AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

XVI edycja Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów Gospodarka a idee zrównoważonego rozwoju. Dokąd zmierza światowy system ekonomiczny?, 24-25 maja 2010 r., Toruń

Celem konferencji jest kontynuacja rozważań XV edycji KNME (wrzesień 2009 r.) pt. Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie oraz podjęcie dyskusji nt. zrównoważonego rozwoju i aktualnej sytuacji gospodarczej świata, a także wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Wybrane obszary tematyczne spotkania to: gospodarka po kryzysie finansowym; innowacyjne rozwiązania gospodarcze dla Europy i Polski; ocena wyników strategii lizbońskiej, rezultaty, kluczowe błędy, nowa strategia lizbońska; teoria przedsiębiorstwa w XXI wieku; zarządzanie firmą w warunkach turbulentnego otoczenia; śródki unijne na dofinansowanie polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja.edu.pl/


Edukacja i Biznes - wzajemna wymiana doświadczeń, 20 maja 2010 r., Warszawa

Instytut Nowoczesnej Edukacji organizuje w maju konferencję poświęconą związkom pomiędzy edukacją a biznesem. Gościem specjalnym spotkania będzie Colin Rose - ekspert w zakresie nowoczesnych metod uczenia się, doradca wielu uniwersytetów i koncernów.

Cele konferencji:

  • popularyzacja innowacyjnych sposobów zarządzania oświatą,
  • wspieranie grupy liderów edukacji, mających wpływ na podnoszenie jakości i zwiększanie skuteczności placówek edukacyjnych,
  • tworzenie możliwości pozwalających na wymianę doświadczeń miedzy biznesem a edukacją,
  • integracja społeczności menedżerskiej edukacji i biznesu,
  • prezentacja sposobu skutecznego zarządzania zespołem,
  • przedstawienie przykładów dobrych praktyk w biznesie, które można przenieść na grunt edukacji,
  • budowanie poczucia własnej wartości i kreatywności w podejmowaniu nowych wyzwań w edukacji.
Więcej informacji na stronie: http://www.edukacjaibiznes.pl/

Silesia SEM - Warsztaty 2010, Marketing w wyszukiwarkach internetowych, 10 czerwca 2010 r., Katowice

Silesia SEM to pierwsze warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży marketingu w wyszukiwarkach internetowych, których organizatorem jest Akademia Ekonomiczna w Katowicach. W programie spotkania znajdą się panele tematyczne o pozycjonowaniu i optymalizacji, wyszukiwaniu sponsorowanym oraz analityce internetowej, a także przemówienia kluczowe znanych osób w dziedzinie marketingu w wyszukiwarkach.
Warsztaty stanowią dobrą okazję do spotkania i wymiany wiedzy oraz nawiązania kontaktów.

Więcej informacji na stronie: http://www.silesiasem.pl/warsztaty-2010

International Conference on Information Society (i-Society 2010), 28-30 czerwca 2010 r., Londyn, Wielka Brytania

Konferencja i-Society poświęcona jest szerokiemu spektrum tematów wiążących się ze społeczeństwem informacyjnym. Dyskusji poddane zostaną m.in. takie obszary jak: nowe technologie, e-learning, zarządzanie danymi, e-biznes, e-administracja, e-zdrowie. Omawiane będą zarówno dotychczasowe doświadczenia, jak i najnowsze trendy. Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki i biznesu, wymiany poglądów, a także nawiązania współpracy w celu realizacji w przyszłości wspólnych projektów.

Więcej informacji na stronie: http://www.i-society.eu/


KMICe 2010 - Knowledge Management International Conference, 25-27 maja 2010 r., Kuala Terengganu, Malezja

Już po raz piąty odbędzie się w Malezji konferencja poświęcona zarządzaniu wiedzą. Tegoroczny temat przewodni to: Zarządzanie wiedzą: teoria, badania, praktyka. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną referaty obejmujące aspekty teoretyczne, metodologiczne oraz praktyczne. Proponowane obszary tematyczne to m.in.: pracownicy wiedzy, strategie w zarządzaniu wiedzą, narzędzia i technologie, pamięć organizacji, zarządzanie wiedzą w projektach, czy inteligentne systemy informacyjne. Konferencja organizowana jest przez Universiti Utara Malaysia.

Więcej informacji na stronie: http://www.kmice.uum.edu.my/

Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, 19-21 września 2010 r., Hucisko

Zapraszamy na czwartą edycję konferencji Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, poświęconą procesowi wdrażania zmian organizacyjnych w służbie zdrowia i administracji oraz nowoczesnych technologii informatycznych w kraju i za granicą. Spotkanie sprzyjać będzie wymianie wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania publicznego oraz doświadczeń praktycznych w obszarze przekształcania jednostek w organizacje oparte na wiedzy.

Więcej informacji na stronie: http://www.twz.ae.katowice.pl


X edycja Konferencji Uniwersytet Wirtualny 2010, 16-18 czerwca 2010 r., Warszawa

Odbywająca się corocznie konferencja Uniwersytet Wirtualny do tej pory organizowana była przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, a w roku 2010 po raz pierwszy także przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie: http://vu2010.sggw.pl/

ICELW 2010 - The International Conference on E-learning in the Workplace, 9-11 czerwca 2010 r., Teachers College, Columbia University, Nowy Jork

ICELW to międzynarodowa konferencja poświęcona zastosowaniu e-learningu w kształceniu pracowników. Spotkanie jest okazją do połączenia środowiska korporacyjnego i akademickiego, co pozwala na stworzenie nowej synergii, zdolności do wykorzystania ogromnego potencjału e-edukacji w biznesie, przemyśle i administracji.

Podczas konferencji prezentowane będą referaty dotyczące m.in. strategii wdrażania projektów e-learningowych w organizacjach, zarządzania tymi projektami i ich ewaluacji. Przedstawione zostaną również studia przypadków oraz success stories.

Więcej informacji na stronie: http://www.icelw.org

eLBa 2010 - eLearning Baltics, 1-2 lipca 2010 r., Rostock, Niemcy

Uczestnicy spotkania eLearning Baltics będą mieli możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej eLBa Science, forum biznesowym eLBa Business, a także będą mogli zapoznać się z produktami i usługami e-learningowymi prezentowanymi w hali wystawowej. Dwa główne obszary tematyczne konferencji to: Koncepcje, technologie i metodologia e-learningu (j. angielski) oraz Dydaktyka e-learningu (j. niemiecki). Wydarzenie jest organizowane przez stowarzyszenie organizacji edukacyjnych, badawczych i konsultingowych Network eLearning Baltics.

Więcej informacji na stronie: http://www.e-learning-baltics.de/

EDULEARN10 - International Conference on Education and New Learning Technologies, 5-7 lipca 2010 r., Barcelona, Hiszpania

Głównym celem konferencji jest promowanie i rozpowszechnianie idei stosowania nowych technologii w nauczaniu. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zarówno aspekty pedagogiczne, jak i kwestie oprogramowania, zarządzania materiałami dydaktycznymi, korzystania z najnowszych urządzeń mobilnych, budowania wirtualnych społeczności czy przeciwdziałania barierom w edukacji. Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych wdrażaniem ICT w edukacji, w szczególności do pracowników naukowych, administracji, nauczycieli.

Więcej informacji na stronie: http://www.iated.org/edulearn10/


Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku, 7-8 czerwca 2010 r., Kraków

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Polskim Towarzystwem Bibliologicznym Oddział Kraków i Konsulatem Generalnym USA w Krakowie organizują międzynarodową konferencję naukowo-edukacyjną, której celem jest podkreślenie wagi interdyscyplinarnych badań nad książką, informacją i biblioteką, ocena ich przydatności i jakości, a także zaproszenie przedstawicieli innych dyscyplin i zawodów do udziału we wspólnych przedsięwzięciach naukowych i wdrożeniowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.inib.uj.edu.pl/

Stan na 15 kwietnia 2010 roku.