AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Ukazało się IV wydanie Analizy strategicznej przedsiębiorstwa - podręcznika popularnego zarówno w gronie studentów, jak również wśród menedżerów. W nowym wydaniu uwzględniono zmiany, które zaszły w obszarze zarządzania i w rozwoju teorii oraz zaktualizowano przykłady. Książka zawiera omówienie 19 metod analizy strategicznej, w tym: rodowodu danej metody, sposobu posługiwania się nią i jej użyteczności; dokonano w niej również oceny każdej z metod. Autorki podzieliły metody na trzy grupy (każda z grup została opisana w odrębnym rozdziale): metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa, metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa oraz metody zintegrowane, które pozwalają na analizę przedsiębiorstwa na tle otoczenia. Polecamy nowe wydanie książki specjalistom i menedżerom zajmującym się analizą strategiczną, a także wykładowcom i studentom kierunków ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl


Barbara Baraniak, Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Publikacja poświęcona jest jednemu z obszarów pedagogiki pracy - metodom badania pracy. Autorka prezentuje pracę jako kategorię poznawczą i wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter, przedstawiając ją z perspektywy filozoficznej, pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej. W książce szczegółowo scharakteryzowane zostały klasyfikacje, kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz ich znaczenie dla pracy zawodowej. Zaprezentowano wybrane metody badawcze, które mogą być przydatne w procesach badania pracy. Ostatnia część jest próbą analizy przyszłości metod badania pracy. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pedagogiki i zarządzania, może także stanowić wartościową pozycję dla pracowników działów personalnych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.com.pl

Aleksander Tadeusz, Andragogika Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom - Kraków 2009

Niniejsza publikacja powstała w celu dostarczania naukowej pomocy słuchaczom kształcącym się w zakresie teorii oświaty dorosłych. Jest poszerzeniem wydanego w 2002 roku podręcznika. Uwzględniono w niej zmiany, jakie dokonały się w obrębie współczesnego kształcenia dorosłych. Książka ta nawiązuje do najistotniejszych, wydanych na przestrzeni XX i XXI wieku podręczników andragogiki ogólnej, prezentując tym samym rozległy dorobek polskiej teorii oświaty dorosłych i pisarstwa podręcznikowego w tym zakresie. Na przeszło czterystu stronach autor przybliża odbiorcy główne zagadnienia teorii i praktyki kształcenia oraz wychowania dorosłych. W rozdziale I opisane zostały wybrane elementy z etapów rozwoju teorii edukacji dorosłych i charakterystyka jej stanu naukowego. Rozdziały II-IV są prezentacją tradycji polskiej oświaty dorosłych. Ukazano w nich sylwetki niektórych prekursorów tej myśli pedagogicznej oraz rozwój instytucji kształcenia dorosłych pod koniec XIX i w XX wieku. W rozdziałach V-IX poświęcono uwagę głównym współczesnym instytucjom kształcenia dorosłych, natomiast w X-XI scharakteryzowane zostały trendy i funkcje społeczne andragogiki w zmieniającym się społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem procesów międzynarodowej integracji i globalizacji. Ostatnie rozdziały (XII i XIII) zawierają opis stanu oświaty we współczesnej Polsce i rozwoju refleksji naukowej nad kształceniem dorosłych.

Polecana publikacja jest niezwykle wnikliwie opracowanym podręcznikiem, którego przygotowanie trwało wiele lat. Dzięki temu czytelnicy otrzymują interesującą pozycję naukową, prezentującą szczegółowo zarówno historię andragogiki, jak i nowe zagadnienia pojawiające się w praktyce edukacyjnej dorosłych (również w postaci masowej).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.wydawnictwo-itee.radom.pl


Jan Fazlagic, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

Celem publikacji jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób, zarządzać wiedzą w polskiej oświacie. W części pierwszej pt. Wiedza jako zasób systemu oświaty przedstawiono podstawowe definicje i rodzaje wiedzy, a edukacja ukazana została jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Część druga pt. Instrumenty zarządzania wiedzą w oświacie omawia koncepcję zarządzania wiedzą, zagadnienia związane z uczeniem się w organizacji i doskonaleniem zawodowym, a także tematykę tworzenia wiedzy i zarządzania wiedzą w oświacie. Szczególnie interesująca i istotna wydaje się część trzecia, która prezentuje diagnozę i rekomendacje w zakresie zarządzania wiedzą. Zaprezentowano w niej wyniki badań empirycznych realizowanych w latach 2006-2008 wśród niemal dwóch tysięcy pracowników oświaty z całej Polski, a także zestaw praktycznych narzędzi i rekomendacji w omawianym obszarze. Książkę polecamy teoretykom i praktykom zarządzania wiedzą, rekomendujemy ją również osobom zaangażowanym w rozwój polskiej oświaty.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia-ae.pl

Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009

Publikacja zawiera syntezę wiedzy z obszaru zachowań organizacyjnych. Została podzielona na trzy części. W pierwszej autorzy skupiają się na jednostce, zakładając, że poznanie siebie daje możliwość efektywniejszego działania w organizacji i zrozumienia własnej roli w społeczeństwie. Część druga poświęcona jest grupom. Omówione w niej zostały w szczególności zagadnienia związane z komunikowaniem się w grupie, sytuacjami konfliktowymi oraz reakcjami na zmiany. Ostatnia część publikacji traktuje o organizacjach, a szerzej o społeczeństwie. Rozważane są m.in.: władza w organizacjach, kultura w dobie wielokulturowości oraz etyka zachowań organizacyjnych.

Książkę polecamy studentom psychologii, socjologii oraz nauk o zarządzaniu, osobom kierującym zespołami, a także wszystkim zainteresowanym doskonaleniem swoich umiejętności współpracy w grupie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Włodzimierz Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

Polecamy publikację prof. Włodzimierza Szpringera poświęconą wpływowi wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Autor rozpoczyna rozważania od charakterystyki przedsiębiorstw wirtualnych oraz analizy rozwoju modeli biznesowych w internecie, a w jej ramach koncepcji Web 2.0.Wskazuje on również na przemiany w łańcuchu tworzenia wartości oraz migrację wartości do dziedzin wykorzystujących wiedzę i ICT. Odrębny rozdział poświęcono otoczeniu regulacyjnemu e-biznesu, w tym szeroko dyskutowanej problematyce regulacji cyberprzestrzeni. Omówione zostało również zagadnienie konkurencji na rynku technologii ICT, a także ochrony prawnej oprogramowania, baz danych i zawartości stron.

Książka będzie z pewnością interesująca dla osób zajmujących się kwestiami prawnymi e-biznesu i internetu oraz studentów prawa i kierunków ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.waw.pl

Avinash Kaushik, Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową, Helion, Gliwice 2009

Zagadnienie analizy danych internetowych i budowania strategii e-marketingowych jest przez wiele osób uznawane za niezwykle istotne, jednak brak im czasu na dogłębne zainteresowanie się tym obszarem. Publikacja prezentuje konkretny plan działań - ośmiomiesięczny program rozpisany na tygodnie, a nawet dni, w czasie których należy zrealizować działania zajmujące około godziny. W kolejnych miesiącach czytelnik uczy się m.in.: jak mierzyć skuteczność kampanii, jak realizować eksperymenty i testy oraz jak optymalizować wyszukiwarkę.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: menedżerów, marketingowców, sprzedawców, projektantów witryn internetowych oraz analityków.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl


Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych - język, semiotyka, edukacja, red. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Monografia została wydana w ramach serii Popkultura i media. Składa się na nią zbiór artykułów zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w październiku 2008 r. w Warszawie. Zostały one pogrupowane w czterech częściach tematycznych publikacji. Pierwsza, czyli Język mediów - język w mediach, omawia różne aspekty komunikowania się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Część druga: Edukacja medialna - szkoła w dobie mediów cyfrowych prezentuje rozważania m.in. na temat edutainment i roli mediów w szkole. Semiotyka mediów. Co to wszystko znaczy - to tytuł trzeciej części poświęconej refleksji nad znaczeniem mediów i przekazów medialnych. Charakterystyka ról poszczególnych użytkowników mediów jest tematem części czwartej: Nadawca, odbiorca, użytkownik. Kto (współ)tworzy media?. Książkę zamyka artykuł omawiający pułapki prawne przekazu audiowizualnego, a zamieszczony w części piątej pt. Konteksty.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl

Gerry McGovern, Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty?, Helion, Gliwice 2009

Jak przykuć uwagę internauty w dobie przesytu treściami internetowymi? Jak sprawić, by strona internetowa naszej organizacji wyróżniała się na tle tysięcy innych witryn? Osobom zainteresowanym tematyką skutecznego promowania się w internecie polecamy niniejszą publikację. Autorzy w prosty sposób wykładają najważniejsze przykazania redaktorów treści internetowych. Teorię ilustrują wieloma przykładami, wynikami badań, zrzutami ekranowymi. Najważniejsze zalecenia są wypunktowane, a dodatkowo wyróżnione kolorową i powiększoną czcionką. Omówione zostały między innymi relacje z odbiorcami treści, zasady tworzenia ciekawych tekstów, redagowanie nagłówków i wprowadzeń, blogowanie, promowanie się w wyszukiwarkach, a także pozytywy wynikające ze wspólnego tworzenia treści.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.helion.pl

Systems Analysis and Design for advanced modeling methods, Akhilesh Bajaj, Stanisław Wrycza, red., IGI Global, Nowy Jork 2009

Książka składa się z 17 rozdziałów i prezentuje aktualne wyniki badań z zakresu zaawansowanych metod analizy i projektowania systemów informatycznych. Poszczególne jej rozdziały są przygotowane przez autorów m.in. z USA, Izraela, Indii, Irlandii, Holandii, Australii, Niemiec i Polski. Jest przeznaczona dla pracowników naukowych i praktyków zastosowań informatyki w biznesie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.igi-global.com