzacji życia i postępu medycyny. Ważnym aspektem spotkania stanie się analiza nie tylko negatywnych skutków procesu starzenia się, lecz przede wszystkim pozytywnych i wartościowych elementów omawianego okresu egzystencjalnego. Poruszane będą m.in. zagadnienia kapitału społecznego osób starszych, ich funkcjonowania w placówkach opiekuńczych, roli społeczności lokalnych w integracji społecznej seniorów, działalności organizacji proseniorskich, finansowania edukacji seniorów w ramach programów unijnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.gerontolodzy.pl

Stan na 14 lutego 2011 roku.