AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2008

Celem autorów było przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących metodologii prac naukowych, w szczególności rozpraw doktorskich z ekonomii i nauk o zarządzaniu. W rezultacie powstał swoisty przewodnik, prezentujący zarówno charakterystykę wymienionych dyscyplin naukowych oraz metod rozwiązywania problemów naukowych, jak również praktyczne wskazówki odnoszące się do istoty i zasad przygotowania rozprawy doktorskiej (w tym m.in. przepisów prawnych, typów prac naukowych, technik pisania pracy doktorskiej, zbierania materiałów, a także oceny rozpraw). Książka adresowana jest do doktorantów uczelni ekonomicznych oraz osób zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.pl/98937.xml

Raport Education at a Glance 2008, OECD 2008

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała coroczny raport prezentujący charakterystykę porównawczą rozwoju systemów edukacji w 28 krajach - członkach OECD. Z raportu wynika, że wydatki na edukację rosną, jednak w Polsce, niestety, wciąż są one co najmniej dwa razy mniejsze niż w innych krajach Europy. W tegorocznym wydaniu raportu można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: jakie wyniki uzyskują 15-latkowie w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, jakie jest podejście rodziców do szkoły i nauki tych przedmiotów, czy status społeczno-ekonomiczny rodziców wpływa na decyzję ucznia o kontynuacji nauki na poziomie szkoły wyższej, na jakie zasoby i usługi w dziedzinie edukacji przeznaczane są środki finansowe, jaki udział w edukacji ma kształcenie zawodowe, czy osoby dorosłe uczestniczą w szkoleniach i uczą się w miejscu pracy, w jaki sposób wykorzystywane są oceny w systemach edukacyjnych oraz jaki jest poziom podejmowania decyzji w systemach edukacji.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf
Streszczenie w języku polskim dostępne jest na stronie: http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/960804PE5.PDF

Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008

Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności? to publikacja podsumowująca XXIII konferencję Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, której tematem wiodącym była społeczna odpowiedzialność absolwentów studiów ekonomicznych i menedżerskich. Uczestnicy konferencji uznali, że studia powinny w znacznie większym zakresie przyczyniać się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności rozbudzać postawy odpowiedzialności społecznej przyszłych przedsiębiorców i menedżerów.

Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej zawarto referaty dotyczące kształtowania odpowiedzialności społecznej poprzez studia oraz postulaty odnoszące się do systemu edukacji wyższej. Część druga obejmuje teksty omawiające tematykę w ramach studiów ekonomicznych i zarządzania. Wydanie książki zostało sfinansowane z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Tomasz Huk, Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Difin, Warszawa 2008

Kompetencje informatyczne, w tym m.in. umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz zdolność do docierania do usług oferowanych w internecie i korzystania z nich, należą do zestawu kompetencji kluczowych, uznanych przez Parlament Unii Europejskiej za potrzebne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Książka Tomasza Huka Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych omawia koncepcję edukacji skupionej na kształtowaniu umiejętności kluczowych.
W rozdziałach pierwszym i drugim scharakteryzowano pojęcie "umiejętności" oraz teorie nauczania i style uczenia się. Trzeci rozdział poświęcony jest identyfikacji umiejętności kluczowych w szkole podstawowej, czwarty zaś omawia cechy i funkcje oprogramowania edukacyjnego oraz rodzaj sprzętu komputerowego. W kolejnym rozdziale autor przedstawia metodyczne aspekty nauczania informatyki w szkole podstawowej. W ostatnich częściach publikacji zaprezentowano zalecenia dotyczące planowania i przygotowania procesu kształtowania umiejętności kluczowych oraz edukacyjne postulaty jego dotyczące.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=982

Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

Publikacja Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów Arkadiusza Dudziaka i Agnieszki Żejmo powstała w odpowiedzi na postulaty studentów borykających się z problemami podczas przygotowania prac dyplomowych. Książka omawia zagadnienia, które sprawiają osobom piszącym prace najwięcej problemów, rozpoczynając od wyboru tematu i studiowania literatury, przez gromadzenie materiałów i formułowanie hipotez badawczych, aż do pisania poszczególnych części pracy i właściwego opracowania edytorskiego ostatecznej wersji. Publikacja zawiera dużą liczbę przykładów oraz uwag zamieszczonych w przypisach. Każdy z rozdziałów kończy się zestawem pytań kontrolnych. Adresowana jest do osób przygotowujących prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe, a także doktoranckie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=972


Hanna Solarczyk, Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008

Polityczna i społeczna akceptacja idei edukacji całożyciowej spowodowała, że andragogika znalazła się pod koniec XX w. bliżej centrum nauk społecznych. To korzystne usytuowanie może uzasadnić i utrwalić tylko jako dyscyplina świadoma swojej proweniencji i tożsamości, zbudowanych na solidnych podstawach teoretycznych. Czy te kryteria spełnia niemiecka andragogika? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie autorka przeprowadziła badania historyczne, które objęły działania dwutorowe: chronologiczną rekonstrukcję i problemowe organizowania treści w oparciu o koncepcję zewnętrznych, pośrednich i wewnętrznych warunków rozwoju dyscypliny naukowej. Przeprowadzona analiza ukazuje zmieniającą się w czasie rolę wyróżnionych czynników i ich wpływ na naukową kondycję andragogiki w Niemczech, skutkując ukazaniem jej specyfiki jako dyscypliny szczególnie podatnej na utylitarne wpływy praktyki i polityki. Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z takiej strategii uprawiania nauki? Odpowiedź na to pytanie jest innym, ważnym problem tejże rozprawy. Zawarte w publikacji uogólnienia dostarczają materiału do badań komparatystycznych, które mogą być wykorzystane do oceny innych lokalnych andragogik, np. polskiej.

Dyskursy młodych andragogów 9, red. M. Olejarz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008

Dyskursy młodych andragogów to już dziewiąta publikacja z tej serii. Wydanie łączy się z jubileuszem X Letniej Szkoły Młodych Andragogów, organizowanej w Zielonej Górze pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Kargula. Publikacja zawiera artykuły zarówno uznanych w dziedzinie andragogiki autorów, jak i młodych badaczy reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju, a także z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Tom został podzielony na cztery merytoryczne części porządkujące prezentowane treści. W części pierwszej ? - Dyskursie andragogicznym podejmowane są aktualne kwestie edukacji dorosłych, m. in.: edukacyjny potencjał społeczności lokalnych, znaczenie stowarzyszeń w społeczeństwie obywatelskim, kwestie szkolnictwa wyższego ? - rozszerzenia dostępu do edukacji z perspektywy brytyjskiej oraz pojęcie dojrzałości studentów. Podjęto też temat pozaformalnej edukacji dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji u osób prowadzących rodzinne domy dziecka, czy też prowadzenia warsztatów andragogicznych.
W części Dyskurs poradoznawczy autorzy rozważają interkulturowe sytuacje poradnicze, przyglądają się problemom zawodowym doradcy, wskazują na różnice między pomaganiem oferowanym a sterowanym, jak również podejmują kwestie radzenia sobie z emocjami współuzależnionych matek.
Autorzy części Dyskurs metodologiczny prezentują metodę analizy programów w andragogice niemieckiej i polskiej, przyglądają się metodzie dokumentacji oraz metodzie etnograficznej w badaniach nad edukacją dorosłych.
Dyskurs kulturoznawczy zwiera zagadnienia związane z wolnością we wspólnocie, edukacją międzykulturową, znaczeniem projektu w animacji kultury, a także tożsamością narodową Polek.

Wielowątkowy dyskurs, różne perspektywy i szerokie spektrum problemów poruszanych przez młodych andragogów sprawiają, że publikacja jest interesująca nie tylko dla badaczy, nauczycieli akademickich i praktyków związanych z andragogiką, ale również dla osób spoza tej dyscypliny naukowej.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.ow.uz.zgora.pl/kontakt.htmlAdam Stecyk, Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system), Difin, Warszawa 2008

Mimo szybkiego rozwoju nauczania na odległość, wciąż wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest e-learning, jak stworzyć kurs online, jak wdrożyć w organizacji system e-szkoleń. Odpowiedzi udziela Adam Stecyk w publikacji Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system). Pierwsza część książki poświęcona jest charakterystyce nauczania na odległość. Omówiono w niej m.in. istotę i funkcje e-learningu, a także przykłady systemów e-learningowych oraz modele nauczania. W części drugiej zaprezentowano system LAMS - narzędzie do projektowania, zarządzania i dostarczania e-learningowych treści dydaktycznych. Szczegółowo opisano poszczególne moduły systemu, wzbogacając opis zrzutami ekranowymi, znacznie ułatwiającymi korzystanie z treści. Część trzecia natomiast zawiera przykład praktycznego zastosowania systemu w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przykład sekwencji dydaktycznych systemu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=936


Quarterly Journal "Economics and Organization of Enterprise", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Economics and Organization of Enterprise". Misją pisma jest publikowanie artykułów naukowych i rezultatów najnowszych badań, które przyczynią się do powiększania wiedzy z zakresu zarządzania, organizacji i ergonomii. Analizowane zagadnienia w szczególności dotyczyć będą gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania wiedzą, a także budowy i rozwoju przedsiębiorstwa przyszłości oraz kreowania innych struktur organizacyjnych.

Czasopismo dostępne w formie elektronicznej na stronie: http://versita.com/science/business/eoe


Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki otwartej, red. E. Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008

Publikacja podejmuje temat zastosowania technologii i systemów informatycznych w organizacjach opartych na wiedzy. Część pierwsza prezentuje koncepcje i modele zastosowań technologii i systemów informatycznych. W drugiej zaś opisano praktyczne ich zastosowania w sektorze bankowym, urzędach administracji publicznej oraz Wyższych Szkołach Bankowych. Część trzecia poświęcona jest metodom oraz technicznym aspektom zastosowań technologii i systemów informatycznych.
Autorzy poszczególnych rozdziałów są specjalistami z dziedziny informatyki, informatyki ekonomicznej i zarządzania. Reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę gospodarczą.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/index.php?act=16&id=133