AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku

Celem projektu jest merytoryczna i organizacyjna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 r. Obejmuje on diagnozę stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, analizę trendów globalnych w szkolnictwie wyższym oraz analizę kluczowych krajowych i zagranicznych uwarunkowań rozwoju szkolnictwa wyższego. W rezultacie analiz powstanie pierwszy projekt strategii, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. W ich wyniku stworzony zostanie drugi projekt strategii, który, wraz z raportami cząstkowymi i wynikami ewaluacji zewnętrznych, zostanie przekazany do MNiSW.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie: http://www.uczelnie2020.pl/


Kadry.tv - interaktywna telewizja dla menedżerów

Nowoczesna Firma jako pierwsza w Polsce uruchomiła edukacyjną i interaktywną telewizję dla ludzi biznesu. W serwisie dostępne są m.in.: pliki audio/wideo, biblioteka menedżera, prezentacje produktów, porady eksperckie, webcasty, podcasty czy też filmy z wystąpień konferencyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.kadry.tv

Warszawa potencjałem innowacji

"Warszawa potencjałem innowacji" to projekt, który ma na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego środowiska akademickiego, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładania firm typu spin off/out. Przedsięwzięcie adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów warszawskich uczelni wyższych. Uczestnicy mogą w jego ramach brać udział w seminariach i szkoleniach, korzystać z mentoringu, doradztwa proinnowacyjnego i brokeringu finansowego.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta st. Warszawa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Uczelnię Łazarskiego. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: http://www.warszawainnowacje.pl