AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Stanisław Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2010

Informatyka ekonomiczna jest cenioną na świecie akademicką dziedziną badań i edukacji. Stanowi ona dyscyplinę naukową zajmującą się systemami informatycznymi w organizacjach, głównie gospodarczych i administracyjnych. Informatyka ekonomiczna jest obecna w ofercie dydaktycznej wielu uczelni pod nazwą Management Information Systems (MIS), Business Informatics (BI), Wirtschaftsinformatik (WI) czy Information Systems (IS). Ze względu na stały innowacyjny rozwój wymaga ona nieustannego tworzenia nowych podręczników akademickich. Omawiany podręcznik kierowany jest do wykładowców i studentów studiów ekonomicznych i informatycznych takich przedmiotów jak: informatyka ekonomiczna, informatyka gospodarcza, informatyka w zarządzaniu, informatyka w biznesie, systemy informacyjne zarządzania, zastosowania informatyki, technologia informacyjna i innych.
Starannie edytorsko wydana książka zawiera 22 rozdziały podzielone na 7 części, a także słownik, skorowidz, wykaz skrótów oraz indeks nazwisk. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znaleźli się krajowi i zagraniczni pracownicy naukowi, a także uznani praktycy zastosowań informatyki. Spośród bogatej tematyki publikacji warto wymienić zaprezentowane tam zagadnienia propedeutyki informatyki ekonomicznej, technologii teleinformatycznych, inżynierii oprogramowania, analizy i projektowania systemów informatycznych, baz danych, systemów ERP, CRM, Business Intelligence i elektronicznego obiegu dokumentów WFM, zarządzania projektami informatycznymi, biznesu elektronicznego, prawnych i etycznych aspektów informatyki oraz e-learningu w biznesie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl

Jadwiga Radwańska, Czas na feedback dla oświaty, Difin, Warszawa 2010

Publikacja prezentuje istotne aspekty rzeczywistości oświatowej w oparciu o badania i analizy ekspertów, opinie rodziców i uczniów, a także refleksje, doświadczenia i wiedzę autorki. Zarysowuje ona dość krytyczny obraz szkoły, punktując jej słabości, w szczególności obserwowaną przemoc, agresję i rywalizację, a także brak wrażliwości na potrzeby indywidualne. Autorka udziela również wskazówek dotyczących koniecznych zmian, głównie na gruncie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Książka adresowana jest do nauczycieli, rodziców, organizatorów systemu edukacji, a także wszystkich zainteresowanych kształceniem i wychowaniem młodych pokoleń.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl

Geoff Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010

Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla osób, które chcą pomagać innym w nauce. Część pierwsza opisuje emocjonalne i rozwojowe potrzeby uczących się. Część druga, pt. Niezbędnik nauczyciela, to zestaw metod nauczania wraz z analizą ich mocnych i słabych stron. W części trzeciej opisano sposoby przygotowania i wykorzystywania pomocy naukowych, a w czwartej wyjaśniono, jak napisać scenariusz zajęć i zaplanować kurs. Część piąta, pt. Profesjonalista w praktyce, stanowi refleksję nad systemem wartości nauczyciela, jego rolą i odpowiedzialnością. Książkę polecamy nauczycielom, szkoleniowcom i wykładowcom, w szczególności tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl

Jan van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, PWN, Warszawa 2010

Publikacja stanowi interdyscyplinarną analizę wpływu nowych mediów na życie społeczne. Scharakteryzowane w niej zostały aspekty technologiczne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kulturowe i psychologiczne. W książce można wyróżnić trzy części. Pierwsza (rozdziały 1-3) zawiera wyjaśnienie podstawowych twierdzeń i pojęć. Druga - stanowiąca główną część rozważań - prezentuje nowe media w różnych sferach społecznych. Ostatnia część przedstawia wnioski i propozycje rozwiązań praktycznych.
Książkę polecamy wszystkim osobom interesującym się rozwojem społeczeństwa, socjologią i nowymi mediami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl

Wyniki badań PISA 2009

Zapraszamy do zapoznania z wynikami badań Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, PISA) przeprowadzonych w 2009 roku. To międzynarodowe studium, koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), pozwala na porównanie kompetencji 15-latków w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki i nauk przyrodniczych. Realizowane jest od 2000 roku, co trzy lata, przy czym w każdej edycji nacisk położony jest na wybraną z trzech wymienionych dziedzin. Badania z 2009 r. skupiały się na czytaniu (pierwszy raz wzięto również pod uwagę informacje cyfrowe), w 2012 r. koncentrować się będą na kompetencjach z zakresu matematyki, a w 2015 r. - nauk przyrodniczych. Polska uczestniczy w badaniach od 2000 roku. W tym czasie udało się obniżyć liczbę uczniów uzyskujących najsłabsze wyniki w czytaniu i naukach przyrodniczych.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie: http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_35845621_46567613_1_1_1_1,00.html
Wyniki badania w Polsce dostępne są na stronie: http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf


Małgorzata Olejarz (red.), Dyskursy młodych andragogów 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010

Jedenasty tom serii wydawniczej Dyskursy młodych andragogów zawiera teksty naukowe dotyczące różnorodnych zagadnień z zakresu edukacji dorosłych, opracowane przez młodych badaczy reprezentujących ważne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Treści uporządkowane są w trzech rozdziałach tematycznych (dyskursach): andragogicznym, poradoznawczym i metodologicznym. Artykuły zawarte w publikacji podejmują m.in. problematykę wieloznaczności edukacji ustawicznej, aspektów procesu ucznia się ludzi dorosłych na studiach wyższych czy sprawczej funkcji języka w poradnictwie performatywnym. Zaprezentowane zostały także raporty z badań przeprowadzonych przez młodych andragogów, dotyczących np. kariery naukowej kobiet czy działań edukacyjnych na terenach wiejskich. Książka stanowi przegląd aktualnych obszarów zainteresowań młodych andragogów wywodzących się z różnych środowisk.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.ow.uz.zgora.pl/kontakt.html/

Bogusław Śliwierski, Myśleć jak pedagog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010

Celem autora jest zaproszenie do refleksji nad pedagogicznym myśleniem, a więc szukanie odpowiedzi na pytanie o to, jak myśleć jak pedagog i jak być pedagogiem. Refleksja taka wydaje się niezbędna, bo według autora pedagog powinien wczytać się w tkwiące w nim samym wartości, doznania przeczucia i nadzieje, aby wpisywać je w szkolną codzienność. Edukuje bowiem sobą i poprzez siebie. W pierwszej części publikacji autor rozważa pojęcie myślenia pedagogicznego i prezentuje różne paradygmaty tego myślenia. W części drugiej proponuje zaś 13 scenariuszy ćwiczeń, gier decyzyjnych i metod aktywizujących odnoszących się do takich problemów, jak np. ocenianie zachowania uczniów, współzawodnictwo, praca w grupie. Scenariusze te mogą wspierać doskonalenie myślenia pedagogicznego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl


Brian Halligan, Dharmesh Shah, Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Helion, Gliwice 2010

Książka prezentuje zjawisko inbound marketingu, a więc sztuki bycia odnajdywanym w sieci internetowej, głównie za pomocą serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube czy Twitter. Zawiera ona praktyczne porady dotyczące budowania treści, zakładania bloga, optymalizacji w Google, gromadzenia fanów czy generowania ruchu na własnej stronie internetowej. Autorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, prezentują sposoby monitorowania postępów, a w zakończeniach rozdziałów przedstawiają konkretne zadania do wykonania przez czytelnika.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010

Publikacja poświęcona jest analizie zachowań konsumentów na rynku e-usług w Estonii, na Litwie i Łotwie, w Polsce i na Ukrainie. Badania objęły osiem rodzajów e-usług: e-administrację, e-zdrowie i e-edukację (zaliczane do usług publicznych), e-handel, e-kulturę i e-turystykę (z grupy usług związanych z czasem wolnym) oraz e-bankowość, e-ubezpieczenia (usługi finansowe). Przeprowadzono je na ponad 600 konsumentach w każdym z krajów. Dla każdego rodzaju e-usług stworzono profil konsumenta i wskazano podobieństwa i różnice w korzystaniu z nich w poszczególnych krajach. Książkę polecamy osobom interesującym się rozwojem społeczeństwa informacyjnego, decydentom kształtującym politykę społeczno-gospodarczą, praktykom gospodarczym i studentom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Alan Robertson, Graham Abbey, Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Prezentujemy kolejną już na polskim rynku publikację poświęconą procesowi zarządzania talentami. Książka podzielona jest (zgodnie z procesem uczenia się) na cztery części. Rozpoczyna się od opisu różnych definicji słowa „talent”, następnie przedstawia teorię i zasady zarządzania talentami. W części trzeciej scharakteryzowana została praktyka zarządzania utalentowanymi pracownikami, zaś ostatnia część może stać się podstawą do wykorzystania pozyskanej wiedzy w działaniu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.eoficyna.com.pl