AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, 22-23 maja 2009 r., Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Zakład Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale IKN "Poradnictwo w teorii i praktyce" organizuje w maju konferencję Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach.
Cele konferencji:

  • rozpoznanie i opisanie przedstawień procesu edukacyjno-wychowawczego i jego bohaterów w mediach,
  • charakterystyka sposobu prezentowania osób zajmujących się profesjonalnie lub nieprofesjonalnie wychowaniem, nauczaniem, doradztwem oraz osób będących odbiorcami tych oddziaływań,
  • analiza sposobu przekazywania treści pedagogicznych za pośrednictwem mediów.
Konferencja jest adresowana w szczególności do studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką mediów. Więcej informacji na stronie:
Więcej informacji na stronie: www.kultpop.wroclaw.pl

Sources of competitive advantages in the 21st century, 4-5 czerwca 2009, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję poświęconą źródłom przewag konkurencyjnych w XXI wieku. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań opublikowanych w tegorocznym wydaniu raportu o konkurencyjności Polski: Poland. Competitiveness Report 2009. Focus on Human Resources.
Cele konferencji:

  • dyskusja na temat strategii konkurencyjności w dobie globalnego kryzysu,
  • analiza powiązań między kapitałem ludzkim a konkurencyjnością krajów Unii Europejskiej, w szczególności nowych krajów członkowskich,
  • zbadanie doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystywania własności intelektualnej dla budowania przewag konkurencyjnych,
  • propagowanie dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie: http://akson.sgh.waw.pl/aci

5th EduMedia Conference 2009 - Creativity and Innovation Competencies in the Web (e-creativity and e-innovation), 4-5 maja 2009 r., Salzburg, Austria

Konferencja poświęcona będzie problematyce wpływu ICT, a w szczególności internetu (Web 2.0) na zagadnienia kreatywności i innowacyjności. Uczestnicy będą zastanawiać się m.in. nad tym, czy system szkolnictwa jest w stanie sprostać wymaganiom społeczeństwa opartego na wiedzy, jakie metody dydaktyczne w e-learningu stymulują innowacje oraz jakie narzędzia i środowiska nauczania wspierają generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów.

Organizatorzy zapraszają na konferencję wykładowców, e-trenerów, metodyków nauczania online, menedżerów ds. innowacyjności, menedżerów ds. B+R oraz wszystkich zainteresowanych obszarem kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie: http://edumedia.salzburgresearch.at


eLearning Africa 2009, 27-29 maja 2009 r., Dakar, Senegal

Już po raz czwarty odbędzie się międzynarodowa konferencja eLearning Africa - spotkanie osób zajmujących się zagadnieniami kształcenia na odległość i technologii informacyjnych z całego kontynentu. Organizatorzy odnotowują rosnącą popularność konferencji - w 2006 r. uczestniczyły w niej 832 osoby, a dwa lata później - 1502 delegatów.

Główne obszary tematyczne obejmują m.in.: nauczanie i pedagogikę, projektowanie systemów e-learningowych, strategie sektorowe, badania, monitoring i ewaluację, infrastrukturę.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearning-africa.com

EDULEARN 09 International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 lipca 2009 r., Barcelona, Hiszpania

Głównym celem konferencji jest promowanie i rozpowszechnianie doświadczeń z zakresu wdrażania nowych technologii do edukacji i e-learningu. EDULEARN 09 stanowi międzynarodowe forum wymiany myśli i dyskusji na temat projektów, innowacji pedagogicznych, zarządzania e-treściami, oprogramowania edukacyjnego i metodologii stosowania e-learningu dla edukacji i badań.

Więcej informacji na stronie: http://www.iated.org/edulearn09

4th International Conference on e-Learning, 16-17 lipca 2009 r., Toronto, Kanada

Organizatorzy ICEL-2009 zapraszają naukowców i praktyków do zaprezentowania wyników badań, projektów, case studies i koncepcji teoretycznych z obszarów łączenia się edukacji i technologii. Konferencja stanowi spotkanie osób reprezentujących różne środowiska, doświadczenia i wiedzę, co pozwoli na wymianę interesujących spostrzeżeń i nowych idei pomiędzy teoretykami a praktykami. Więcej informacji na stronie:

Stan na 14 kwietnia 2009 roku.