AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

2010 International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IC4E 2010), 22-24 stycznia 2010 r., Sanya, Hainan, Chiny

Międzynarodowa konferencja IC4E 2010, poświęcona: e-edukacji, e-biznesowi, e-zarządzaniu oraz e-learningowi, stanowi forum wymiany poglądów najlepszych badaczy z Azji, Ameryki Północnej i Europy. Organizatorzy proponują do dyskusji szeroki zakres obszarów tematycznych. W ramach kształcenia na odległość omawiane będą m.in.: technologie, standardy, systemy, platformy e-learningowe i wirtualne środowiska nauczania. Na konferencji poruszane będą również zagadnienia społeczne i organizacyjne związane z wdrażaniem e-learningu, a także formy jego promocji i strategie na przyszłość.

Więcej informacji na stronie: http://www.iacsit.org/ic4e/index.htm

3rd Annual Forum on e-Learning Excellence in the Middle-East 2010: Bringing Global Quality to a Local Context, 1-3 lutego 2010 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wdrożenie globalnej jakości na poziomie lokalnym to temat przewodni corocznego forum nt. e-learningu, organizowanego na Bliskim Wschodzie. Napięcia pomiędzy globalnymi standardami a lokalnymi oczekiwaniami rodzą potrzebę tworzenia i wdrażania nowych narzędzi i instrumentów niezbędnych do wspierania nauczania online, mierzenia jego efektywności i udoskonalania e-materiałów, a także rozumienia zmian zachodzących w roli nauczyciela. Dyskusje w czasie tego forum będą koncentrować się na podejściu systemowym w ramach edukacji i szkoleń, w którym każdy region i kultura współtworzą społeczeństwo wiedzy i gospodarkę opartą na wiedzy, zgodnie z globalnymi standardami, zachowując jednak swoją specyfikę, tożsamość i wartości.

Więcej informacji na stronie: http://elexforum.hbmeu.ae/

WBE 2010 The Eighth IASTED International Conference on Web-based Education, 15-17 marca 2010 r., Sharm El Sheikh, Egipt

W czasach gdy klawiatura wypiera tablice ścienne, wpływ internetu na teorię i praktykę nauczania staje się szczególnie widoczny: sieć zmieniła i rozszerzyła zakres tradycyjnej edukacji. Wirtualne uczelnie i laboratoria są źródłem nowych strategii edukacyjnych i innowacji, które należy poddać krytycznej analizie i dyskusji. Nowe technologie, system oceniania uczniów online, aplikacje szkoleniowe i wspomagające nauczenie, projektowanie kursów e-learningowych - to główne zagadnienia, które będą omawiane podczas 8. międzynarodowej konferencji organizowanej przez IASTED. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli, trenerów, administratorów i innych osób zajmujących się edukacją na odległość.

Więcej informacji na stronie: http://www.iasted.org

GUIDE Association International Workshop 2010 New Challenges for e-learning in cultural, scientific and socio-economic development, 18-19 marca 2010 r., Rzym, Włochy

Stowarzyszenie GUIDE, we współpracy z Universita degli Studi Marconi, organizuje międzynarodowe warsztaty poświęcone nowym wyzwaniom dla e-learningu w zakresie kulturalnego, naukowego i społeczno-ekonomicznego rozwoju. Ich tematyka koncentruje się na zagadnieniach edukacji na odległość i kształcenia ustawicznego, w tym podnoszenia kompetencji zawodowych wykładowców i możliwości uczelni w krajach rozwijających się. Poruszone zostaną również takie obszary jak: mobile learning, pokolenie Web 2.0, projektowanie i wdrażanie interaktywnych i mobilnych środowisk nauczania.

Więcej informacji na stronie: http://www.guideassociation.org/

WE-resources in Higher Education - Issues, Challenges, Opportunities and Developments, 19-20 lutego 2010 r., Tiruchirappalli, Tamil Nadu, Indie

Celem spotkania jest stworzenie forum współpracy, dzielenia się wiedzą i wymiany poglądów, a także umożliwienie uczestnikom nawiązania międzyinstytucjonalnych i międzynarodowych kontaktów. Podczas konferencji omawiany będzie wpływ e-learningu i zasobów internetowych na budowanie kompetencji nauczycieli, bibliotekarzy i naukowców. Przedstawione zostaną również bariery napotykane w zakresie tworzenia i wykorzystywania e-zasobów w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie: http://eresourcesbdu.webs.com

International Conference on Digital Libraries (ICDL), 23-26 lutego 2010 r., New Delhi, Delhi, Indie

Konferencja poświęcona jest bibliotekom cyfrowym - ich potencjałowi, a także roli, jaką odgrywają w rozwoju społeczno-ekonomicznym, rozwoju edukacji i kultury. Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona ekspertów, naukowców, studentów i badaczy z różnych krajów, zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i użytkowaniem bibliotek cyfrowych. Umożliwi im ono wymianę wiedzy i poglądów na temat najważniejszych obecnych aspektów zagadnienia, a także planów rozwojowych w tym obszarze.

Więcej informacji na stronie: http://www.teriin.org


Knowledge Management International Conference 2010, 25-27 maja 2010 r., Kuala Terengganu, Malezja

Zarządzanie wiedzą: teoria, badania i praktyka to temat przewodni piątej międzynarodowej konferencji KMICe 2010, organizowanej przez Universiti Utara Malaysia. Zagadnienia konferencyjne obejmują różne aspekty związane z zarządzaniem wiedzą: strategie, narzędzia, technologie, metodologię, jakość. Omawiane będą wyzwania i ograniczenia ery wiedzy, charakterystyka pracownika wiedzy, problematyka różnic kulturowych, zastosowania e-learningu i e-szkoleń. Prelegenci zaprezentują zarówno wyniki badań, jak również studia przypadków. Termin zgłaszania referatów upływa 31 stycznia 2010 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.kmice.uum.edu.my


Drama stymulatorem uczenia się i kreatywności, 11-14 grudnia 2009 r., Zakopane

W ramach zakończenia Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów (Wydział Pedagogiki i Psychologii) Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na międzynarodową konferencję metodyczną. Spotkanie to stanowi okazję do podjęcia naukowej refleksji nad wyjątkowym charakterem i ogromnymi możliwościami, jakie daje drama w stymulowaniu kreatywności. Jest to również okazja do udziału w praktycznych warsztatach dramowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów z Wielkiej Brytanii i Niemiec:

  • prof. Patrice Baldwin, Prezes National Drama i doradca artystyczny,
  • prof. Rob John, dyrektor teatralny i dramaturg BBC,
  • prof. Klaus Ove-Kahraman, Uniwersytet Bielefeld.
Językiem konferencji jest język angielski.
Więcej informacji na stronie: http://www.future.edu.pl

Stan na 3 grudnia 2009 roku.