AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

E-learning w projektach Programu Leonardo da Vinci
Biuletyn programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, Warszawa 2009
Autor: Maria Zając, zespół redakcyjny: Małgorzata Czerwiec i Mateusz Fabjanowski


W ostatnich dniach minionego roku ukazał się kolejny biuletyn firmowany przez Agencję Narodową programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci. Ta cykliczna publikacja zwykle poświęcona jest określonej grupie zagadnień, które łączy bądź jedno wydarzenie (seminarium lub konferencja) bądź wspólna tematyka. Aktualny numer biuletynu dotyczy w całości problematyki wykorzystania e-learningu w projektach realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Biuletyn składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest opracowaniem autorskim, które poświęcono omówieniu warunków rozwoju e-learningu. Podstawą opracowania były m.in. europejskie badania służące zidentyfikowaniu najistotniejszych czynników, które przyczyniły się do rozwoju największych dostawców usług e-learningowych. W drugiej części biuletynu zawarto prezentacje wybranych projektów, zrealizowanych z udziałem polskich partnerów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Kryterium wyboru było wykorzystanie metod e-learningowych w projekcie. Ponieważ program Leonardo da Vinci ukierunkowany jest na rozwój kształcenia zawodowego, wszystkie opisywane projekty związane są z tym obszarem edukacji. Przedstawione przykłady różnią się zarówno tematyką (m.in. ochrona środowiska, archeologia, doradztwo zawodowe i hufce pracy), jak i tym, do kogo są adresowane działania oparte na e-learningu. Lektura może stanowić inspirację dla osób planujących realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci - można bowiem zobaczyć jak szerokie są możliwości działania.

Biuletyn w wersji pdf dostępny jest pod adresem: http://leonardo.org.pl/s/p/wspolne/biuletyn2009_1_web.pdf. Wersję drukowaną Biuletynu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Agencji Narodowej Programu Leonardo da Vinci.


Don Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Dona Tapscotta, poświęconą charakterystyce nowego pokolenia, tzw. Net Generation, pokolenia sieci - osób urodzonych i wychowanych w dobie internetu. Książka jest efektem badań opartych na niemal 10 tys. wywiadaów z młodymi ludźmi, obserwacjach i 40 raportach badawczych. W pierwszej części autor definiuje pojęcie pokolenia sieci poprzez charakterystyczne dla jego przedstawicieli zachowania i postawy, a także poprzez osiem wyróżniających cech, do których zalicza: wolność, kastomizację, baczną obserwację, wiarygodność, współpracę, rozrywkę, szybkie tempo życia i innowacyjność. W części drugiej analizuje pokolenie sieci w czterech obszarach: edukacji, pracy, konsumpcji i rodziny, pokazując jak wymusza ono wprowadzenie nowych paradygmatów i nowego podejścia. Część trzecia - Przekształcanie społeczeństwa - prezentuje pokolenie sieci w kontekście demokracji i zaangażowania obywatelskiego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl


C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010

Publikacja poświęcona jest istocie innowacji - jej źródłom, procesom i strategii w konkurencyjnym otoczeniu. Autorzy proponują nowy model innowacji - gmach innowacji bazujący na dwóch filarach. Pierwszy filar zakłada rozumienie wartości w oparciu o bieżące doświadczenie pojedynczego konsumenta (N=1). Drugi filar to trend korzystania z zasobów i talentów z wielu lokalnych i globalnych źródeł (R=G). Charakterystyka modelu jest uzupełniona wieloma przykładami firm i przedsięwzięć, m.in. Facebook, YouTube, Starbucks, Twitter, a autorzy radzą, jak dokonać transformacji firm w celu jego wdrożenia.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl


Mariusz Luterek, e-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

Autor omawia problem informatyzacji działań administracji publicznej przez pryzmat ich organizacji, uznając to zagadnienie za mało rozpoznane - w przeciwieństwie do aspektów technicznych i praw dostępu, którym poświęcono już wiele publikacji. W książce przedstawione zostały wyniki badań poświęconych analizie 15 narodowych systemów informacji publicznej z punktu widzenia poziomu centralizacji. Autor prezentuje również systemy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a także organizację systemu informacji publicznej w Polsce. Publikację polecamy osobom zainteresowanym informatyzacją administracji publicznej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl

Bohdan Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

W serii Cyberkultura, internet, społeczeństwo ukazała się książka Wokół mediów ery Web 2.0, która jest zbiorowym dziełem magistrantów i doktorantów skupionych wokół prof. Bohdana Junga w Zakładzie Mediów Elektronicznych i Komunikowania SGH. Publikacja charakteryzuje fenomen społeczności tworzących się i istniejących przy popularnych serwisach i portalach internetowych, przejście od fazy pasywnego do aktywnego uczestnictwa i korzystania z mediów, a także wkraczanie tego nowego podejścia do innych dziedzin życia: polityki, czy komunikacji marketingowej. Przedmiotem są więc raczej wątki społeczne i ekonomiczne związane z erą Web 2.0, niż sama technologia i nowe media. Książkę polecamy studentom nauk społecznych i ekonomicznych, a także wszystkim zainteresowanym rozwojem mediów i społeczeństwa informacyjnego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.pl/